Year 2019, Volume 18, Issue 1, Pages 457 - 478 2019-01-22

Annelerin ve Hamilelerin Organik Gıda Satın Alma Davranışları
Mother’s and Pregnant’s Organic Food Purchasing Behaviors

NUR ÖZER CANARSLAN [1] , CANAN YILMAZ UZ [2]

35 246

Son yıllarda, özellikle tarım alanındaki yeni üretim tekniklerinin özellikle insan sağlığının üzerindeki olumsuz etkileri, tüketici tercihlerini değiştirmiş, alışverişte daha doğal gıdaların tercih edilmesine vesile olmuştur. Tüketici talebinde yaşanan bu değişim, dikkatleri organik gıda üzerine çekmiş, özellikle tüketici açısından incelenmesini gerekli kılmıştır. Nitekim, bu talep artışıyla beraber, organik gıda tüketim davranışlarıyla ilgili yerli ve yabancı literatürde araştırma sayısında artış olmuştur. Yapılan araştırmaların pek çoğunda organik ürün satın alanların genellikle çocuk sahibi kadınlar olduğu görülmüştür. Bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak sadece annelerin ve anne adaylarının (hamilelerin) organik gıdalara yönelik algılarının, satın alma sebeplerinin, satın alma engellerinin ve ödeme istekliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmış, anket uygulaması sosyal medyada gerçekleşmiştir. Araştırmanın örneklemini, daha önce en az bir kere organik gıda satın almış 601 anne veya anne adayı katılımcı oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılarının en çok tükettiği organik gıdanın yumurta olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma değişkenlerinin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Katılımcıların ödeme isteklilikleri koşullu değerleme yöntemi ile hesaplanmış, yumurta için %131, salça için %132, kavanoz maması için ise %175 ödeme isteğinde artış belirlenmiştir. 

In recent years, the negative effects of new production techniques in agriculture, especially on human health, have changed consumer preferences and have led to the preference of more natural foods for shopping. This change in consumer demand has attracted attention to organic food, especially in terms of consumers. As a matter of fact, with the increase of this demand, the number of researches in domestic and foreign literature about organic food consumption behavior has increased. Most of the researches have found that organic product buyers are usually children-owned women. In this study, unlike other studies in the literature, it is aimed to determine the perceptions, purchasing causes, purchasing barriers and willingness to pay only for mother and mother candidates (pregnant women). The research data were collected by the questionnaire method and the questionnaire was performed in the social media. The sample of the study consisted of 601 mothers or mothers candidates who had previously bought organic food at least once. Results show that the most consumed organic food by research participants is egg. The Kruskal Wallis test was used to test whether the research variables differed according to the demographic characteristics of the participants and significant differences were found. Participants' willingness to pay was calculated by the contingent valuation method, with an increase of 131% for eggs, 132% for tomato paste, 175% for jar baby food.

 • Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., & Van Huylenbroeck, G. (2009). Personal determinants of organik food consumption: a review. British Food Journal, 111(10), 1140-1167.
 • Akgüngör, S., Miran, B., & Abay, C. (2010). Consumer willingness to pay for organic food in urban Turkey. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 22(3-4), 299-313.
 • Akın, M., Çiçek, R., İnal, M. E., & Toksari, M. (2010). Niğde ilindeki tüketicilerin sosyo–demografik özellikleri ile organik gıdalara ilişkin tutum ve bireysel değerleri arasındaki farklılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 29-56.
 • Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., & Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organik food: The role of affective and moral attitudes in the theory of planned behaviour. Appetite, 50(2-3), 443-454.
 • Biemans-Żakowska, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organik food. British Food Journal, 113(1), 122-137.
 • Byrne, P. J., Toensmeyer, U. C., German, C. L., & Muller, H. R. (1992). Evaluation of consumer attitudes towards organik produce in Delaware and the Delmarva region. Journal of Food Distribution Research, 23(1), 29-44.
 • Chen, J., & Lobo, A. (2012). Organik food products in China: determinants of consumers’ purchase intentions. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 22(3), 293-314.
