Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 515 - 536 2018-12-30

OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI

Mustafa ORAL [1]

28 144

Süleyman Sırrı Efendi, Osmanlı son döneminde hadislerin Türk toplumuna açıklanması için çaba sarfeden ilim adamlarından birisidir. Ermenek’te ilk tahsilini tamamladıktan sonra eğitimini ikmâl için pâyitahta gelen Süleyman Sırrı Efendi, başta Mehmed Aynî Efendi olmak üzere devrin önemli ilim adamlarından dersler almış, bu dersleri başarıyla tamamlayarak icâzete nâil olmuştur. Öğretim hayatı da öğrenim hayatı gibi başarılı geçen Süleyman Sırrı Efendi, hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili, kelam, mantık ve siyer alanlarında telif veya tercüme olmak üzere on yedi eser vücûda getirmiştir. Bu yoğun telif çalışmalarının yanında özel okullarda ve devlet okullarında birçok ders vermiş, bununla da kalmamış, idari ve yargı görevlerinde bulunarak, Maârif Nezâreti başta olmak üzere birçok heyette âzâlık yaparak devletine hizmet etmiştir. Bu hummalı gayretleri sebebiyle de gümüş liyakat madalyası ve dördüncü rütbeden Mecîdî Nişânı ile ödüllendirilmiştir. 

Hadis, Mehmed Ayni, Meşârık, Ermenekli, Süleyman Sırrı
 • Ahmed b. Hanbel, Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, (thk. Şuayb Arnaût, Âdil Mürşid vd.), Müessesetü’r-Risâle, [yy], 2001.
 • Aksu, Cemal, “Hanif’in Manzum Kırk Hadis Tercümesi Şerhi”, İlmî Araştırmalar, 2004, sayı: 17, s. 17-34.
 • Albayrak Fatma-Serin, Nilüfer, “Kutadgu Bilig ve Mârifetnâme’de Kadın Algısı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, cilt:8, sayı: 37, s. 16-37.
 • Albayrak, Sadık, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1996, IV.
 • Aslan, Dursun, Tevfik Sırrı Gür ve İçel valiliği (Yüksek Lisans Tezi), MERÜ SBE, 2001.
 • Ateş, İbrahim, “Vakıflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakıf Öğrenci Yurtları.”, Vakıflar Dergisi, 1982, sy. 14, s. 29-92.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), BEO, 510.
 • -----, BEO, 2821.
 • -----, İ.MF, 12;
 • -----, İ.TAL., 305.
 • -----, MF.MKT., 1074.
 • -----, MF.MKT., 872.
 • -----, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Dâru Tavkı’n-Necât, [yy], [ty].
 • Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ağustos 1931, “Tedfin”, s. 4.
 • Çalışkan, Adem, “Yunus Emre Divanı'nda Hz. Peygamber'in Hadis-i Şerifleri”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1992, cilt: XXVIII, sayı: 3, s. 119-125.
 • Çelik, Şenol, “İçel”, DİA, XXI, 450.
 • Çiftçioğlu, İsmail, “Ermenek’te Emir Musa Bey Medresesi (Tol Medrese) ve Vakfiyesi”, İlmî Araştırmalar, 2001, sy. 12, s. 73-82.
 • Çimen, Feyzi, “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1 (2013), s. 136-151.
 • Ertan, Veli, “Osmanlı Devleti’nde İlmiye Sınıfının Rütbe ve Payeleri”, DİD, 1990,c. 26, sy. 4, s. 105-111.
 • Gülensoy, Tuncer, “Atebetü’l-Hakāyık”, DİA, IV/51.
 • İstanbul Müftülüğü Şeriyye Sicilleri Arşivi (İMŞSA), Sicill-i Ahvâl Dosyası, no: 3428
 • İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, 441.
 • Kaçalin, Mustafa S., “Dîvânü Lugâti’t-Türk”, DİA, IX/446-449.
 • Kara, İsmail-Birinci, Ali, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, İstanbul 2005.
 • Karacabey, Salih, “Osmanlı Medreselerinin Son Dönemi’nde Hadis Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: VIII, sayı: 8, s. 149-170
 • Keçeci Kurt, Songül, “Osmanlı Devleti’nde Türklerin Açtığı Özel Mektepler”, MKÜSBED, 2012, c. 9, sy. 19, s. 105-123.
 • Koyuncu, Nuran, “Hukuk Mektebinin Doğuşu”, GÜHFD, 2012, c. 16, sy. 3, s. 163-183.
 • Mahmud Cevat, Maârif-i Umûmiye Nezareti Târihçe-i Teşkîlât ve İcrââtı –XIX. Asır Osmanlı Maârif Târihi-, haz. Taceddin Kayaoğlu, Ankara 2001.
 • Özel, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I”, DEÜİFD, 2002, sy. 15, s. 61-96.
 • Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, I-III.
 • Palabıyık, Abdülkadir, Mevlana ve Hadis Şerhi: Mesnevî’nin I. Cildinde Başlık Olarak Yer Alan Hadisler Bağlamında Bir Değerlendirme, DEÜİFD, 2006, sayı: 24, s. 3-23
 • Süleyman Sırrı, el-İcâze, Milli Kütüphane, no: 7048.
 • -----, Hulâsatü’l-muhtâreyn, s. 4.
 • -----, İcazetname, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, numara: 2715;
 • -----, Kifâyetü’l-müntehî şerhu Kifâyeti’l-mübtedî, İstanbul 1312.
 • -----, Kitâbü’l-hâc, İstanbul 1329.
 • -----, Kitâbü’s-savm, İstanbul 1329;
 • -----, Kitâbü’t-tahâre, İstanbul 1329;
 • -----, Kitâbü’z-zekât, İstanbul 1329;
 • -----, Medhal-i Fıkh, İstanbul 1340.
 • -----, Vesîletü’l-felâh, İstanbul 1328;
 • Şişman, Adnan, “Galatasaray Mekteb-i Sultanisi”, DİA, XIII, 323.
 • Türcan, Zişan, “Hadis Şerhçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi”, HÜİFD, 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 101-133.
 • Türcan, Zişan, Anadolu’da Hadis Şerhçiliği, Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, 2011, s. 339-351.
 • Türcan, Zişan, Hadis Literatüründe Şerh Geleneği ve Özellikleri (Doktora Tezi), AÜ SBE, 2008, s. 13.
 • Unan, Fahri, “Mevleviyet”, DİA, XXIX/467-468.
 • Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988.
 • Ünal, Uğur, Meclis-i Kebîr-i Maârif, Ankara 2008.
 • Yörük, Ali Adem, Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-1900), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), MÜ TAE, 2008.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Author: Mustafa ORAL (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @biography { k7auifd444358, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7634}, eissn = {2651-4087}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {515 - 536}, doi = {}, title = {OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI}, key = {cite}, author = {ORAL, Mustafa} }
APA ORAL, M . (2018). OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (9), 515-536. Retrieved from http://dergipark.org.tr/k7auifd/issue/41913/444358
MLA ORAL, M . "OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 515-536 <http://dergipark.org.tr/k7auifd/issue/41913/444358>
Chicago ORAL, M . "OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 515-536
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI AU - Mustafa ORAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 515 EP - 536 VL - 5 IS - 9 SN - 2148-7634-2651-4087 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI %A Mustafa ORAL %T OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-7634-2651-4087 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD ORAL, Mustafa . "OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 9 (December 2019): 515-536.
AMA ORAL M . OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI. K7AÜİFD. 2018; 5(9): 515-536.
Vancouver ORAL M . OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN HAYATI. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(9): 536-515.