Year 2019, Volume , Issue 41, Pages 29 - 51 2019-03-31

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ДЕФЛИМПИАДА САМСУН 2017
SOCIO-ECONOMIC AND SPATIAL EFFECTS OF INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS: DEAFLYMPICS SAMSUN 2017

Seyfullah GÜL [1]

63 180

Bu araştırmanın amacı, Deaflympics Samsun 2017 örneğinde uluslararası spor organizasyonlarının düzenlendiği şehrin; ekonomisi, altyapısı ve halkın sosyalleşmesi üzerine olan olumlu etkileri ile şehrin doğal çevresine olan olumsuz etkilerini incelemek ve mevcut istatistiki verilerle toplumsal algıyı karşılaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için ′′Olimpiyat Oyunları Etki Ölçeği (OOEÖ)′′ Deaflympics 2017 sonrasında ev sahibi Samsun ilinin oyunların gerçekleştirdiği ilçelerinde (İlkadım, Canik, Tekkeköy, Ondokuzmayıs, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak) ikamet eden halka uygulanmıştır.  Ayrıca araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği,  International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ve Deaflympics 2017 Genel Koordinatörlüğü’nden elde edilen veriler ev sahibi toplumun oyunların sosyo-ekonomik ve mekânsal etkilerini algılamalarıyla karşılaştırmak için kullanılmıştır.

Bulgular, katılımcıların çoğunluğunun Deaflympics Samsun 2017’nin özellikle şehrinin altyapısı ve sosyalleşmesi üzerine çok olumlu etkilerinin olduğunu algıladıklarını ortaya koymaktadır. Oyunlar sonucu spor ve konaklama altyapısında yapılan yatırımlar ile şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısıyla ilgili istatistiksel veriler de bu sonuçla uyumludur. Ayrıca araştırma sonuçları oyunların şehrin doğal çevresine olan olumsuz etkilerinin çevre ilçelerden Samsun şehir merkezine doğru arttığını göstermektedir.   

Цель этого исследования, на примере проведения международных Дефлимпийских игр Самсун 2017, проанализировать влияние игр на экономику, инфраструктуру и социализацию людей, негативные последствия  на природную среду города и сравнить существующие статистические данные с социальным восприятием. Для достижения этой цели наблюдателями «Оценка воздействия Олимпийских игр (ОВОИ)» после окончания игр Дефлимпик 2017 был проведен опрос людей проживающих в городах провинции Самсун (Илкадым, Канык, Теккекьой, Ондокуз Майыс, Атакум, Бафра, Чаршамба, Кавак). Кроме этого, для сопоставления социально-экономических и пространственных последствий были использованные данные Турецкого статистического института (ТСК), Управления культуры и туризма Самсуна, Муниципалитета Самсуна, Губернаторства Самсуна, Международного комитета спорта глухих (МКСГ) и Генерального координатора Дефлимпийских игр 2017.

Полученные результаты показывают, что большинство участников считают Дефлимпик Самсун 2017 оказывает очень положительное влияние на инфраструктуру и социализацию города. Статистические данные об инвестициях в спортивную и жилую инфраструктуру в связи с проведением игр и количества приезжающих в город отечественных и иностранных туристов также согласуются с этим результатом. Более того, негативные последствия игр в природной среде города, как видно, увеличиваются от окружающих районов к центру города Самсун.

The aim of this study is to examine the international sports organizations in the example of Deaflympics Samsun 2017 to positive effects of the city on the economy, infrastructure and socialization and the negative effects of the city on its natural environment to compare existing statistical data with social perception. In order to achieve this goal following the games of "Olympic Games Impact Assessment (OGIA)" the hosts of the Games were applied to the people residing in the towns of Samsun province (İlkadım, Canik, Tekkekoy, Ondokuzmayıs, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak). In addition, data from Turkish Statistical Institute (TUIK), Samsun Culture and Tourism Directorate, Samsun Metropolitan Municipality, Samsun Governorship, International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) and Deaflympics 2017 were used to compare the socio-economic and spatial effects of the games of the host community.

The findings show that the majority of the participants perceive that Deaflympics Samsun 2017 has a very positive effect on the infrastructure and socialization of the city. The statistical data on the investments made in sports and accommodation infrastructure due to the games and the number of domestic and foreign tourists coming to the city are also consistent with this result. Moreover, the results of the research show that the negative effects of the games on the natural environment of the city increased from the surrounding districts to the city center of Samsun.

