Year 2019, Volume 18, Issue 2, Pages 805 - 823 2019-04-01

Türkiye'de Kültürel Kriminolojinin Yöntemsel İmkanı
The Methodical Viability of Cultural Criminology in Turkey

Boran Ali Mercan [1]

52 211

Sosyo-ekonomik suçlu profilleme dolayımıyla önleyici ve etkin bir ceza-güvenlik aygıtı oluşturma kaygısı güden Türkiye suç çalışmaları idari bir kriminoloji (administrative criminology) görünümü sergilemektedir. Suç fenomeninin oluşum koşullarını anlama ve açıklama gayretini epey mesafeleyen idari kriminoloji, suç olgusunu istatistiksel hesaplamaya ve rasyonel bir bakış açısıyla ceza ve denetim tekniklerine indirgemektedir. Bu yazı, Türkiye'de suçun akademik bağlamda sosyal kavranışına kültürel bir perspektif getirmeyi amaçlamaktadır. Anglo-Amerikan literatürde kültürel kriminoloji (cultural criminology) yirmi yılı aşkın süredir telaffuz edilmekte; suçun sosyal bir inşa olduğu kavrayışının ötesine geçerek etnik, sınıfsal, ırksal ve cinsiyete dayalı yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı sürekli müzakere edilen ve yeniden-kurulan bir görüngü olduğunu savlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'de kültürel kriminolojinin anlık ve akışkan etnografi gibi iki aracının yöntemsel kullanışlılığı ileri sürülecektir. Türkiye'de suçun kültürel ve duygulanımsal tüm boyutlarını yakalamak adına kültürel kriminoloji önemli bir imkan olarak karşımızda durmaktadır.

Much of crime studies in Turkey tends to display an administrative criminological aspect due to the overwhelming concern of having an effective deterrent punitive-security apparatus, by way of socio-economic offender profiling. However, administrative criminology reduces the phenomenon of crime to a mere rational calculation and control techniques, distancing itself away from the understanding and explaining of crime as a social phenomenon. This article brings cultural criminology to the academic understanding of crime in Turkey. For more than two decades in the Anglo-American criminological literature, cultural criminology argues that crime is an upwardly and downwardly reconstituted and negotiated phenomenon based on race, gender and class, by going beyond the argument of crime as a mere social construction. This paper thus suggests the methodical usefulness of cultural criminology's instant and liquid ethnographies in Turkey. Cultural criminology stands available to grasp the cultural and affective dimensions of crime.

