Author Guidelines

YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.    Tüm çalışmalar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakterinde iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

2.   Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı kelimelerin BAŞ HARFLERİ BÜYÜK olacak biçimde 12 punto ve 1 satır aralığında olacak şekilde yazılmalıdır.

3.    Çalışmanın Öz/Abstract başlığı baş harfi büyük Times New Roman yazı karakterinde, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Öz (Abstract) metni 9 punto ve 1 satır aralığında olmalı ve en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

4.  Yazar isim/isimleri çalışmanın başlığının altına bold ve 11 punto olacak biçimde sola yaslanarak sırasıyla yazılmalı ve akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazarların kurumları isimlerinin altında sola yaslanarak sırasıyla yazılmalıdır. Yazarlara ait ORCID iD numaraları yazar bilgilerinin devamına eklenmelidir.

Örnek:

Kadir YILDIZ1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,ORCID iD: 0000000065431234

 

5.    Çalışmanın anahtar kelimeleri (keywords) Öz (Abstract) metninin sağ tarafında örnek şablonda belirtildiği gibi hizalı şekilde 9 punto olmalı ve büyük harfle başlamalı, italik yazı karakterinde ve 3 ile 5 kelime olarak yazılmalıdır.

6.   Çalışmanın sorumlu yazarına ilişkin Yazışma adresi, e-posta ve telefon bilgileri, Öz/Abstract bilgilerinin alt kısmında 9 punto ile dipnot olarak verilmelidir.

7.    Çalışmanın metin kısmı 12 punto ile 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

8.   Tablo, grafikler, şekiller vb. görsellerin yazı karakteri 10 punto (9-11 punto) olmalı ve APA 6 stiline göre hazırlanmalıdır. Bilimsel araştırmalarda yer alacak tablo, grafik ve şekiller özenle seçilmelidir. Metin içerisinde özetlenebilecek bilgiler için ayrıca tabloya yer verilmemelidir.


Tablo 1: Model uyum kriterleri ve doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri (Başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalıdır)


Model

Uyum

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Çalışma Bulguları

CMIN/SD

X2/sd<3

X2/sd<5

786.780/260=3.026

IFI

0.95 < IFI

0.90 < IFI

0.905

CFI

0.97 < CFI

0.90 < CFI

0.904

RMSEA

RMSEA<0.05

RMSEA < 0.08

0.078

 


9.      Çalışma: GİRİŞ, YÖNTEM (Araştırmanın Modeli, Çalışma grubu/Araştırma Grubu/Evren- Örneklem, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması, Verilerin Analizi), BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER ve KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, BÜYÜK harf ve 12 punto olmalıdır.

10.     Çalışma, A4 sayfası formatında olmalı, metin uzunluğu şekil, grafik ve tablolar dâhil 20-25 sayfayı geçmemelidir.

11.     Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

12.     Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada Times New Roman karakterinde 11 punto olmalıdır (İlk sayfada sayfa numarası görünmemeli).

 

                                                                     KAYNAK GÖSTERİMLERİ

 

13.     Kaynaklar bölümü yeni bir sayfadan başlamalıdır.

14.    Metin içi kaynak gösteriminde birden fazla eserler, alfabetik sıra ile verilmelidir. Aynı parantezde iki veya daha fazla çalışmanın gösteriminde, çalışma aralarına noktalı virgül işareti konulur (Hutchins ve Rowe, 2009: 120-125; Yıldız, 2016; Yıldız ve Güzel, 2015: 12-25). İngilizce çalışmalar için ise; (Hutchins & Rowe, 2009: 120-125).

15.     Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır.