 • Alamut, B. (2009). Tarihi Kırkpınar Güreşinin Turizm Boyutu, 5. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu (15-16 Mayıs 2009) Bildirileri Kitabı, Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S., ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 93.
 • Arlı, M., ve Nazik, M. H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Boyacı, M. (2013). 2011 Erzurum Üniversiteler Arası Kış Oyunlarının Toplumsal Algısı. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı, Burdur.
 • Bull, C., ve Lovell, J. (2007). The İmpact of Hosting Major Sporting Events on Local Residents: An Analysis of the Views and Perceptions of Canter Bury Residents in Relation to the Tour de France 2007. Journal of Sport & Tourism, 12 (3-4), 229-248.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Eğitim Yönetimi, (32), 470-483.
 • Can, Z. G., ve Değirmen, S. (2017). Spor Organizasyonlarının Ekonomik Açıdan İncelenmesi: Mersin İli Örneği. İsletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(4), 91-105.
 • Chalip, L., Green, B. C., ve Hill, B. (2003). Effects of Sport Event Media on Destination İmage and Intention to Visit. Journal of Sport Management, 17 (3), 214-234.
 • Chalkley, B., ve Essex, S. (1999). Urban Development Through Hosting İnternational Events: A History of the Olympic Games. Planning Perspectives, 14 (4), 369-394.
 • Çavuşoğlu, S. B., Tükenmez, A., ve Serdar, E. (2017). Kış Olimpiyat Oyunlarının Ülkelerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Journal of International Social Research, 10 (49).
 • Çokluk, O., Sekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem.
 • Deloitte (2010). Spor Serisi Raporu: Kalıcı Bir Miras: Önemli Spor Etkinliklerine Ev Sahibi Ülkeler ve Ekonomilerinde Nasıl Olumlu Bir Değişim Sağlayabilir. http://www.deloitte.com/assets/DcomTurkey/Local%20Assets/Documents/turk eytr_ps_KaliciBirMiras_160610.pdf, (Erişim Tarihi: 30.09.2017).
 • Engle, S. M. (1997). The Olympic Legacy: Building on What Was Achieved. Atlanta: Georgia State University, School of Policy Studies, Research Atlanta Inc.
 • Eurosport (2016). Rio 2016 Harcamaları https://tr.eurosport.com/olimpiyat-oyunlari/rio/2016/rio-2016-icin-geri-sayim_sto5707499/story.shtml, (Erişim Tarihi: 04.08.2018).
 • Gelan, A. (2003). Local Economic Impacts the British Open. Annals of Tourism Research, 30 (2), 406-25.
 • Getz, D. (1997). Event Management and Event Tourism. New York: Congizant Communication Corporation.
 • Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, Andresearch. Tourism Management, 29 (3), 403-428.
 • Güzel, P., Özbey, S., ve Noordegraff, M. A. (2012). Effects of Universiade to Spread out Olympic Education. Journal of Human Sciences, 9 (1), 296-321.
 • Hazar, A. (2007). Spor ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jie Y., ve Yan, W. (2010). Developing a Mega Event Impact Scale. In 2nd International Conference on Education Technology and Computer (ICETC), 305- 307, 22-24 June, Shanghai, China.
 • Jones, C. (2001). Mega‐Events and Host‐Region İmpacts: Determining the True Worth of the 1999 Rugby World Cup. International Journal of Tourism Research, 3 (3), 241-251.
 • Kapareliotis, I., Panopoulos, A., ve Panigyrakis, G.G. (2010). The İnfluence of the Olympic Games on Beijing Consumers' Perceptions of Their City Tourism Development. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22 (1), 90-100.
 • Kaplanidou, K., Karadakis, K., Gibson, H., Thapa, B., Walker, M., Geldenhuys, S., ve Coetzee, W. (2013). Quality of Life, Event İmpacts, and Mega-event Support Among South African Residents Before and After the 2010 FIFA World Cup. Journal of Travel Research, 52 (5), 631-645.
 • Karadakis, K., ve Kaplanidou, K. 2012 Legacy Perceptions Among Host and Non-host Olympic Games Residents: A LongitudinalStudy of the 2010 Vancouver Olympic Ga¬mes, EuropeanSport Management Quarterly, 12 (3): 243-264.
 • Kasimati, E. (2003). Economic Aspects and the Summer Olympics: A Review of Related Research. International Journal of TourismResearch, (5), 433-44.
 • Kım, S. S., ve Petrıck, J. F. (2005). Residents, Perceptions on the Impact of the FIFA 2002 World Cup: The Case of Seoul as a Host City. Tourism Management, 26 (1), 25-38.
 • Kim, W.,Jun, H. M., Walker, M., ve Drane, D. (2015). Evaluating the Perceived Social İmpacts of hosting Large-scale sport Tourism Events: Scaled Evelopment and Validation. Tourism Management, (48), 21-32.
 • Konstantaki, M., ve Wickens, E. (2010). Residents’ Perceptions of Environmental and Security Issues at the 2012 London Olympic Games, Journal of Sport & Tourism, 15 (4), 337–357.
