Year 2017, Volume 34, Issue 34, Pages 109 - 130 2017-06-29

EXAMINE MILK FAT RATIO IN WHOLE FAT SOLID YOGHURT PRODUCTION WITH STATISTICAL QUALITY CONTROL CHARTS
TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Sami ÖZCAN [1] , Zafer AYKANAT [2]

255 1387

Businesses have begun to compensate customers’ expectations more rigorously due to explicitly increasing numbers of competitors and competition in all sectors particularly since 1990s. Along with increasing competition customers make more conscious choices and the concept of quality has reached to a more important place. The quality of service has also taken its importance place in food sector and other sectors as well. The purpose of this study is to put forward benefits of the statistical measurement of quality and to provide information about interpretation of statistical quality control for businesses. As far as is known, statistical quality control has not been used for food sector in the existing literature, therefore, the corresponding sector has been selected as the application field of the present study. The data of this study were obtained from a milk process plant operating in Malatya city and analyzed using SPSS 22.0 statistical package program. Though none of the cases has exceed the limits on control charts, several recommendations have been mad efor the reasons of fluctuations. 

Özellikle 90’lı yıllardan itibaren tüm sektörlerde açık bir şekilde artan rakip sayısı ve buna bağlı olarak artan rekabet sebebiyle işletmeler müşteri beklentilerini karşılama konusunda çok daha titiz davranmaya başlamışlardır. Artan rekabetle birlikte müşterilerin daha bilinçli ürün terihinde bulunmaları ile birlikte de kalite kavramı çok daha önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu durum diğer tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe de dikkat edilmesi gereken bir durum haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı günümüzde artan önemi nedeniyle kalitenin istatistiksel tekniklerle ölçülmesinin ortaya koyduğu yararları belirtmek ve yorumlarının işletme açısından nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme sağlamaktır. Uygulama da gıda sektörü ve süt ürünleri seçilmesinin amacı ise istatistiksel kalite kontrol teknikleri ile bu sektör de daha önce çalışmaların yapılmamış olmasıdır. Uygulama verileri Malatya ilinde faaliyet gösteren bir süt işleme tesisinden alınmış olup SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Grafiklerde belirlenen limitleri aşan durumlar olmasa bile dalgalanmaların sebeplerine ilişkin öneriler sunulmuştur.