16.     Kaynakça da kaynak gösterimi:

Kaynaklar metni 10 punto ve 1 satır aralığında APA stiline göre yazılmalıdır. Kaynak yazımlarında dergi yazım kuralları ve Örnek şablon göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İlk göndermede:

         Metin içi kaynak gösterimlerinde;

Tek yazarlı:

Yıldız’a (2017) göre …

(Yıldız, 2017)


İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar:

Yıldız ve Özsoy’a (2017) göre

(Yıldız ve Özsoy, 2017)

 

 

Yazar sayısı Üç ile beş arasında ise; ilk geçtiği yerde (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017) şeklinde; ikinci geçtiği yer itibariyle, Yıldız ve diğerleri (2017) veya (Yıldız vd., 2017) şeklinde gösterilmelidir.

İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve arkadaşları yerine et al. ifadesi kullanılmalıdır.

*Metin içi ilk gösterimde : (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017)

*Metin içi sonraki gösterimlerde: (Yıldız ve et al., 2017)

 

Yazar sayısı Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken ilk geçtiği yerden itibaren sadece ilk yazarın soyadı belirtilir:

Metin içi ilk geçtiği yerden itibaren: Yıldız ve diğerleri (2017) veya (Yıldız vd., 2017)

 

*** Metin içi DOĞRUDAN ALINTILAR da sayfa numarası gösterilmesi zorunludur.

Metin içi gösterimde : “……………………………..” (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017:21)

 

Dergiden alınmış ise:

Tek yazarlı

Özsoy, S. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

 

İki yazarlı çalışmalar:

Özsoy, S. ve Yıldız, K. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar:

Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O. & Abedi, A. (2011). Personal and situational variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. The Spanish Journal of Psychology, 14(1), 263-271. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

Kitaptan alınmış ise:

              Tek yazarlı

Yıldız, K. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojileri boyutuyla, spor ve iletişim. Ankara: Nobel.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As­sociates.


İki yazarlı çalışmalar:

Akyıldız Munusturlar, M., ve Argan, M. (2014). Ciddi ve kayıtsız boş zaman katılımcılarının kişilik özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki. Ankara: Nobel.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Packianathan, C., & Alberto, M. (2006). Human resource management in Olympic sport organizations. USA: MEMOS.

 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar: 

Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A., & Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Erişim adresihttp://ierepository.jisc.ac.uk/544/

 

NOT: İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve bağlacına karşılık olarak and bağlacı ya da & işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde and, soyad ve yıl bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde ise & işareti kullanılır.

Yıldız and Parker (2017)

(Yıldız & Parker, 2017)

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi kullanılmalıdır.

 

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı

Nielsen, B. G., ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. Doi:10.1177/0961000611408643

 Metin içi 

Gönderme

(Nielsen ve Borlund, 2011: 110)

(Nielsen ve Borlund, 2011)

 

Editörlü Kitaptan alınmış ise:

Uztuğ, F. (2003). İletişim engel ve etmenleri. U. Demiray (Ed.), Meslek Yüksekokulları için Genel İletişim içinde(188-196). Ankara: Pegem.

Anonim ise:

Anonim. (2000). Sporcu İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara: Yayın No:180.

Bildiriler:

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Tezler:

Yıldız, K. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişime etkisi: Türkiye Oryantiring Federasyonu Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor yönetimi Anabilim Dalı, Bolu.

ELEKTRONIK KAYNAKLAR:

Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa

Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self determination theories. European Journal of Sport Science, 6(1): 43-51. [Available online at: http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_SprayWangBiddleChat_EJSS%20(1). pdf], Erişim tarihi: 30 Ağustos 2007.


İnternet ortamında alınmış ise:

Gökçe, D. (2016). FIFA namuslu düzene geçiyor. 02.12.2016, http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/188-deniz- gokce/4042-fifa.html şeklinde verilmelidir.


Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler

Yüksel, A., ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C20S22013/37-50.pdf], Erişim tarihi: 4 Ocak 2014.

17.      Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, kaynakça ile paralel bir şekilde “a, b, c” gibi küçük harflerle sıralanır.

(Özsoy, 2016a)

(Özsoy, 2016b)

(Özsoy, 2016c)


NOT: Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.