 • Atılgan, Eylem (2007), Mekandan İmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi, (Ankara: Güngör Basım Yayım).
 • Baker, Ulus (2002), From Opinions to Images: Towards a Sociology of Affects, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ankara).
 • Bauman, Zygmunt (2000) Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press).
 • Beck, Ulrich (1992), Risk Society (Londra: Sage).
 • Berman, Marshall (1982), All That Is Solid Melts Into Air (Londra: Verso).
 • Bozdemir, Sekine ve Uğur Argun (2012), Suç Önleme Sempozyomu Kitabı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yayınları No:1, Suç Önleme Sempozyumu (Bursa).
 • Brantingham, Patricia ve Paul J. Brantingham (2004), “Computer simulation as a tool for environmental Criminologists”, Security Journal, (17)1: 21–30.
 • Brotherton, David ve Luis Barrios (2004), The Almighty Latin King and Queen Nation (New York: Columbia University Press).
 • Bryman, Alan (2001), “Introduction: A Review of Ethnography”, Bryman, Alan (Der.), Ethnography Volume I (Londra: sage): IX-XXXIX.
 • Clarke, Ronald ve Derek Cornish (1985), “Modelling offenders’ decisions: a framework for policy and research”, Tonry, Michael ve Norval Morris (der.), Crime and Justice: An Annual Review of Research (Chicago: University of Chicago Press): 147–185.
 • Clarke, Ronald ve Tim Hope (1984), Coping with Burglary: Research Perspectives on Policy (Boston: Kluwer-Nijhoff).
 • Cohen, Stanley (1972), Folk Devils and Moral Panics: The creation of the mods and rockers (Londra: MacGibbon and Kee).
 • Çakıcı-Gerçek, Leyla (2006), “Şüpheli ve Mağdur Üzerine bir Araştırma”, Polis Bilimleri Dergisi, (8) 3-4: 79–98.
 • Dolu, Osman (2009a), “Bir Fırsat Olarak Suç: Suçun Durumsal Belirleyicileri, Suç Fırsatları ve Rutin Faaliyetler Teorisi”, Polis Bilimleri Dergisi, (11)2: 130.
 • Dolu, Osman (2009b), “Rasyonel Bir Tercih Olarak Suç: Klasik Okul Düşüncelerinin Suçu Önleme ve Açıklama Kapasitelerinin Değerlendirilmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, (11)4: 89–120.
 • Dolu, Osman ve Hasan Büker (2009), “Caydırıcılığın Sınırları: Caydırıcılık Eksenli Suç Önleme ve Mücadele Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Polis Bilimleri Dergisi, (11)3: 1–22.
 • Cromwell, Paul ve Michael L. Birzer (2014), In Their Own Words: Criminals on Crime: An anthology (Oxford: Oxford University Press).
 • Erdoğan, Necmi (2007), “Giriş: Yoksulları Dinlemek”, Erdoğan, Necmi ve Tanıl Bora (Der.), Yoksulluk Halleri Türkiye’de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri (İstanbul: İletişim): ss. 9–17.
 • Eryalçın, Münevver ve Veli Duyan (2016), Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler (İstanbul: Yeni İnsan).
 • Fairclough, Norman (1995), Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language (Londra: Longman).
 • Felson, Marcus (2002), Crime and Everyday Life (3. Baskı) (Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press).
 • Felson, Marcus ve Ronald Clarke (1998), “Opportunity makes the thief: Practical theory for crime prevention”, Webb, Barry (Der.), Police Research Series, paper 98 (Londra: Home Office).
 • Ferrell, Jeff (1995), “Culture, Crime, and Cultural Criminology”, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 3(2):25–42.
 • Ferrell, Jeff (1998), “Criminological Verstehen: Inside the Immediacy of Crime”, Ferrell, Jeff ve Mark Hamm (Der.), Ethnography at the Edge: Crime, Deviance and Field Research (Boston: Northeastern University Press): 20–42.
 • Ferrell, Jeff (1999), “Cultural Criminology”, Annual Review of Sociology, 25: 395–418.
 • Ferrell, Jeff (2004), “Boredom, Crime and Criminology”, Theoretical Criminology, (8)3: 287–302.
 • Ferrell, Jeff (2006), Empire of Scrounge (NewYork: New York University Press).
 • Ferrell, Jeff ve Mark Hamm (1998), Ethnography at the Edge: Crime, Deviance and Field Research (Boston: Northeastern University Press).
 • Ferrell, Jeff ve Clinton R. Sanders (1995), Cultural Criminology (Boston: Northeastern University Press).
 • Ferrell, Jeff, Keith Hayward ve Jock Young (2008), Cultural Criminology: An Invitation (Londra: Sage).
 • Ferrell, Jeff, Keith Hayward, Wayne Morrison ve Mike Presdee (2004), Cultural Criminology Unleashed (Londra: Glasshouse Press).
 • Garland, David (2001), The Culture of Control: Crime and social order in contemporary society (Oxford: Clarendon).
