Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 51 - 60 2018-04-16

Effect of Creative Drama Method on the Occupational Self Efficacy of Teacher Candidates
Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi

Mehtap KARAÇİL KILIÇASLAN [1] , Ahmet YAYLA [2]

114 562

The purpose of this research is to demonstrate the impact of the creative drama method on the personal and professional competences of preservice teachers. From this point of view, in the research, it was aimed to determine how creative drama method influences preservice teachers about their professional development, which are within the scope of the competencies of their profession. The study group consisted of 68 preservice teachers, who were in their last year in Primary School Teaching Department of the Education Faculty of Kafkas University in the academic year of 2016-2017. The study was designed according to mixed method. In the quantitative dimension of the study (pretest-posttest-permanence test), a focus group interview was conducted on the quasi-experimental design, qualitative dimension. The quantitative data is gathered through the Self Efficacy Scale towards Using the Creative Drama Method developed by Can and Cantürk Günhan (2009); the qualitative data is compiled by the means of semi-structured interview questions prepared by the researcher getting the experts’ opinions. The research findings indicate that the creative drama method improves the occupational self-efficacy of teacher candidates and is more effective and lasting in improving this self-efficacy than the traditional method.

Bu araştırmanın amacı; yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlikleri üzerindeki etkisini incelemek ve ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu çalışmada, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinden, mesleki gelişimi sağlamada yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarını ne derecede etkilediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 68 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma karma yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda (öntest-sontest-kalıcılık testi) yarı deneysel desen, nitel boyutunda odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nicel veriler; Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilen “Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik ölçeği” nitel veriler; araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yaratıcı drama yönteminin, öğretmen adaylarının mesleki öz mesleki yeterliklerini geliştirmede, geleneksel yönteme göre daha etkili ve kalıcı olduğu, aynı zamanda bu yeterlikleri geliştirdiği tespit edilmiştir. 

 • Adıgüzel, H. Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. (8.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Anderson, J. O., Lin, H. S., Treagust, D. F., Ross, S. P. & Yore, L. D. (2007). Using large-scale assessment datasets for research in science and mathematics education: Programme for ınternational student assessment (PISA). International Journal Of Science and Mathematics Education, 5(4), 591–614.
 • Ateş, H. & Burgaz, B., (2014). Türkiye, ABD ve Finlandiya öğretmen yetiştirme sistemlerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve Türkiye’deki sistemin geliştirilmesine ilişkin öneriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1710-1722.
 • Bağatır-Demir, R. (2008). Drama öğretim yönteminin resim-iş bölümü öğrencilerinin mesleki tutum ve başarılarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Bulut, İ. (2014). Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlik algıları. İlköğretim Online, 13(2), 577-593, [Çevrim İçi: http://ilkogretim-online.org.tr].
 • Can, B.& Cantürk-Günhan, B. (2009). Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik ölçeği. NEWESA. 4(1), 34-43.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Çayır, A. N. & Gökbulut, Ö.Ö, (2015). Yaratıcı drama yöntemi ile öğretmen yeterliklerinden kişisel gelişim üzerine nitel bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Ağustos 2015.
 • Freeman, G. D., Sullivan, K. & Fulton, C.R. (2003). Effects of creative drama on selfconcept, social skills and problem behavior. Journal of Educational Research, 96,131-139.
 • Genç, H. N. (2004). Drama dersinin üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeyine etkisi. N. Aslan (Ed.). Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 63-72. Ankara: Fersa Matbaacılık.
 • Gordon, T. (2010). Etkili öğretmenlik eğitimi. (Çev. Sermin Karakale). İstanbul: Profil
 • Hill, H. C., Rowan, B. & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42 (2), 371–406.
 • Kaf-Hasırcı, Ö., Bulut, M. S. & İflazoğlu-Saban, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri.Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-83.
 • Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karataş, Z & Yavuzer, Y. (2010). Yaratıcı drama temelli mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarına etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 8(15), 87-102.
 • Kereks, J. & King, P. K. (2010). The king’s carpet: Drama play in teacher education. International Journal Of Instruction, 3 (1), 39-60.
 • Mccaslin, N. (2006). Creative drama ın the classroom and beyonde. [Çevrim İçi: http://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0205451160]. Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2017.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2008). Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2010). Öğretmen yetiştirme sistemi. [Çevrim İçi: http://oyegm.meb.gov.tr/bilgilendirme]. Erişim Tarihi: 12 Ağustos 2017.
 • Okçabol, R. (2000). Öğretmen yetiştirme ulusal sempozyumu, Eğitimde yansımalar, VII, s. 149-167.
 • PISA (2015). Uluslararası öğrenci değerlendirme formu. [Çevrimİçi:http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/ pısa/pısa2015uluslaarası..pdf].ErişimTarihi: 17 Kasım 2017.
 • Sağlam, T. (2004). Dramatik eğitim: Amaç mı, araç mı? Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 17, 4-22.
 • San, İ. (2003). Drama ve öğretim bilgisi. Uluslararası eğitimde drama semineri atölye ve konferans etkinlikleri. (2.Baskı). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl 5, Sayı 58.
 • Semerci, Ç. (2003). Eğitim sisteminde öğreticilerin kalitesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203–210.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5th ed. Boston, MA,: Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Türkoğlu, A. (1991). Öğretmen yetiştirmede amaçlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(5), 105-111.
 • Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı drama öğretmenin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehtap KARAÇİL KILIÇASLAN (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet YAYLA
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 16, 2018

Bibtex @research article { kafkasegt403976, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {51 - 60}, doi = {10.30900/kafkasegt.403976}, title = {Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KARAÇİL KILIÇASLAN, Mehtap and YAYLA, Ahmet} }
APA KARAÇİL KILIÇASLAN, M , YAYLA, A . (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 51-60. DOI: 10.30900/kafkasegt.403976
MLA KARAÇİL KILIÇASLAN, M , YAYLA, A . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 51-60 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/36557/403976>
Chicago KARAÇİL KILIÇASLAN, M , YAYLA, A . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 51-60
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi AU - Mehtap KARAÇİL KILIÇASLAN , Ahmet YAYLA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.403976 DO - 10.30900/kafkasegt.403976 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 60 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.403976 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.403976 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi %A Mehtap KARAÇİL KILIÇASLAN , Ahmet YAYLA %T Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30900/kafkasegt.403976 %U 10.30900/kafkasegt.403976
ISNAD KARAÇİL KILIÇASLAN, Mehtap , YAYLA, Ahmet . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2018): 51-60. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.403976
AMA KARAÇİL KILIÇASLAN M , YAYLA A . Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi. e-KJER. 2018; 5(1): 51-60.
Vancouver KARAÇİL KILIÇASLAN M , YAYLA A . Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 60-51.