Year 2017, Volume 16, Issue 4, Pages 1161 - 1181 2017-11-07

Journalism Education In Turkey: Comparison of Undergraduate Curriculum Programmes
Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Lisans Müfredat Programları Karşılaştırması

Murad KARADUMAN [1] , Betül AKBULUTGİLLER [2]

339 1891

Journalist is the person who Access the source of news and information quickly, undertakes the mission of presenting the news and information obtained from such sources to the readers, or takes part in preparation of issuance of a newspaper or magazine; shortly, he/she is the one who transmits the truth to the public.

General target of journalism programmes opened in our country is to produce graduates who can analyse the cause-effect relationships of events and the connections between people and events, who can transform the events into a media product by benefiting from the theoretical lectures and reflect the information without manipulating it, and who has a high level of knowledge and know-how thanks to the practical lectures. Moreover; as the profession of journalism requires an intellectual background, the programmes should include different lessons benefiting from closer disciplines such as sociology, politics, psychology, philosophy.

In Turkey, communication faculties and journalism departments are established increasingly in order to provide education. It is a matter of debate whether such increase has an equivalent in the sector, how it can affect the quality of education, and the reflections of the intensity on programmes. In this context, while some faculties focus on practical lectures during providing journalism education, some faculties provide more theoretical education programmes.

The aim of this study is to determine how the journalism education is in Turkey, and what kind of a method is followed in terms of curriculum in programmes. Within the scope of the study, curriculum programmes of journalism departments in undergraduate departments in communication faculties of state universities in Turkey will be examined, and intensity of practical and theoretical lectures, density of off-discipline programmes and coherence of programmes studied in journalism departments in Turkey will be handled. In the research, data will be obtained by means of scanning and document analysis.

In today’s world, in which media develops and changes rapidly, the potential of journalism departments to respond to such change is among the subjects of the study.

Özet

Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına hızlı bir şekilde ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunma işini üstlenen ya da bir gazete veya derginin hazırlanmasında ve çıkarılmasında görev alan; kısaca olayları, olguları, gerçekleri topluma aktaran kişidir.

Ülkemizde açılan gazetecilik programlarının genel olarak hedefi, olayların neden-sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları analiz edebilen, olayları verilen teorik derslerden yararlanarak medyanın bir ürünü haline getiren ve bunları yaparken aldığı bilgiyi manipüle etmeden yansıtabilen, bunun yanı sıra verilen uygulamalı derslerle teknik ve bilgi düzeyi yüksek mezunlar vermektir. Ayrıca gazetecilik mesleğinde entelektüel bir arka plana da ihtiyaç duyulmasından dolayı bu bağlamda bölümün ders programlarına sosyoloji, siyaset, psikoloji ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılarak farklı dersler eklenmektedir.

Türkiye’de iletişim fakülteleri ve bu fakültelerde eğitim vermek üzere açılan gazetecilik bölümleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu şekilde bir artışın bir taraftan sektörde karşılığı olup olmadığı, diğer taraftan da eğitim kalitesini nasıl etkilediği ve oluşan yoğunluğun ders programlarındaki yansımaları tartışma konusu olmaktadır. Bu bağlamda bazı fakülteler uygulamalı derslere ağırlık vererek gazetecilik eğitim programı gerçekleştirirken, bazı fakülteleri ise teorik derslerin daha yoğunlukta olduğu bir programla eğitim vermektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki gazetecilik eğitiminin nasıl uygulandığı ve bölümün ders programlarında müfredat olarak nasıl bir yol izlendiğini belirlemektir. Çalışma kapsamında Türkiye’de devlet üniversitelerindeki iletişim fakültelerinde bulunan lisans düzeyindeki gazetecilik bölümlerinin müfredat programlarının incelemesi yapılarak, uygulamalı ve teorik derslerin ağırlıkları; disiplin dışı farklı derslerin yoğunluğu ve Türkiye’de gazetecilik bölümlerinde okutulan programların tutarlılığı ele alınacaktır. Araştırmada veriler, tarama ve doküman analizi yöntemiyle elde edilecektir.

Medyanın hızla geliştiği ve dönüştüğü günümüzde, gazetecilik eğitimi veren bölümlerin bu dönüşüme karşılık verip vermediği de çalışmanın araştırma konularındandır. 

 • Arık, B. (2007). Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Tespitler ve Açmazlar, Bir Sorun Olarak Gazetecilik İçinde, (Ed) Bilal Arık ve Mustafa Şeker, Tablet Yayınları, Konya, s. 11-35.
 • Dağtaş, E. (2003). Gazetecilik Eğitiminde Kuram ve Uygulama İkilemi: Türkiye’deki İletişim Fakülteleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, Sayı 17, s. 143-200.
 • Ezber, B. ve Sayar T. E. (2016). Türkiye’de Akademi Dışı Medya ve İletişim Eğitimi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı: 26, s. 71-83.
 • Gezgin, S. (2005). Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi, 19. Alman-Türk Gazeteciler Semineri: Rekabet ve Medya, Konrad Adenauer Vakfı, 12-14 Mayıs.
 • Kandemir, C. (2007., Türkiye ve Almanya’da Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Beklentilerine Yönelik Alan Araştırması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, s. 97-112.
 • Korkmaz, A. (2012). Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Gazetecilik Eğitimi ve Gazetecilik Mesleğine Bakışı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, s. 9-27.
 • Laçiner, M. S. (2014). Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Güncel Durum, Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:17 Sayı:2s. 87-104.
 • http://gazetecilik-bolumu.taban-puanlari.com/,(Erişim Tarihi: 12 Mart 2017).Gazetecilik Bölümü Taban Puanları Sıralaması, ÖSYM Gazetecilik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu 2016-2017.
 • http://bianet.org/bianet/medya/139902-iletisim-egitiminin-hali, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2017).
 • Arık, B. ve Bayram F. (26 Temmuz 2012). İletişim Fakültelerine Bakış 1: İletişim Eğitimin Hali.
 • http://www.tuhid.org/yerli-iletisim-fakulteleri.html , (Erişim Tarihi: 14 Mart 2017). TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği), İletişim Fakülteleri.
Subjects Communication
Journal Section Communication
Authors

Author: Murad KARADUMAN
Country: Turkey


Author: Betül AKBULUTGİLLER

Dates

Publication Date: November 7, 2017

APA KARADUMAN, M , AKBULUTGİLLER, B . (2017). Journalism Education In Turkey: Comparison of Undergraduate Curriculum Programmes. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 1161-1181. DOI: 10.21547/jss.303823