 • Garot, Robert (2007), “Where You From!”: gang identity as performance”, Journal of Contemporary Ethnography, 36(1):50–84.
 • Gottfredson, Michael ve Travis Hirschi (1990), A General Theory of Crime, (Stanford: Stanford University Press).
 • Gökçearslan-Çiftçi, Elif (2017), Suçun Yolculuğu: Yaşanmış Olaylardan Öyküler (Ankara: Ürün Yayınları).
 • Hall, Stuart ve Tony Jefferson (1976), Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Postwar Britain (Londra: Routledge).
 • Hammersley, Martin ve Paul Atkinson (2007), Ethnography: Principles in Practice (3. Baskı) (Londra: Routledge).
 • Hayward, Keith (2004), City Limits: Crime, Consumer Culture and the Urban Experience (Londra: Glasshouse)
 • Hayward, Keith (2007), “Situational crime prevention and its discontents: rational choice theory versus the “culture of now””, Social Policy and Administration, 41(3):232–50.
 • Hayward, Keith. (2010), “Opening the lens: cultural criminology and the image”, Hayward, Keith ve Mike Presdee (Der.), Framing Crime: Cultural Criminology and the Image (Londra:Routledge):1–16.
 • Hayward, Keith (2012), “Five spaces of cultural criminology”, British Journal of Criminology, 52 (3): 441–462.
 • Hayward, Keith ve Mike Presdee (2010), Framing Crime: Cultural Criminology and the Image (Londra: Routledge).
 • Hayward, Keith ve Jock Young (2004), “Cultural criminology: some notes on the script”, Theoretical Criminology, 8 (3): 259–73.
 • Hebdidge, Dick (1979), Subculture: The Meaning of Style (Londra: Routledge).
 • Herrnstein, Richard ve Charles Murray (1994), The Bell-Curve: Intelligence and class structure in American life (New York: Free Press).
 • Hirschi, Travis (1969), Causes of Delinquency (California: University of California Press).
 • Horowitz, Ruth (1983), Honor and the American Dream (Brunswick: Rutgers University Press).
 • İçli, Tülin (1984), “Uyuşturucu Madde Bağımlıları ile Sosyolojik Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2): 77–86.
 • İçli, Tülin ve Aslıhan Öğün (1988), “Sosyal değişme süreci içinde kadın suçluluğu”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2):17–32.
 • İçli, Tülin ve Nilüfer Özcan (1992), “Türkiye’de Ekoloji Suç İlişkisi Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9(1-2): 27–52.
 • İçli, Tülin Günşen ve Sevgi Çoban (2012), “A Study on the Effects of Family and Delinquent Peers on Juvenile Delinquency in Turkey”, Advances in Applied Sociology, 2 (1): 66–72.
 • İçli, Tülin Günşen, Hanifi Sever, Muhammed Sever ve Şevket Ökten (2012), “Foreign Juvenile Delinquency: The Case of Istanbul”, Advances in Applied Sociology, 2 (1): 59–65.
 • İçli, Tülin Günşen, İbrahim Seyidoğulları, Hüseyin Tatlıdil, Sevgi Çoban, Hanifi Sever ve Ünal Süeroğlu (2009). “Profiling Property Criminals in Turkey”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54 (4): 640–655.
 • Jacobs, Bruce ve Richard Wright (2006) Street Justice: Retaliation in the Criminal Underworld, (Cambridge: Cambridge University Press).
 • Katz, Jack (1988), Seductions of Crime (New York: Basic Books).
 • Kızmaz, Zahir (2003), “Ekonomik yapı ve suç: bazı araştırma bulguları üzerine genel bir değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2): 279–304.
 • Kızmaz, Zahir (2004). “Öğrenim Düzeyi ve Suç: Suç-okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2): 291– 319.
 • Kızmaz, Zahir (2005). “Din ve Suçluluk: Suç Teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1): 189–215.
 • Kızmaz, Zahir (2006), Cezaevi Müdavimleri (İnatçı Suçlular) (Ankara: Orion Kitabevi).
 • Koca, Erkan (2013), Polisliğin Kitabını Yazmak: Antropolojik açıdan polisliğin bürokrasisi ve görünümleri (Ankara: Atıf Yayınları).
 • Lapping, Claudia (2011), Psychoanalysis in Social Research: Shifting Theories and Reframing Concepts (Londra: Routledge).
 • Lea, John ve Jock Young (1984), What Is To Be Done about Law and Order? (Londra: Penguin).
 • Lyng, Stephen (1990), “Edgework”, American Journal of Sociology, 95(4): 851–86.
 • Lyng, Stephen (2005), Edgework (New York: Routledge).
 • Matthews, Roger (2014), Realist Criminology (Basingstoke: Palgrave).
 • Matthews, Roger ve Jock Young (1992a), Issues in Realist Criminology (Londra: Sage).
 • Matthews, Roger ve Jock Young (1992b), Rethinking Criminology: The realist debate (Londra: Sage).
