Opinions of Fine Arts High School Piano Teachers’ About Piano Course Books at Highschool of Fine Arts
Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri

Şefika İZGİ TOPALAK [1] , Tarkan YAZICI [2]

241 1070

Having been carried out by 50 piano teachers who participated in applied seminar-organised at Bursa Zeki Müren Fine Arts and Sports Highschool in 2012-2013 acedemic year-in which piano training programmes of music departments in Fine Arts and Sports Highschools were evaluated in terms of acquisition, this study is a descriptive one. Scanning method has been chosen with the intention of determination and analysis of Fine Arts Highschool (FAH) piano teachers’ opinions about FAH secondary education piano course books, FAH Piano Course Books Satisfaction Survey, prepared by researchers as a means of collecting data, has been used. According to the results of the research, it has been stated that piano course books are insufficient and other books are needed. Also participants find piano course books insufficient in terms of teaching programme principles, learning-teaching process, playing techniques, composers from different periods and they display negative tendency toward FAH secondary education piano course books
2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde düzenlenen “Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Müzik Bölümlerinin Piyano Öğretim Programlarının Kazanımlar Açısından Değerlendirildiği Uygulamalı Semineri”ne katılan 50 piyano öğretmeni ile gerçekleştirilen bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) piyano öğretmenlerinin GSL ortaöğretim piyano ders kitaplarına ilişkin görüşlerinin saptanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla araştırma türü olarak tarama yöntemi seçilmiş, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “GSL Piyano Ders Kitabı Memnuniyetlik Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre piyano ders kitaplarının yetersiz olduğu ve başka kitaplara ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcılar, piyano ders kitaplarını öğretim programı ilkeleri, öğrenme-öğretme süreci, çalma teknikleri, farklı dönem bestecileri açısından yetersiz görmekte ve GSL ortaöğretim piyano ders kitaplarına yönelik “olumsuz” eğilim sergilemektedirler
Piyano, Piyano Ders Kitabı, GSL
 • Albuz, A. (2000). Kültürel oluşumda müzik sanatı ve eğitiminin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 267, 46-47.
 • Bulut, D. (2006). Anadolu güzel sanatlar liseleri piyano dersi öğretim programında yer alan hedef davranışların kazanılma durumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Çimen, G. (2013). Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar. (Editör S. Karakelle) Piyano Eğitiminde Deşifre, (ss: 105-123), Ankara: Pegem Akademi.
 • Ercan, N. (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. (1. Baskı). Ankara: Ahmet Say.
 • Gökbudak, Z. S. (2013). Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar. (Editör S. Karakelle) Piyano Eğitiminde Öğretim Eserleri ve Basamakları, (ss: 1-42), Ankara: Pegem Akademi.
 • Işık, R. ve Sakallı Uğurlu, N. (2009). Namusa ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin öğrenci örneklemiyle geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (24), 16-24.
 • İzgi Topalak, Ş. ve Yazıcı, T. (2014). GSL müzik öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. JOUCER, 3 (2), 114-135.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2007). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme. (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB Program Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu. (2006). AGSL Piyano Dersi Öğretim Programı. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • Öz, Ç. (1999). AGSL’den GÜGEF müzik eğitimi bölümüne gelen öğrencilerin piyano dersindeki başarılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sun, M. (1969). Türkiye’nin Kültür-Müzik-Tiyatro Sorunları. (No: 2). Ankara: Kültür Yayınları.
 • Sungurtekin, K. M. (2002). Müzik eğitimi bölümlerindeki piyano eğitiminde çağdaş Türk piyano müziği eserlerinin yeri. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3).
 • Tanrıverdi, A. (1996). Mesleki müzik eğitiminde çalgı öğretim programının önemi ve yeri. Filarmoni Sanat Dergisi, 139, 14.
 • Türkoğlu, A. (1983). Fransa, İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (No: 121). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. (2. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1995). AGSL müzik bölümleri modelinin yapısı, niteliği, kapsamı ve dayandığı temeller. AGSL Müzik Bölümleri Semineri, 106-146, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Yazıcı, T. (2013). Piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 130-150.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy in changing societies In A. Bandura. (Ed.), Self-Efficacy and Educational Development (pp. 202-232). UK: Cambridge University Press.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şefika İZGİ TOPALAK

Author: Tarkan YAZICI

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { kafkasegt204078, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {}, title = {Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {TOPALAK, Şefika İZGİ and YAZICI, Tarkan} }
APA TOPALAK, Ş , YAZICI, T . (2014). Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/19192/204078
MLA TOPALAK, Ş , YAZICI, T . "Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2014): <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/19192/204078>
Chicago TOPALAK, Ş , YAZICI, T . "Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri AU - Şefika İZGİ TOPALAK , Tarkan YAZICI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri %A Şefika İZGİ TOPALAK , Tarkan YAZICI %T Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri %D 2014 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD TOPALAK, Şefika İZGİ , YAZICI, Tarkan . "Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 3 (September 2014): -.
AMA TOPALAK Ş , YAZICI T . Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri. e-KJER. 2014; 1(3): -.
Vancouver TOPALAK Ş , YAZICI T . Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(3): -.