 • Chen, M. F. (2009). Attitude toward organik foods among Taiwanese as related to health consciousness, environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle. British Food Journal, 111(2), 165-178.
 • Chinnici, G., D’Amico, M., & Pecorino, B. (2002). A multivariate statistical analysis on the consumers of organik products. British Food Journal, 104(3/4/5), 187-199.
 • Costa, S., Zepeda, L., & Sirieix, L. (2014). Exploring the social value of organik food: a qualitative study in France. International Journal of Consumer Studies, 38(3), 228-237.
 • Dağıstan, E., Demirtaş, B., Yılmaz, Y., Tapkı, N. (2010). Organik ürün tüketim eğilimi. Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi. 312-319, Şanlıurfa.
 • Davies, A., Titterington, A. J., & Cochrane, C. (1995). Who buys organik food? A profile of the purchasers of organik food in Northern Ireland. British Food Journal, 97(10), 17-23.
 • Dreezens, E., Martijn, C., Tenbült, P., Kok, G., & De Vries, N. K. (2005). Food and values: an examination of values underlying attitudes toward genetically modified-and organikally grown food products. Appetite, 44(1), 115-122.
 • Durham, C. A. (2007). The impact of environmental and health motivations on the organik share of produce purchases. Agricultural and Resource Economics Review, 36(2), 304-320.
 • Fotopoulos, C., & Krystallis, A. (2002). Organik product avoidance: reasons for rejection and potential buyers’ identification in a countrywide survey. British Food Journal, 104(3/4/5), 233-260.
 • Gil, J. M., Gracia, A., & Sanchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for organik products in Spain. The International Food and Agribusiness Management Review, 3(2), 207-226.
 • Gottschalk, I., & Leistner, T. (2013). Consumer reactions to the availability of organik food in discount supermarkets. International Journal Of Consumer Studies, 37(2), 136-142.
 • Govindasamy, R., & Italia, J. (1999). Predicting willingness-to-pay a premium for organikally grown fresh produce. Journal of Food Distribution Research, 30, 44-53.
 • Grankvist, G., Lekedal, H., & Marmendal, M. (2007). Values and eco-and fair-trade labelled products. British Food Journal, 109(2), 169-181.
 • Grubor, A., & Djokic, N. (2016). Organik food consumer profile in the Republic of Serbia. British Food Journal, 118(1), 164-182.
 • Güven ve Pekmezci (2015). Tüketicilerin “organik ürünler” e bakışı ve tüketicileri organik ürünlere yönlendiren motivasyonlar. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tathan, R.L. & Black, W. C. (1995). Multivariate Data Analysis. New Jerry: Prentice Hall Publication
 • Hıll, H., Lynchehaun, F. (2002). Organic milk: attitudes and consumption patterns, British Food Journal, 104(7). 526-542.
 • Hilverda, F., Jurgens, M., & Kuttschreuter, M. (2016). Word associations with “organik”: what do consumers think of?. British Food Journal, 118(12), 2931-2948.
 • Honkanen, P., Verplanken, B., & Olsen, S. O. (2006). Ethical values and motives driving organik food choice. Journal of Consumer Behaviour, 5(5), 420-430.
 • Von Meyer-Höfer, M., Nitzko, S., & Spiller, A. (2015). Is there an expectation gap? Consumers’ expectations towards organik: An exploratory survey in mature and emerging European organik food markets. British Food Journal, 117(5), 1527-1546.
 • Huang, C. L. (1996). Consumer preferences and attitudes towards organikally grown produce. European Review Of Agricultural Economics, 23(3), 331-342.
 • Hughner, R. S., McDonagh, P., Prothero, A., Shultz, C. J., & Stanton, J. (2007). Who are organik food consumers? A compilation and review of why people purchase organik food. Journal Of Consumer Behaviour, 6(2‐3), 94-110.
 • Hutchins, R. K., & Greenhalgh, L. A. (1997). Organik confusion: sustaining competitive advantage. British Food Journal, 99(9), 336-338.
 • Hürriyet Haber (2014) http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26582521.asp.
