Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 231 - 245 2018-12-20

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЗ НОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, КЛАСТЕРНАЯ ВЫЧИСЛЯЮЩАЯ И ИСКУССТВЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТА
IN THE TRAINING AND DEVELOPMENT APPLICATIONS VIRTUAL REALITY FROM THE NEW GENERATION COMPUTER TECHNOLOGIES, CLUSTER COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA

Harun DEMİRKAYA [1] , Ersin Sarpel [2]

154 332

Мероприятия по обучению и развитию являются одними из самых основных функций в области людских ресурсов. Несомненно, что с помощью учебных и опытно-конструкторских работ теперь можно адаптироваться к технологическим изменениям, которые стали головокружительными в наши дни. Неспособность оставаться динамичной в предстоящий период, когда неизбежные корневые преобразования начнут происходить, будет зависеть от способности адаптироваться к новым событиям, происходящим из-за изменений. Эта гармония может быть достигнута благодаря знаниям и навыкам сотрудников в организациях.

               Это исследование было проведено обзором литературы. В результате; По оценкам, отрасль потеряет свое название, так как новая профессия появится в   процессе 4.0, и некоторые профессии исчезнут, как в предыдущих промышленных революциях.  

Training and development activities are one of the most basic human resources operations. Being able to adapt to technological development that are now in a dizzying state seems possible with training and development activities.  Organization’s ability to remain dynamic in the upcoming period, where inevitable transformations will begin to take place, will depend on the ability to adapt to the changing new era. This adaptation can be achieved in proportion to the knowledge and skills of the employees. It is no doubt that the challenges will be get through by increasing the knowledge and the skills of the employees with training and development activities.

This study was conducted by literature review. As a result; With the industry 4.0 process, it is estimated that, new professions will emerge, some professions will disappear like in the previous industrial revolutions, when the next term is being analyze well training and development activities will incraese importance.

            Eğitim ve geliştirme faaliyetleri en temel insan kaynakları işlevlerinden biridir. Artık günümüzde baş döndürücü bir hal alan teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek, kuşkusuz eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile mümkün olacaktır. Kaçınılmaz köklü dönüşümlerin yaşanmaya başlayacağı önümüzdeki süreçte bir örgütün dinamik kalabilmesi, değişim ile gelen yeni gelişmelere uyum yeteneğine bağlı olacaktır. Bu uyum ise örgütlerdeki çalışanların sahip oldukları bilgi ve beceriler oranında sağlanabilir.

Bu çalışma literatür taraması yöntemiyle yürütülmüştür. Sonuç olarak; Endüstri 4.0 süreci ile yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerin ise önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi kaybolacağı, önümüzdeki dönem iyi analiz edildiğinde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin artacağı değerlendirilmektedir.

