Year 2019, Volume 18, Issue 1, Pages 440 - 456 2019-01-22

A Research in ICI 1000 on Variables That Affect Product Innovation Performance
Ürün Yeniliği Performansına Etki Eden Değişkenler Üzerine İSO 1000’de Bir Araştırma

Özlem YAŞAR UĞURLU [1]

24 109

The aim of this research is to determine the impact of learning-oriented organizational culture, formal organizational structure and environmental dynamism on product innovation performance of businesses. For this purpose, a questionnaire was applied to the managers of manufacturing firms included within the Istanbul (Istanbul Chamber of Industry) 1000 list (N:120). The obtained data were analyzed by SPSS and SmartPLS structural equation modeling program. As a result of the analysis, it has been determined that learning-oriented organizational culture, formal organizational structure and environmental dynamism affect product innovation performance positively.

Bu araştırmanın amacı, öğrenme odaklı örgüt kültürü, formal örgütsel yapı gibi örgüte ait değişkenler ile işletmelerin faaliyette bulundukları sektördeki rekabet yoğunluğu ve pazar dalgalanmasını ifade eden ve örgüt dışı bir unsur olarak araştırmaya dahil edilen çevresel dinamizmin ürün yeniliği performansına etkisini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda İSO (İstanbul Sanayi Odası) 1000 listesi içinde yer alan 405 üretim işletmesinden 120 tanesinin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve SmartPLS yapısal eşitlik modellemesi programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrenme odaklı örgüt kültürü, formal örgüt yapısı ve çevresel dinamizmin ürün yeniliği performansını pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.  