 • Jolly, D. A. (1991). Differences between buyers and nonbuyers of organik produce and willingness to pay organik price premiums. Journal of Agribusiness, 9(1).
 • Karabaş, S. & Gürler, A. Z. (2012). Organik ürün tercihinde tüketici davranişlari üzerine etkili faktörlerin logit regresyon analizi ile tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN:1308-9196, Yıl:5, Sayı: 10, Aralık, 2012, 129-156.
 • Kılıç, S., Duman, O., & Bektas, E. (2014). Organik ürünlerin pazarlama stratejileri ve üreticiler üzerinde bir alan araştırması/marketing strategies of organic products and a field research on producers. Business and Economics Research Journal, 5(1), 39.
 • Krystallis, A., Vassallo, M., Chryssohoidis, G., & Perrea, T. (2008). Societal and individualistic drivers as predictors of organik purchasing revealed through a portrait value questionnaire (PVQ)‐based inventory. Journal of Consumer Behaviour, 7(2), 164-187.
 • Lea, E., & Worsley, T. (2005). Australians' organik food beliefs, demographics and values. British Food Journal, 107(11), 855-869.
 • Lee, H. J., & Yun, Z. S. (2015). Consumers’ perceptions of organik food attributes and cognitive and affective attitudes as determinants of their purchase intentions toward organik food. Food quality and preference, 39, 259-267.
 • Liu, M.E. (2007). U.S. college students' organic food consumption behaviour. disertation in hospitality administration. Texas Tech University. retrieved from. repositories.tdl.org/ttu-ir/handle/2346/16263?show¼full (Accessed on 12 March 2015).
 • Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G., & Mummery, K. (2002). Eating ‘green’: motivations behind organik food consumption in Australia. Sociologia ruralis, 42(1), 23-40.
 • Lodorfos, G. N., & Dennis, J. (2008). Consumers’ intent: in the organik food market. Journal of Food Products Marketing, 14(2), 17-38.
 • Lohr, L. (2003). Factors affecting international demand and trade in organic food products. Economic Research Service/USDA. 67-79.
 • Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards organik foods among Swedish consumers. British Food Journal, 103(3), 209-227.
 • Magnusson, M. K., Arvola, A., Hursti, U. K. K., Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2003). Choice of organik foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behaviour. Appetite, 40(2), 109-117.
 • Misra, R. & Deepak Singh, D. (2016). An analysis of factors affecting growth of organic food: Perception of consumers in Delhi-NCR (India). British Food Journal, Vol. 118 Issue: 9, 2308-2325.
 • Mutlu, N (2007). Consumer attitude and behavior towards organik food, s. Cross-cultural study of Turkey and Germany. Unpublished Master’s Theses. Universitat Hohenheim, Stuttgart.
 • Onyango, B. M., Hallman, W. K., & Bellows, A. C. (2007). Purchasing organik food in US food systems: A study of attitudes and practice. British Food Journal, 109(5), 399-411.
 • Ott, S. L. (1990). Supermarket shoppers' pesticide concerns and willingness to purchase certified pesticide residue‐free fresh produce. Agribusiness, 6(6), 593-602. Özçelik, A. Ö. & Uçar, A. (2008). Turkish academic staffs' perception of organic foods. British Food Journal, Vol. 110 Issue: 9, 948-960.
 • Özgüven, N. (2012). Organic foods motivations factors for consumers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 661-665.
 • Padel, S., & Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organik food. British Food Journal, 107(8), 606-625.
 • PRnewswire. (2016). Global organic food market forecast and opportunities, 2020. Available at http://www.prnewswire.com/news-releases/global-organic-foodmarket- forecast-and-opportunities-2020-300133405.html accessed December 11.
 • Radman, M. (2005). Consumer consumption and perception of organik products in Croatia. British Food Journal, 107(4), 263-273.
 • Roddy, G., Cowan, C. A., & Hutchinson, G. (1996). Consumer attitudes and behaviour to organik foods in Ireland. Journal of International Consumer Marketing, 9(2), 41-63.