 • Mercan, Boran Ali (2016), From Little Brother to Gayrımeşhur: An Ethnographic Examination of the Role of Affects and Dispositions in the Formation of the Professional Criminal in Ankara, Turkey, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kent, Sociology Department (Canterbury).
 • Mercan, Boran Ali (2017), “Profesyonel Suçlunun Oluşumunda Duygulanımlar ve Eğilimler: Lacan ve Bourdieu Ekseninde Yaklaşım”, Toplum ve Bilim, 142: 24–56.
 • Moore, Joan (1991), Going down the barrio: Homeboys and homegirls in change (Philadelphia: Temple University Press).
 • Moore, Joan (1978), Homeboys (Philadelphia: Temple University Press).
 • Murray, Charles (1990), The Emerging British Underclass (Londra: IEA Health and Welfare Unit).
 • Özbay, Özden (2006), “Class and self-reported juvenile delinquency: Evidence from Turkey”, Journal of Criminal Justice, 34(3): 237–249.
 • Özbay, Özden (2008), “Self-control, gender, and deviance among Turkish university students”, Journal of Criminal Justice, 36(1): 72–80.
 • Özbay, Özden ve Yusuf Ziya Özcan (2007), “A test of Hirschi’s social bonding theory: A comparison of male and female delinquency”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(2): 134–157.
 • Polsky, Ned (1967), Hustlers, Beats and Others (Chicago: Aldine).
 • Presdee, Mike (2000), Cultural Criminology and the Carnival of Crime (Londra: Routledge).
 • Presdee, Mike (2004), “Cultural criminology: The long and winding road”, Theoretical Criminology, 8 (3): 275–285.
 • Sanchez-Jankowski, Martin (1991), Islands in the Street: Gangs and American Urban Society (Berkeley: University of California Press).
 • Sennet, Richard (1977), The Fall of Public Man (Cambridge: Cambridge University Press).
 • Smit, Martha ve Nick Tilley (2005), Crime science: New approaches to preventing and detecting crime (Cullompton: Willan).
 • Snyder, Gregory (2006), “Graffiti media and the perpetuation of an illegal subculture”, Crime, Media, Culture, 2 (1): 93–101.
 • Soler, Colette (2016), Lacanian Affects: The Function of Affect in Lacan's Work (Londra: Routledge).
 • Spivak, Gayatri (1988), “Can the Subaltern Speak?”, Nelson, Cary ve Lawrence Grossberg (Der.), Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana: University of Illinois Press): 271– 313.
 • Sevim, Yelda ve Yunus Soyaslan (2009), “Hırsızlık Suçu Faillerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri: Elazığ Örneği”, Polis Bilimleri Dergisi, 11(3): 23–41.
 • Yablonsky, Lewis (1962), The Violent Gang (Baltimore: Penguin).
 • Taylor, Ian, Paul Walton ve Jock Young (1973), The New Criminology: For a Social Theory of Deviance (Londra: Routledge and Kegan Paul).
 • Tüzüntürk, Selim (2009), “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2):71–91.
 • van Dijk, Teun A. (1997), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Londra: Sage).
 • Wilson, James Q. (1975), Thinking about Crime (New York: Vintage).
 • Wilson, James Q. ve Richard Herrnstein (1985), Crime and Human Nature (New York: Simon and Schuster).
 • Wodak, Ruth ve Michal Krzyźanowski (2008), Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
 • Young, Alison (1996), Imagining Crime: Textual outlaws and criminal conversations (Londra: Sage).
 • Young, Jock (1992), “Ten points of realism”, Young, Jock ve Roger Matthews (Der.), Rethinking Criminology: The realist debate (Londra: Sage): 24–68
 • Young, Jock (1997), “Left realist criminology: Radical in its analysis, realist in its policy”, Maguire, Mike, Rod Morgan ve Robert Reiner (Der.), The Oxford Handbook of Criminology (Oxford: Oxford University Press):473–98.
 • Young, Jock (1999), The Exclusive Society (Londra: Sage).
 • Young, Jock (2003), “Merton with energy; Katz with structure: The sociology of vindictiveness and the criminology of transgression”, Theoretical Criminology, 7(3): 389–414.
 • Young, Jock (2007), The Vertigo of Late Modernity (Londra: Sage).
 • Young, Jock (2011), The Criminological Imagination (Londra: Polity).
 • Young, Jock ve Roger Matthews (1992), Issues in Realist Criminology (Londra: Sage).
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Sociology
Authors

Orcid: 0000-0002-1125-7528
Author: Boran Ali Mercan (Primary Author)
Institution: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

APA Mercan, B . (2019). Türkiye'de Kültürel Kriminolojinin Yöntemsel İmkanı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (2), 805-823. DOI: 10.21547/jss.473871