 • Alegre, J., Lapiedra, R. & Chiva, R. (2006). A Measurement Scale for Product Innovation Performance. European Journal of Innovation Management, 9 (4), 333–346.
 • Alegre, J. & Chiva, R. (2008). Assessing The Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Perofrmance: An Emprical Test. Technovation, 28, 315–326.
 • Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. & Herron, M. (1996). Assessing the Work Environment for Creativity. Academy of Management Journal, 39 (5), 1154–1184.
 • Atik, H. (2005). Yenilik ve Ulusal Rekabet Gücü. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74–94. https://doi.org/10.1007/BF02723327
 • Batmaz, N. ve Özcan, A. (2008). Yeniliği Etkileyen Unsurlar ve Toplumsal Refah İlişkisi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 1 (1), 43–66.
 • Bessant, J., Kaplinsky, R. & Morris, M. (2003). Developing Capability Through Learning Networks. TMSD, 2 (1), 19–38.
 • Brown, S.L. & Eisenhardt, K.M. (1995). Product Development: Past Research, Present Fındıngs, and Future Directions. Academy of Management Review, 20 (2), 343–378.
 • Calantone, R.J. Çavuşgil, T. S., & Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm İnnovation Capability, And Firm Performance. Industrial Marketing Management, 31, 515–524.
 • Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysıs of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34 (3), 555–590.
 • Denison, D.R. & Mishra, A.K. (1995). Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organization Science, 6 (2), 204–223. Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39. https://doi.org/10.2307/3151312
 • Garcia, R. & Calantone R. (2002). A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Litertaure Review. The Journal of Product Innovation Management, 19 (2), 110–132.
 • Goh, S. & Richards, G. (1997). Benchmarking The Learning Capacity Of Organizations. European Management Journal, 15, 575–583.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. The Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202
 • Henard, D.H. & Szymanski, D.M. (2001). Why Some New Products Are More Successful Than Others?. Journal of Marketing Research, 38 (3), 362–375.
 • Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(4), 195–204.
 • Hult, G.T.M., Hurley, R.F. & Knight, G.A. (2004). Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance. Industrial Marketing Management, 33, 429–438.
 • Hsu, Y.H. & Fang, W. (2008). Intellectual Capital and New Product Development Performance: The Mediating Role of Organizational Learning Capability. Technological Forecasting and Social Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2008.03.012, 1–14.
 • İpek, C. (2004). Öğrenen Örgütler ve Örgüt Kültürü. K. Demir ve C. Elma (Ed.) Öğrenen Örgütlerin Dinamikleir (51–92). Ankara: Sandal Yayınları.
 • Jerez-Gomez, P., Cespedes-Lorente J. & Vale-Cabrera R. (2005). Organizational Learning and Compensation Strategies: Evidence from the Spanish Chemical Industry. Human Resource Management, 44 (3), 279–299.
 • Johnson, J.D., Meyer, M.E., Berkowitz, J.M., Ethington C.T. & Miller, V.D.(1997). Testing Two Contrasting Structural Models of Innovativeness in a Contractual Network. Human Communication Research, 24 (2), 320–48.
 • Kessler, E.H. & Chakrabarti, A.K. (1996). Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes. The Academy of Management Review, 21(4), 1143–1191.
 • Kimberly, J.R. & Evanisko, M.J. (1981). Organizational Innovation: The Influence of Individual, Organizational, and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovations. The Academy of Management Journal, 24 (4), 689–713.
 • Kirchhoff, A.B. (1994). Entrepreneurship Economics. W.D. Bygrave (Eds.) The Portable MBA in Entrepreneurship (410–436). New York:Wiley&Sons Inc.
 • Motwani, J., Dandridge, T., Jiang, J. & Soderquist, K.(1999). Managing Innovation in French Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, 37 (2), 106–114.
 • Naman, J.L. & Slevin, D.P. (1998). Entrepreneurship and The Concept of Fit: A Model And Empirical Tests. Strategic Management Journal, 14 (2), 137–154.
 • Nayır, Z.D. & Tamm, U. (2010). Örgütlerde Formalizasyon Yenilik Yapabilme Yeteneğine Engel Oluşturur mu? Bankalarda Yenilik Boyutları. 18. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi, 20–22 Mayıs, Adana, 372–378.
 • Oskarsson, G. (2003). The Ancedents and Process of Innovation. The IV Conference in Social Sciences, University of Iceland, February 21–22, 1–14.
 • Özen, Ü. ve Bingöl, M. (2007). İşletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Yenilikçilik: Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki KOBİ’lerde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 399–417.
 • Phromket, C. & Ussahawanitchakit, P. (2009). Effects of Organizational Learning Effectiveness on Innovation Outcomes and Export Performance of Garments Business in Thailand. International Journal of Business Research, 9 (7), 6–31.
 • Santos- Vijande, M.L. & Alvarez-Gonzalez, L.I. (2007). Innovativeness and Organizational Innovation in Total Quality Oriented Firms: The Moderating Role of Market Turbulence. Technovation, 27, 514–532.
 • Seyrek, İ.H., Akgün, A.E. & Özer, G. (2007). Süreç Yeniliği Yapan Takımların Öğrenmesine Etki Eden Faktörler ve Yenilik Çalışmasının Başarısına Etkileri. Gaziantep Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 17–31.
 • Sinkula, J.M., Baker W.E. & Noordewier T.A. (1997). Framework for Market-Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge, and Behavior. Journal of Academy Marketing Science, 25 (4), 305– 18.
 • Slater, S. F., Olson, E. M. & Hult, G.T. (2006). The Moderating Influence of Strategic Orientation on the Strategy Formation Capability-Performance Relationship. Strategic Management Journal, 27, 1221–1231.
 • Şahin, A. (2009). Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 259–271.
 • Tanrısever, N. H. (2004). Avrupa Birliğinde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İçin İzlenen Politikalar Ve Türkiye’deki Politikaların Avrupa Birliği Uygulamalarına Uyumu. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Toklu, İ. T., Ustaahmetoğlu, E., & Öztürk Küçük, H. (2016). Tüketicilerin Coğrafi İŞaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği: Yapısal EŞitlik Modellemesi YaklaŞımı. Yönetim ve Ekonomi, 23(1), 145–161.
 • Yeung, A.K., Ulrich, D.O., Nason, S.W. & Glinow, M.A. V. (1999). Organizational Learning Capability. New York: Oxford University Press.
 • Valle, S. & L. Avella. (2003). Cross- Functionality and Leadership of the New Product Development Teams. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 32–47.
 • Zahra, S.A. & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. Academy of Management Review, 17 (2), 185–203.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: Özlem YAŞAR UĞURLU (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA YAŞAR UĞURLU, Ö . (2019). Ürün Yeniliği Performansına Etki Eden Değişkenler Üzerine İSO 1000’de Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 440-456. DOI: 10.21547/jss.445137