 • Aktepe, Çağlar (2015). Lojistik İşletmelerinde Bulut Bilişim Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Akyürek, Hasan Ali (2013). Yapay Zeka Teknikleri Kullanarak Akıllı İş Gücü Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Atasoy, Sinem (2012). Yapay Sinir Ağları ve Sinirsel Bulanık Ağlar ile İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Banger, Gürcan (2017). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Celep, Murat (2017). Elektronik İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Çıktılar Üzerindeki Etkileri: Türkiye'de Yabancı İştirakli Sigorta Şirketlerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demir Kaymak, Zeliha (2015). Bulut Bilişim Araçlarının, Çalışma Türünün ve Görev Zorluğunun Bilişsel Yük ve Öğrenme Üzerindeki Etkisi.
 • Ebem, Şeriban (2013). Kamu Bilişim Sistemleri Açısından Bulut Bilişimin Teknik, Yönetim ve Hukuki Boyutlarıyla İncelenmesi: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İçin Öneriler. Teknik Uzmanlık Tezi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ankara.
 • Ege, Börteçin (2012). Bulut Bilişim. Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl:46 Sayı: 541. 12- 15.
 • Erdemir, Turgay (2014). Uzaktan Eğitimde Bulut Bilişim Teknolojileri İle Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Emre, Tayyar, (2017). İmalat Sektöründeki İleri Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Malatya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Esdeıra, Fatıma Allafı Abdalla (2017). Bilgi Yönetimi İçin Anlamsal Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Görçün, Ömer Faruk (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0. İstanbul: Beta.
 • Güvener, Timur (2016). İstanbul'daki Bilişim Firmalarında Kullanılan Bilişim Sistemlerini Değer Zinciri Analizi ve Proje Yönetimi Açısından Değerlendirme ve Bulut Bilişim Teknolojileri Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kadak, Şelale (2017). Teknolojide son noktayı Şölen fabrikasında gördüm!. SabahGazetesi.https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kadak/2017/11/02/teknolojide-son-noktayi-solen-fabrikasinda-gordum Erişim tarihi:27.05.2018
 • Koçak, Okan (2017). Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 4 – Karanlık Fabrikalar ve İK Üzerindeki Etkileri. http://www.ozlukhaklari.com/endustri-4-0-ve-insan- kaynaklari-4-karanlik-fabrikalar-ve-ik-uzerindeki-etkileri/ Ttarih: 27.05.2018
 • Küçükvardar, Mert (2015). Bilişim Devrimi: Reel Gerçekliğin Sanal Gerçekliğe Dönüşümü. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Noe, Raymond A. (2009). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi (Çev. Canan Çetin) İstanbul: Propedia Yayıncılık.
 • Numanoğlu, Nurşen, Mehmet Evren Eynehan, Gözde Morkoç-Nikelay, Ecem Aksoy (2016). Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi. İstanbul: TÜSİAD & The Boston Consulting Group. Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/576. http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/8671-turkiyenin-sanayi-40-donusumu Tarih: 27.05.2018
 • Özgen, Hüseyin, Azmi Yalçın (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Öztuna, Barış (2017). Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) İle Çalışma Yaşamının Geleceği. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Sadullah, Ömer, Cavide Uyargil, Ahmet Cevat Acar vd (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta.
 • Sarıtaş, M. Tuncay ve Nalan Üner (2013). Eğitimdeki Yenilikçi Teknolojiler: Bulut Teknolojisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Cilt:2 (3), 192-201.
 • Seyrek, Ahmet Gökhan (2015). Endüstri 4.0 veya Büyük Endüstriyel Değişim. http://www.endustri40.com/endustri-4-0-veya-endustriyel-buyuk-degisim/ Tarihi: 27.05.2018
 • Sevli, Onur (2011). Bulut Bilişim ve Eğitim Alanında Örnek Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Şahin, Levent, Başak Işıl Çetin, Kadir Yıldırım (2009). Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Strateji ve Maliyetleri Üzerine Etkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt 0 (56): 547-573.
 • Tunçsiper, Kadriye N. (Kasım 2017). Devletlerin Yapay Zeka Politikaları." Derin Ekonomi Dergisi, Sayı:30, 30-34. Yılmaz, İbrahim (2012). Personel Planlamada Norm Kadro Hesabı İçin Bir Yapay Zeka Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0260-7538
Author: Harun DEMİRKAYA
Institution: Kocaeli Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Ersin Sarpel (Primary Author)
Institution: Karamürsel Adliyesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @review { kdeniz460145, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {231 - 245}, doi = {10.17498/kdeniz.460145}, title = {EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA}, key = {cite}, author = {DEMİRKAYA, Harun and Sarpel, Ersin} }
APA DEMİRKAYA, H , Sarpel, E . (2018). EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 231-245. DOI: 10.17498/kdeniz.460145
MLA DEMİRKAYA, H , Sarpel, E . "EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 231-245 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/41142/460145>
Chicago DEMİRKAYA, H , Sarpel, E . "EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 231-245
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA AU - Harun DEMİRKAYA , Ersin Sarpel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.460145 DO - 10.17498/kdeniz.460145 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 245 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.460145 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.460145 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA %A Harun DEMİRKAYA , Ersin Sarpel %T EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R doi: 10.17498/kdeniz.460145 %U 10.17498/kdeniz.460145
ISNAD DEMİRKAYA, Harun , Sarpel, Ersin . "EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (December 2018): 231-245. https://doi.org/10.17498/kdeniz.460145
AMA DEMİRKAYA H , Sarpel E . EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 231-245.
Vancouver DEMİRKAYA H , Sarpel E . EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARINDA YENİ NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SANAL GERÇEKLİK, BULUT BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 245-231.