 • Madrigal, R. (1995). Residents, Receptions and the Role of Government. Annals of Tourism Research, 22 (1), 86-102.
 • Malfas, M., Theodoraki, E., ve Houlihan, B. (2004). Impacts of Olympic Games as Mega Events. Municipal Engineer, 157 (ME3), 209-220.
 • Matheson, V. (2008). Mega-events: The Effect of the World’s Biggest Sporting Events on Local, Regional and National Economies. In Howard, D., Humphreys, B. (Eds), The Business of Sports. Praeger, Westport, CT.
 • McMillan, J.H. (2000). Educational Research, Fundamentals for the Consumer. New York: HarperCollins College Publishers.
 • Ohmann, S.,Jones, I., ve Wilkes, K. (2006). The Perceived Social İmpacts of the 2006 Football World Cup on Munich Residents. Journal of Sport & Tourism, 11 (2), 129-152.
 • OKA (2018). Samsun İli Gençlik Hizmetleri Ve Spor Eylem Planı 2018 – 2023.
 • http://www.oka.org.tr/Documents/Samsun_Genclik_Hizmetleri_ve_Spor_Eylem_Plani.pdf (Erişim Tarihi: 08.08.2018).
 • Öncel, A. (2018). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sosyo-ekonomik Etkileri: 2012 Londra Olimpiyatları Örneği ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science, 8 (22).
 • Preuss, H. (2004). The Economics of Stagingthe Olympics. A comparison of the Games 1972-2008. Cheltenham: Edward Elgar Publishers.
 • Quinn, M. (2012). Sport Tourism - The Scale of Opportunity from Hosting A Mega Even. Insight Department: VisitScotland.
 • Seçilmiş C., Sarı Y. (2013). Etkinlik Yönetiminde e-tanıtım Uygulamaları: Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti WEB Sitesi Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yayınları.
 • Silik, C. E., ve Güçer, E. (2016). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sosyo-Kültürel Etkileri: 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(36), 97-115.
 • Silik, E.C. (2014). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri: 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şimşek, K. (2011). 2011 Erzurum Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum Şehrine Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3), 383- 393.
 • ICSD (2018). Games Facts: 23rd Summer Deaflympics, https://www.deaflympics.com/games/2017-s, (Erişim Tarihi: 03.07.2018). Toohey, K., ve Veal, A. J. (2000). The Olympic Games: A Social Science Perspective. Wallingford: CABI.
 • UNTWO (2018). 2017 Annual Report. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419807, (Erişim Tarihi: 03. 07. 2018).
 • URL 1. Uluslararası Spor Organizasyonları Verileri. http://www.the-sports.org, (Erişim Tarihi: 07. 06. 2018).
 • Whitson, D., ve Macintosh, D. (1996). The Global Circus: International Sport, Tourism, and the Marketing of Cities. Journal of Sport and Social Issues, 20 (3), 278-295.
 • Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhou, Y., ve Ap, J. (2009). Residents' Perceptions Towards the İmpacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research, 48(1), 78-91.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5166-454X
Author: Seyfullah GÜL (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2019

Bibtex @research article { kdeniz474210, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2019}, volume = {}, pages = {29 - 51}, doi = {10.17498/kdeniz.474210}, title = {ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017}, key = {cite}, author = {GÜL, Seyfullah} }
APA GÜL, S . (2019). ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (41), 29-51. DOI: 10.17498/kdeniz.474210
MLA GÜL, S . "ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 29-51 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/44132/474210>
Chicago GÜL, S . "ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 29-51
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017 AU - Seyfullah GÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.474210 DO - 10.17498/kdeniz.474210 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 51 VL - IS - 41 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.474210 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.474210 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017 %A Seyfullah GÜL %T ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017 %D 2019 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 41 %R doi: 10.17498/kdeniz.474210 %U 10.17498/kdeniz.474210
ISNAD GÜL, Seyfullah . "ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 41 (March 2019): 29-51. https://doi.org/10.17498/kdeniz.474210
AMA GÜL S . ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 29-51.
Vancouver GÜL S . ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: DEAFLYMPİCS SAMSUN 2017. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 51-29.