Year 2016, Volume 3, Issue 3, Pages 34 - 46 2016-12-15

The Effect of Problem Based Learning Approach to the Students’ High Level and Sub-Level Academic Success In Cognitive Domain of Bloom’s Taxonomy
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi

Alime KIZILKAYA [1] , Sabriye SEVEN [2]

146 454

The aim of this research is to determine the effect of Problem Based Learning Approach to the 6th graders’ highlevel, sub-level and total academic success in cognitive domain of Bloom’s Taxonomy. The research which was supported with pre-test and post-test control group took five weeks to complete. The sample of the research is consist of 54 students from two different classes in a secondary school in Eskişehir in the first term of 2015-2016 academic year. One of the classes is called as Problem Based Learning Group (PBLG) (n=27) in which Problem Based Learning Approach applied and the other is called as Control Group (CG) (n=27) in which traditional teacher centered method applied. Academic Success Test Appropriate to Bloom’s Taxonomy (ASTABT) as data collection tool was used for each group as pre-test and post-test. Beside that t-test was used to analyse data. As a result of the study, statistically there was meaningful difference seen between PBLG and CG’s sub-level, high level and total academic success in cognitive domain of Bloom’s Taxonomy in favor of PBLG.

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6. sınıf seviyesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel alan alt düzey, üst düzey ve toplam akademik başarılarına etkisini tespit etmektir. Ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılan araştırma, 5 hafta sürmüştür. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Eskişehir ilinde bir ortaokulun iki farklı şubesinde öğrenim gören toplam 54 öğrenci oluşturmaktadır. Bu farklı şubelerden biri Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının uygulandığı Probleme Dayalı Öğrenme Grubu (PDÖG) (n=27), diğeri ise öğretmen merkezli geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu (KG) (n=27) olarak rastgele bir şekilde belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bloom Taksonomisine Uygun Akademik Başarı Testi (BTUABT) her iki gruba ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi için bağımsız gruplar t-test kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda PDÖG ile KG öğrencilerinin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel alan alt düzey, üst düzey ve toplam akademik başarıları arasında PDÖG lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  • Açıkyıldız, M. (2004). Probleme dayalı öğrenmenin fizikokimya laboratuarı deneylerinde etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
  • Albayrak, S. S., Eroğlu, A., Kalaycı, S., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., Çiçek, U. E., Kayış, A., Öztürk, E., Antalyalı, L. O., Uçar, A., Demirgil, H., İşler, B., D. & Sungur, O. (2006). Güvenilirlik analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. Asil Yayın, Ankara.
  • Ayaz, M. F. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, 10(3), 139-160.
  • Ayaz, M. F. & Ayaz, N. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili Türkiye’de yapılmış tezlerin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 38, 407-427.
  • Ayvacı, H., Ş. & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 7 (1), 13-25.
  • Bilgin, İ., Şenocak, E. ve Sözbilir, M. (2009). The effects of problem-based learning instruction on university students’ performance of conceptual ve quantitative problems in gas concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science Technology Education, 5(2), 153-164.
  • Brooks, J. G. and Brooks, M. G., (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
  • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (7. Baskı). Pegem, Ankara.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
  • Cruickshank, B. & Olander, J. (2002). Can problem-based ınstruction stimulate higher order thinking? Converting an instrument analysis lab. Journal of College Science Teaching, 31(6), 374-377.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Alime KIZILKAYA
Country: Turkey


Author: Sabriye SEVEN
Institution: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Bibtex @research article { kafkasegt296379, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {34 - 46}, doi = {}, title = {Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {KIZILKAYA, Alime and SEVEN, Sabriye} }
APA KIZILKAYA, A , SEVEN, S . (2016). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 34-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296379
MLA KIZILKAYA, A , SEVEN, S . "Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 34-46 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296379>
Chicago KIZILKAYA, A , SEVEN, S . "Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 34-46
RIS TY - JOUR T1 - Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi AU - Alime KIZILKAYA , Sabriye SEVEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 46 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi %A Alime KIZILKAYA , Sabriye SEVEN %T Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi %D 2016 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD KIZILKAYA, Alime , SEVEN, Sabriye . "Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Alt ve Üst Düzey Akademik Başarılarına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (December 2016): 34-46.