Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 252 - 266 2018-01-31

Türkiye’de İmalat Sanayinin İthalata Bağımlılığının Analizi
Analysis of The Turkish Manufacturing Industry’s Dependence on Imports

Sabriye KUNDAK [1] , İsmail AYDOĞUŞ [2]

333 3326

Bu çalışmada Türkiye’de imalat sanayi sektörü ve imalat sanayi alt sektörlerinin ithalata bağımlılığını etkileyen faktörlerin geçerliliği amprik olarak araştırılmıştır. İmalat sanayi sektörü ve imalat sanayi alt sektörlerinin ithalat bağımlılığını etkileyen faktörlerin uzun dönem, kısa dönem ve birim etkileri açısından TUİK verileri referans alınarak hazırlanan dinamik panel veri (panel havuzlanmış ortalama grup tahmincisi ve ortalama grup tahmincisi) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlara göre; uzun dönem parametrelerinde; döviz kurunda, sabit sermaye yatırımında, GSYH’da meydana gelen artışlar ithalat bağımlılığını arttırırken, ücretlerde meydana gelen artışların ithalat bağımlılığını azaltmakta olduğu saptanmıştır. Kısa dönem parametrelerinde ise; döviz kurunda ve GSYH meydana gelen artışların ithalat bağımlılığını azalttığı saptanmıştır. 

In Turkey, The manufacturing ındustry sector and sub-sectors of the manufacturing ındustry dependence on ımports of factors affecting the validity of emprical research. The manufacturing ındustry sector and sub-sectors of the manufacturing ındustry ımport dependency of the factors affecting the long-term and short-term effects in terms of TUİK reference data prepared in dynamic panel data (panel pooled mean group estimator and the mean group estimator) were analyzed using the method. According to research results; the parametres in long term; Exchange rate, fixed capital investiments,in GDP, a rise of imports dependence, whilea rise in wagesof reduce import dependency was found. Short-Term parametres in the Exchange rate and a rise in GDP of reducing import dependency was found.

 • Alam, M. İ. (2003). Manufactured exports, capital good ımports and economic growth: experience of Mexica and Brazil. International Economic Journal, 17(4): 85-105.
 • Balaylar, A., N. (2011). Reel döviz kuru istihdam ilişkisi: Türkiye imalat sanayi örneği, Sosyoekonomi/2011-2/110207.
 • Barışık, S. & Yayar, R. (2012). Sanayi üretim endeksini etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi. İktisat İşletme, Finans, 27, 53-70.
 • Bayar, G., Güloğlu, B. & Tokpunar S. (2011). Sanayi sektörü istihdamının temel belirleyicileri ve dış ticaret: Türkiye örneği, Ekonomikyaklasım.org/kongre 2011.
 • Bayar, G. & Tokpunar S. (2014). Türkiye imalat sanayi alt sektörleri üretiminin belirleyicileri: panel veri analizi, Business and Economics Research Journal 5(1).
 • Egeli, H. A. (1998). Türk imalat sanayi sektörlerinin ihracata katkısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, S.3, s. 1-14.
 • Eşiyok, A. B. (2012). Türkiye ekonomisinde cari açık sorunu ve nedenleri, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 49, Sayı: 569.
 • Füsunoğlu, M. H. & Yücel, F. (2008). Panel veri yaklaşımı altında gümrük birliği antlaşmasının Türk imalat sanayine etkilerinin bir analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 1, sayı: 2, ss.1-18.
 • Ghosh, S. (2000). The casual relationship between ınternational trade and employmentin the manufacturing sector of united states. The International Trade Journal, 14(4), 399-418.
 • Hasanov, M. (2006). Enflasyon belirsizliğinin üretim üzerindeki etkileri: Türkiye örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), ss. 191-206.
 • İnançlı, S. & Konak; A. (2011). Türkiye’de İhracatın ithalata bağımlılığı: otomotiv sektörü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 343-362.
 • Karadağ, M. (2010). The ımpact of public capital on efficiency of private manufacturing ındustry at regional level, Ege Akademik Bakış, 10 (4), 1167-1174.
 • Marcos-Martin, A. & Galvez Suarez C. (2000). Technical efficiency of Spanish manufacturing firms: a panel data approach. Applied Economics, 32, 1249-1258.
 • Özlale, Ü. & Karakurt, A. (2012). Türkiye’de tasarruf açığının nedenleri ve kapatılması için politika önerileri, Bankacılar Dergisi TBB, Sayı: 83, ss. 1-33.
 • Ribeiro, P. E., Corseuil, C.H., Santos, D., Furtado, P., Amorim B., Servo, L.& Souza, A. (2004). Trade liberalization, the exchange rate and job flows in Brazil. Policy Reform, 7 (4), 209-223.
 • Saatçi, M. & Aslan, A. (2007). Türkiye’de imalat sanayide ithalatın piyasayı disipline etme hipotezinin testi: panel veri yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 29, ss.1-15.
 • Saygılı, Ş., Cihan, C., Yalçın, C. & Hamsici T. (2009). Türk imalat sanayinin ithalat yapısı (taslak rapor özeti). TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü.
 • Şişman, M., (2004). Türkiye’nin rekabet gücü: imalat sanayi, ihracat ve sermaye hareketleri, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XIX. Sayı I.
 • TCMB, (2011). İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aylık toplu sonuçları (aralık 2011). İstatistik Genel Müdürlüğü, Reel Sektör Verileri Müdürlüğü.
 • TCMB, (2014). İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (Şubat 2014). www.tcmb.gov.tr
 • TUİK, (2013). Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri 2011, Sayı: 15855.
 • TUİK, (2013). İmalat sanayi anketleri ve istatistik yıllıkları, DPT Beş Yıllık Kalkınma Planları.
 • Yalçınkaya, M.H., Çılbant, C. & Özçalık M. (2009). Avrupa birliği sürecinde Türk imalat sanayi dış ticaretinin rekabet gücü 1989-2009 VAR Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 16(1), 115-137.
 • Yentürk, N. (2003). Türk sanayinin rekabet gücü, uygulanan politikalar ve etkileri, İktisat Dergisi, No:440: İstanbul.
 • Yükseler, Z. & Türkan, E. (2006). Türkiye’nin üretim ve dış ticaret yapısında dönüşüm:küresel yönelimler ve yansımalar, Ekonomik Araştırma Formu Çalışma Raporları, TÜSİAD:Koç Üniversitesi.
 • www.mmo.org.tr.
Subjects Management
Journal Section Economics
Authors

Author: Sabriye KUNDAK
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İsmail AYDOĞUŞ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2018

APA KUNDAK, S , AYDOĞUŞ, İ . (2018). Analysis of The Turkish Manufacturing Industry’s Dependence on Imports. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 252-266. DOI: 10.21547/jss.348833