 • Roitner-Schobesberger, B., Darnhofer, I., Somsook, S., & Vogl, C. R. (2008). Consumer perceptions of organik foods in Bangkok, Thailand. Food Policy, 33(2), 112-121.
 • Sabuncu, İbrahim (2013). Organik tarımsal üretim, ürün pazarı ve fiyatlandırma. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 7-10 Kasım 2013, Konya.
 • Salleh, M. M., Ali, S. M., Harun, E. H., Jalil, M. A., & Shaharudin, M. R. (2010). Consumer's perception and purchase intentions towards organik food products: exploring attitude among academician/la perception et l'intention de rachat des consommateurs envers les produits alimentaires biologiques: études sur l'attitude des universitaires. Canadian Social Science, 6(6), 119.
 • Sarıkaya, N. (2007). Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(7), 110-125.
 • Schifferstein, H. N., & Ophuis, P. A. O. (1998). Health-related determinants of organik food consumption in the Netherlands. Food Quality and Preference, 9(3), 119-133.
 • Seçer, A., Emeksiz, F., & Davran, M. K. (2010). Tüketicilerin organik ürün tüketim kararlarında çevreye duyarlılığın etkisi: Adana ili örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa.
 • Shaharudin, M. R., Pani, J. J., Mansor, S. W., Elias, S. J., & Sadek, D. M. (2010). Purchase intention of organik food in Malaysia; A religious overview. International Journal of Marketing Studies, 2(1), 96.
 • Singh, A., & Verma, P. (2017). Factors influencing Indian consumers' actual buying behaviour towards organik food products. Journal of Cleaner Production, 167, 473-483.
 • Thompson, G. D., & Kidwell, J. (1998). Explaining the choice of organik produce: cosmetic defects, prices, and consumer preferences. American Journal Of Agricultural Economics, 80(2), 277-287.
 • Thompson, G. D. (1998). Consumer demand for organik foods: what we know and what we need to know. American Journal of Agricultural Economics, 80(5), 1113-1118.
 • Tregear, A., Dent, J. B., & McGregor, M. J. (1994). The demand for organikally grown produce. British Food Journal, 96(4), 21-25.
 • TTsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., & Mattas, K. (2008). Attitudes and behaviour towards organik products: an exploratory study. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(2), 158-175.
 • Turhan, Ş. (2005). Tarimda sürdürülebilirlik ve organik tarim. Tarim Ekonomisi Dergisi, 11(1), 13-24.
 • Ureña, F., Bernabéu, R., & Olmeda, M. (2008). Women, men and organik food: differences in their attitudes and willingness to pay. A Spanish case study. International Journal of Consumer Studies, 32(1), 18-26.
 • Vindigni, G., Janssen, M. A., & Jager, W. (2002). Organik food consumption: A multi-theoretical framework of consumer decision making. British Food Journal, 104(8), 624-642.
 • Wertenbroch, K., Skiera, B., (2002). Measuring consumer willingness to pay at the point of purchase, Journal of Marketing Research, Vol. 39, May 2002, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=285452.
 • Wier, M., & Calverley, C. (2002). Market potential for organik foods in Europe. British Food Journal, 104(1), 45-62.
 • Wier, M., Jensen, K. O. D., Andersen, L. M., & Millock, K. (2008). The character of demand in mature organik food markets: Great Britain and Denmark compared. Food Policy, 33(5), 406-421.
 • Yeşil Tüketim Araştırması (2011). Sürdürülebilirlik Akademisi, Schneider Elektrik, Gfk
 • Zanoli, R., & Naspetti, S. (2002). Consumer motivations in the purchase of organik food: a means-end approach. British Food Journal, 104(8), 643-653.
 • Zinkhan, G. M., & Carlson, L. (1995). Green advertising and the reluctant consumer. Journal of Advertising, 24(2), 1-6.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: NUR ÖZER CANARSLAN (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: CANAN YILMAZ UZ
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA ÖZER CANARSLAN, N , YILMAZ UZ, C . (2019). Annelerin ve Hamilelerin Organik Gıda Satın Alma Davranışları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 457-478. DOI: 10.21547/jss.436433