 • Ala, D. M. ve İkiz, Y. (2015). Dokuma Üretimi Süresince Oluşan Kumaş Hatalarının Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 21, Sayı 7, 282-287.
 • Benneyan, J. C., Lloyd, R. C. ve Plsek, P. E. (2003). Statistical process control as a tool for research and healthcare improvement. Quality and Safety In Health Care, Vol 12, No 6, 458-465.
 • Çolak, T. ve Akdeniz, F. (2008). Elyaf İşletmelerinde İstatistiksel Süreç Kontrolünün Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 5, 86-94.
 • Dale, G. B. (2003). Managing Quality. Wiley-Blackwell, 4.Baskı, United Kingdom.
 • Demir, Hulusi ve Gümüşoğlu, Şevkinaz. (2009). Üretim Yönetimi. Beta Basım Yayım Dağıtım, 7. Baskı, İstanbul
 • Duran, C. ve Çetindere, A. (2012). Konfeksiyon Sanayiinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri İle Ürün Hatalarının Analiz Edilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 233-254.
 • Durman, Burçin M. ve Pakdil, Fatma (2005). İstatistiki Süreç Kontrol uygulamaları İçin Bir Sistem Tasarımı. 26-27 Mayıs İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul
 • Ertuğrul, İrfan ve Karakaşoğlu, Nilsen (2006). Kalite Kontrolde Örneklem Büyüklüğünün Değişken Olması Durumunda P Kontrol Şemalarının Oluşturulması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, ss. 65-80.
 • Garrett, Leonard J. ve Silver, Milton (1973). Production Management Analysis. Harcourt Brace Jovanovich Inc, New York, 2. Baskı
 • Gümüşoğlu, Şevkinaz (2000). İstatiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetim Araçları. Beta Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı, İstanbul
 • Jalote, P., Member, S. ve Saxena, A. (2002). Optimum Control Limits for Employing Statistical Process Control in Software Process. Transactions On Software Engineering, Vol 28, No 12, 1126-1134.
 • Kaya, Ahmet (2005). İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Bir Sektör Uygulaması. Gıda Dergisi, Cilt 30, Sayı 4, ss. 275-280.
 • Kaylan, Ali Rıza (2012). Endüstri Mühendisliğine Giriş içerisinde Kalite Mühendisliği Bölümü (Ed. Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL) ss. 167-201. Papatya Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.
 • Krajewski, Lee J. ve Ritzman, Larry P. (1996). Operations Management Strategy And Analysis. Addison-Wesley Publishing Company, 4. Baskı, USA.
 • Levin, Richard I., McLaughlin, Curtis P., Lamone, Rudolf P. ve Kottas, John F. (1972). Production/Operations Management: Contemporary Policy for Managing Operating Systems. McGraw-Hill Inc, New York.
 • Maraş, S., Yüzükırmızı, M., Duman, Ö. ve Aslan, H. (2013). Dişlilerden Elde Edilen Titreşim Sinyallerinde İstatistiksel Proses Kontrol Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 9-14.
 • Martinich, Joseph S. (1997). Production and Operations Management An Applied ModernApproach. John Wiley Inc., Canada. 1.Baskı
 • Montgomery, D.C. (1997), Introduction to Statistical Quality Control, 3.th Edition, John Wiley & Sons Inc, Canada.
 • Muhlemann, alan; Oakland, John ve Lockyer, Keith (1992). Production and Operations Management. Pitman Publishing, 6. Baskı, England.
 • Organ, A. ve Gürbüz, T. (2012). Hastanelerde Enfeksiyon Alanlarının Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Kalite Kontrol Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, 43-54.
 • Paiva, Caroline Liboreiro (2013). Food Industry içerisinde Quality Management: Important Aspects for the Food Industry Bölümü (Ed. Innocenzo Muzzalupo) ss. 191-218, e-kitap URL: https://www.intechopen.com/books/food-industry/quality-management-important-aspects-for-the-food-industry (E.T: 14.04.2017)
 • Patır, S. (2010). İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri ve Kontrol Grafiklerinin Malatyadaki Bir Tekstil (İplik Dokuma) İşletmesinde Bobin Sarım Kontrolüne Uygulanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 18, 231-250.
 • Pekmezci, A. (2009). Gıda Sektöründe İstatistiksel Kalite Kontrol Grafiklerinin Bir Uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 16, 131-141.
 • Saraç, Saim ve Özdemir, Gültekin (2003). Mermer Fayanslarının Boyutlandırmasında İstatistiksel Kalite Kontrolü. Türkiye IV Mermer Sempozyumu (MERSEM'2003) Bildiriler Kitabı, 18-19 Aralık, Afyon.
 • Stevenson, William J. (1996).Production/Operations Management. Mc-Graw-Hill Companies, Chicago. 5.Baskı
 • Şahin, Orhan (2013). İstatiksel Süreç Kontrolünde Kontrol Grafiklerinin Kullanımı ve Tekstil Sanayinde Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 10, ss. 53-75.
 • Şenol, Şanslı (2012). İstatistiksel Kalite Kontrol. Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Şimşek, Ş. (2007). Yönetim ve Organizasyon. Adım Ofset ve Matbaacılık. 9. Baskı, Konya.
 • Tekin, Mahmut (2002). Toplam Kalite Yönetimi. Günay Ofset, 1. Baskı, Konya.
 • Tekin, Mahmut (2012). Üretim Yönetimi Cilt-2. Günay Ofset, 8. Baskı, Konya.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2011). İstatistiksel Kalite Kontrol Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi – 11. Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Yayın No: 3616, Ankara.
 • Vapur, H., Bayat, O. ve Akyol, F. (2005). Eti Gümüş A.Ş. Liç Prosesinde İstatistiksel Proses Kontrolü Uygulaması. Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET 2005, 09-12 Haziran 2005, Ankara.
 • Vonderembse, Mark A. ve White, Gregory P. (1996). Operations Management Concepts, Methods And Strategies. West Publishing Company, St Paul. 3. Baskı Zeyveli, M. (2010). AISI H13 Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Araştırılması Ve İstatistiksel Proses Kontrol Metodunun Uygulanması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 4, 379-386.
 • Zeyveli, M. (2010). AISI H13 Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Araştırılması Ve İstatistiksel Proses Kontrol Metodunun Uygulanması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 4, 379-386.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sami ÖZCAN
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zafer AYKANAT
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2017

Bibtex @research article { kdeniz318150, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {109 - 130}, doi = {10.17498/kdeniz.318150}, title = {TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Sami and AYKANAT, Zafer} }
APA ÖZCAN, S , AYKANAT, Z . (2017). TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 34 (34), 109-130. DOI: 10.17498/kdeniz.318150
MLA ÖZCAN, S , AYKANAT, Z . "TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 109-130 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/29959/318150>
Chicago ÖZCAN, S , AYKANAT, Z . "TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 109-130
RIS TY - JOUR T1 - TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ AU - Sami ÖZCAN , Zafer AYKANAT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.318150 DO - 10.17498/kdeniz.318150 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 130 VL - 34 IS - 34 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.318150 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.318150 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ %A Sami ÖZCAN , Zafer AYKANAT %T TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 34 %N 34 %R doi: 10.17498/kdeniz.318150 %U 10.17498/kdeniz.318150
ISNAD ÖZCAN, Sami , AYKANAT, Zafer . "TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 / 34 (June 2017): 109-130. https://doi.org/10.17498/kdeniz.318150
AMA ÖZCAN S , AYKANAT Z . TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2017; 34(34): 109-130.
Vancouver ÖZCAN S , AYKANAT Z . TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2017; 34(34): 130-109.