Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 76 - 85 2015-07-01

Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities
Üniversite gençliğinin sportif rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin belirlenmesi

O. Kürşat Ergül [1] , Hulusi Alp [2] , Hatice Çamlıyer [3]

1843 1213

Dynamic tempo, monotonous life aiming at branching and insufficient physical activity depending on technology have been one of the biggest problems of people and societies of today.In solving the inactivity problems at issue,it is important for the children and the young to be physically educated in order to make them cope with their problems.In this respect,our aim is to determine the interest and attendance level of university youth in the recreation activities of sports in terms of presenting analytical solutions to problems. Our research includes 11195 students studying Economics, Business and Engineering at the department of Ege, Celal Bayar and İzmir University of Economics during the semester between the years 2006–2007. The sampling of the study, on the other hand, is composed of 521 students, selected through a simple random sampling among those students, 335 of whom are males and 186 are females. In this study, the questionaire form prepared by the researchers has been used. The data obtained were evaluated ın the SPSS programe. In the statistical analysis, descriptive statistics, crosstabulation and Ki-square analysis were used. The significance level was considered as p<0.05 in the study. This study results in its ability to experts at the University of Sports organized recreational activities, facility, said that the lack of necessary equipment and sports fields and harmonious functioning. Of the 521 students included in the research, 228 of them (%43.76) stated that they dealt with sports durıng theır childhood and had the sufficient data about it in sports lessons at school.

