Author Guidelines

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) Yazım Kuralları 

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) yazım kuralları aşağıda ifade edilmiştir. Yazarların dergi yazım kurallarına ait örnekleri görebilmek için YAZAR REHBERİ linkinden yararlanabilir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) türkçe makalelerde geniş ingilizce özet kabul etmektedir. 

1. Metinler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir. Yazım kurallarına göre hazırlanmamış makaleler değerlendirilmeye alınmaz. Editörler ve hakemler, gönderilen yazılarda uygun görecekleri değişiklik ve düzeltmeleri yapabilirler. Gönderilen metinler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Gönderilen metinler MS Office Word programında hazırlanmış olmalıdır.

2. Metinler, 1 satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olarak hazırlanmalı, sayfanın kenar boşlukları 2,5 cm olarak ayarlanarak ve iki yana yaslı olarak konumlandırılmalıdırlar. Paragraf başlarında girinti 1,25 cm olmalıdır. Paragraflar arasındaki aralık önce-sonra 0 nk olarak ayarlanmalı ve paragraflar arası geçiş için tek atlama kullanılmalıdır. Bu kurallar çerçevesinde metin; tüm bölümler dâhil olmak üzere (ana metin, kaynaklar, geniş özet, ekler vb) 20 sayfayı geçmemelidir. 

3. Metinin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 12 punto büyüklüğünde, kalın ve ortalanmış biçimde kelimelerin ilk harfleri büyük olarak ilk sayfada verilmelidir. Başlığın hemen altına yazar(lar)ın ad ve soyad(lar)ı, çalıştıkları kurumlar ve iletişim bilgileri (e-posta adresleri) 10 punto, italik olarak verilmelidir. Aynı kurumda çalışan kişiler için tek kurum bilgisi yeterli olacaktır. 

4. Yazar isimlerinin altına ise, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın Özet ve Abstract bölümleri, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır ve altına anahtar kelime(ler) ve keyword(s) eklenmelidir. Başlıkları kalın ve italik yazılmalıdır. 

5. Eğer çalışma ile ilgili olarak bir not verilmesi gerekiyorsa (proje yayını, lisansüstü tez yayını, bildiri olarak sunulmuş çalışma vb. gibi) dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Bunun için makale başlığının sonuna dip not işaretçisi eklenmelidir. 

6. Metinler; Giriş (Introduction), Yöntem (Method), Bulgular (Findings), Sonuç ve Tartışma (Conclusion and Discussion) ve Kaynaklar (References) alt başlıklarından oluşmalıdır. Bu başlıklar kalın, ortalanmış ve büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer bu alt başlıklar kendi içerisinde bir düzey daha başlık içerecekse, bu düzeydeki başlıklar ise paragraf ile aynı hizada (1.25 cm girintili), bold, italik, cümlenin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

7. Tablolar ve şekiller metin içine yerleştirilmelidir. Tablolar ve şekillere sıra numarası verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo adı, tablonun üstünde, 1.25 cm içeriden verilmelidir. Tablo adı; tablo numarasının bir alt satırında ve italik olarak verilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, sadece üç ana yatay çizgi kullanılmalıdır ve rakam ifadelerinde nokta (.) işareti kullanılmalıdır. Sadece tablonun en üst satırındaki ifadeler kalın yazılmalı tablo içerisinde ise herhangi bir farklılık olmamalıdır. Şekiller ise ortalanmış olmalıdır. Şekil numarası ve şekil adı yan yana, şeklin altında ve italik olmalıdır. Tablolarda sık kullanılan standart sapma, ortalama, p değeri gibi ifadeler örnekteki gibi olmalıdır.

8. Metin içerisinde kullanılan bütün kaynaklar, “Kaynaklar” listesinde gösterilmelidir. Başka eserlerden yapılan alıntılar birebir alıntı şeklinde olacaksa, tırnak içerisinde verilmeli ve sayfa numarası belirtilmelidir. Dolaylı aktarımlarda ise sayfa numarasının belirtilmesine gerek yoktur ve yazarın soyadı ve yayın tarihi verilmelidir. Eğer alıntı birden fazla eserden yapılmış ise, alıntının sonunda parantez içerisinde alfabetik sıra takip edilmelidir. 

9. Eğer kaynak herhangi bir kurumdan alınmış ise, ilk kullanıldığı yerde kurumun ismi tam olarak ifade edilerek, hemen yanına parantez içerisinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda ise kısaltma yeterli olacaktır. Bu kurumların kaynaklar bölümünde ise sadece kısaltmaları ile ifade edilmeleri yeterli olacaktır. 

10.İki yazarlı eserler metin içerisinde kaynak olarak kullanılırken, yazarların soy isimleri arasında (yayın diline bakılmaksızın) “ve” kelimesi kullanılmalıdır. Bu kaynaklar metin içerisinde geçtiği bütün yerlerde yine iki yazarın ismi ile verilmelidir. Üç ve üçten fazla yazarlı eserler kaynak gösterilirken, (kaynak gösterilen eserin yayın dili gözetilmeksizin) metinde ilk kullanıldığı yerde tüm yazarların soyadları verilmeli, daha sonraki gösterimlerde ise ilk yazarın soyadı ile birlikte “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Fakat “Kaynaklar” kısmında kaynak göstertilirken, yine kaynağın yayın diline bakılmaksızın“&” işareti kullanılmalıdır.

11. Orijinal kaynağa ulaşılamadığı durumlarda ise metin içinde de, kaynakçada da aktaran kişi ve yayın bilgilerine yer verilir.

12. Kaynaklar kısmından sonra ise 600-750 kelimeden oluşan geniş özet eklenmelidir. Geniş özet Türkçe makaleler için İngilizce, İngilizce makaleler için ise Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Geniş özet, yukarıdaki yazım kuralları çerçevesinde Amaç (Purpose), Yöntem (Method), Bulgular (Findings) ve Sonuç ve Tartışma (Conclusion and Discussion) bölümlerini içermelidir. İngilizce çeviriler uzman kişilere yaptırılmalı, paket programlara veya online sözlük gibi adreslere başvurulmamalıdır. 

13. Aşağıda örnekleri verilen kaynakça yazımı haricindeki örnekler için APA 6th yazım kuralları göz önüne alınmalıdır. İlgili kurallar için (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/) adresi ziyaret edilmelidir. 

14. Makalenin sonunda yer alan “Kaynaklar” bölümde, alıntı yapılan eserler yazarlarının soyadlarına göre alfabetik olarak sıraya dizilerek listelenir. Kaynaklar yazılırken ilk satır normal satırbaşından, daha sonraki satırlar ise 1.25 cm içeriden başlamalıdır.

Sayın Yazar(lar),

a. Araştırmalarınızda ki kaynakçayı kontrol etmeniz ve  APA 6'ya uygunluğunu yazım kurallarına göre incelemeniz gerekmektedir.. APA 6 referans gösterme kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler editör incelemesi sonrası dergiye kabul edilmeyecektir. 

b. Kaynakça gösterminizi  e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) araştırma alanınızla ilgili yayınlanmış makaleleri incelemenizi öneririz. Dergimizin arşiv sisteminde yayınlanmış makaleleri açık erişim olanağı ile inceleyebilirsiniz. 

c. Makalenizin dizaynını yaparken Arşivler bölümünde son sayıdaki makaleleri biçim yönünden incelemenizi rica ediyoruz. Lütfen makalenizi dergimizin yazım kurallarına uygun olduğunu düşündüğünüzde dergimize gönderiniz.