Endüstrileşmiş toplumlardaki hızlı yaşam temposu, branşlaşmaya yönelik tekdüze yaşam ve teknolojiye bağlı yetersiz fiziksel aktivite günümüzde insanların ve toplumların en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Söz konusu sorunların çözümünde çocukların ve gençlerin sorunlarıyla baş edecek şekilde eğitilmelerinin önemi büyüktür. Bu bağlamda sorunlara çözüm önerileri sunabilmek açısından Üniversite Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Yönelik İlgileri ve Katılma düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2006–2007 Eğitim – Öğretim yılında Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İktisat, İşletme ve Mühendislik bölümlerinde okuyan 11195 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu öğrenciler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 186’sı bayan 335’i erkek olan 521 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler, Çapraz tablo ve Ki-kare analizi kullanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma sonucunda; üniversitelerde sportif rekreasyon etkinliklerinin düzenlenebilmesinde uzman kadro, tesis, ekipman ve spor alanlarının olması ve uyumlu çalışmasının gerekli olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan 521 öğrenciden 228 öğrencinin çocukluk çağında spor yapıp aynı zamanda beden eğitimi derslerinde sporla ilgili yeterli bilgi aldığı ve spor yapmaya devam ettikleri, 293 öğrencinin ise çocukluk çağında spor yapıp aynı zamanda beden eğitimi derslerinde sporla ilgili yeterli bilgi aldığı ve spor yapmaya devam etmedikleri görülmüştür.
 • Akarçay, Ekenci, İkizler, Kepoğlu, Özerkan, Öztürk, Serarslan, Toros, Yetim, Yorulmazlar, (2002). Sporda Sosyal Bilimler 2. Cilt:2, Alfa Yayınları Isbn: 975-297-001-X Alparslan, T., Kılcıgil, E., Başpınar, E., (2003). Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Görev Yapan Askeri Personelin Boş Zaman Değerlendirmelerinde Sporun Yeri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, I (2) 99-106
 • Alparslan T., Kılcıgil, E., (2005). Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Yapı – Meslek Seçimi İlişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, III (1), S.17-26
 • Balcı, V., (2003). Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim dergisi Sayı: 158
 • Çamlıyer, H., (1991). Spor ve Serbest Zaman Eğitimi. 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu bildiriler kitabı, S:239
 • Çerez, H., Yılmaz, Ş., Dinçer, Ö., (2006). Antalya merkez emniyet teşkilatında görev yapan emniyet mensuplarının rekreasyon etkinliklerine katılımlarının incelenmesi. Uluslararası spor bilimleri kongresi Muğla, P-001
 • Çoruh, Y., S., Karaküçük, (2014). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Rekreasyonel Eğilimler ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler. International Journal of Science Culture and Sport July 2014: Special Issue 1 ISSN: 2148-1148 Doi: 10.14486/IJSCS159
 • Dumazedier, J., (1960). Current problems of the sociology of leisure. International Social Science Journal, C.4 (4), S.522-531
 • Ekmekçi, R., Arslan, Y., Ekmekçi, D. A., Ağbuğa, B., (2010). Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının Ve Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi. NWSA ISSN:1306-3111, Volume: 5, Number: 2
 • Godbey, G., (2006). Leisure in Your Life. State College, PA, Venture, S.9, 1985
 • Göktaş, O., ve Çolak, E., (2006). Vergi Dairesi Başkanlığında Çalışan Personelin Boş Zamanlarını Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 1, sf: 12
 • Güngörmüş, H.A., Yetim, A, A., Çalık, C., (2006). Ankara’daki beden eğitimi ve spor Yüksekokullarında görev yapan öğretim Elemanlarının boş zamanlarını değerlendirme Biçimlerinin araştırılması. Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 285-298
 • Kandaz Gelen, N., Hergüner, G., (2006). Beden Eğitimi ve spor öğretmenlerinin serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerinin incelenmesi (Sakarya ili örneği). Uluslar arası spor bilimleri Kongresi, P-019.
 • Kaya, S., (2003). Y.Yurtlarında Kalan Gençlerin BZD Eğilimi ve Etkinliklerin Sosyalleşmeye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beden Eğitimi ve spor A.B.D. ODTÜ.
 • Kesim, Ü., (2003). Türkiye de İşyerlerinde Rekreasyon Uygulamaları. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kraus, R. G., (1985). Recreation program planning today. Scott Foresman and Company S.32, London.
 • Kurtulan, A., (2005). Rekreasyon açısından Sporun Önemi. Gazi Üniversitesi BESYO ders notları.
 • Mansuroğlu, S., (2002). Akdeniz üniversitesi öğrencilerinin serbest zaman özellikleri ve dış mekan rekreasyon eğilimlerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak.Der.15(2), S.53-62.
 • Özdilek, Ç., Demirel, M., Harmandar, D., (2007). Dumlupınar ve Sakarya Üniversitelerinde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri ve Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi Issn:1303-5134, C:4, S:2.
 • Sabbağ, Ç., ve Aksoy, E., (2011). Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 3 Sayı: 4 2011-Bahar (s. 10-23).
 • Şahin, C., K., Akten, S., ve Erol, U., E.,(2009). Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1):62-71 (2009) ISSN: 1300-6053.
 • Süzer, M., (2000). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi Issn: 1301-0085, Sayı: 8.
 • Tekin, M., (2007). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Anlayış ve Alışkanlıkları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Dergisi, Yıl:8 Sayı:13 ISSN:1302–8944 Sf:111–120.
 • Tezcan, M., (1994). Boş Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi. Atilla Kitabevi, 4.baskı.
 • Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., ve Taş, İ., (2011). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2011, 22 (2), 69–83.
 • Zorba, E.,Zorba, E.,Kesim, Ü., Ağılönü, A., Cerit, E., (2006). Muğla üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu rekreasyon bölümünde öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman alışkanlıkları. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, P-038
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: O. Kürşat Ergül

Author: Hulusi Alp

Author: Hatice Çamlıyer

Bibtex @research article { jttr202825, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {76 - 85}, doi = {10.24288/jttr.202825}, title = {Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities}, key = {cite}, author = {Ergül, O. Kürşat and Alp, Hulusi and Çamlıyer, Hatice} }
APA Ergül, O , Alp, H , Çamlıyer, H . (2015). Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 76-85. DOI: 10.24288/jttr.202825
MLA Ergül, O , Alp, H , Çamlıyer, H . "Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 76-85 <http://dergipark.org.tr/jttr/issue/19111/202825>
Chicago Ergül, O , Alp, H , Çamlıyer, H . "Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 76-85
RIS TY - JOUR T1 - Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities AU - O. Kürşat Ergül , Hulusi Alp , Hatice Çamlıyer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24288/jttr.202825 DO - 10.24288/jttr.202825 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 85 VL - 1 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.202825 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.202825 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities %A O. Kürşat Ergül , Hulusi Alp , Hatice Çamlıyer %T Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities %D 2015 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 1 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.202825 %U 10.24288/jttr.202825
ISNAD Ergül, O. Kürşat , Alp, Hulusi , Çamlıyer, Hatice . "Determination of the interest and participation level for the youth of university sports recreation activities". Journal of Tourism Theory and Research 1 / 2 (July 2015): 76-85. https://doi.org/10.24288/jttr.202825