Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1553 - 1566 2015-12-15

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği)
Investigating Of Life Long Learning Tendency Of Teachers (The Example Of Diyarbakır)

Fikriye YAMAN [1] , Taha YAZAR [2]

208 1259

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 293 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” nden elde edilmiştir. Ön uygulama sonucu ölçeğin güvenirlik (cronbach alpha) katsayısı 0, 914 olarak bulunmuştur. Bağımsız değişkenler arasındaki farkı karşılaştırmak için; bağımsız örneklem t-testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini cinsiyet ve mezun oldukları yüksek öğretim kurumları etkilememektedir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, öğrenim düzeylerine, alanlarına ve kıdemlerine göre farklılık göstermektedir.
The aim of this study is to investigate techears’ tendencies on life long learning. In the study, survey model which is one of the descriptive research methods has been used. The population of the study have formed Anatolian High School teachears work at the schools in the districts of the central province of Diyarbakır. As part of the research 293 teachers have been reached. The data of research was obtained through “Life Long Learning Tendencies Scale” developed by the researcher. At the end of the pre-application scale reliability Cronbach Alfa co-efficient has been found 0,914. To compare the difference among independent variables “t- test”, “Mann Whitney U test” and “Kruskall Wallis H test” were used. The results revealed that the teachers genders and education institutions don’t effect their life long learning tendencies. The teachears life long learning tendencies differ depending on their educational levels, fields and seniority
 • A Memorandum on Lifelong Learning. (2000). http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Memoran- dumEng.pdf adresinden 10 Haziran 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı Öz-yeterlik inancı üze- rine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20.
 • Argon, T., Öztürk, Ç., & Kılıçaslan, H. (2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgi okur- yazarlığı becerileri üzerine bir durum çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(2). 13-22.
 • Arslan, M. (2011). Öğretim hizmetinin niteliği ve öğretmen. M. Arslan (Ed.), Öğretim İlke ve Yön- temleri içinde (s. 239-247). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayhan, S. (2006). Dünden bugüne yaşam boyu öğrenme. F.Sayılan ve A. Yıldız (Yay. Haz.), Yaşam Boyu Öğrenme: Sempozyum Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 2-14). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bağcı, E. (2011). Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’de yaşam boyu öğrenme po- litikaları. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 139-173.
 • Brahmi, A. F. (2007). Medical student’s perceptions of lifelong learning at ındiana university school of medicine. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, USA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, D. Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, M. & Akkoyunlu, B. (2010, Nisan). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eği- limleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. 10th International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Dinevski, D., & Dinevski, I. V. (2004, December). The concepts of university lifelong learning provision in Europe. Transition Studies Review. 11(3), 227-235.
 • Duman, A. (2006). Türkiye’de yaşam boyu öğrenme siyasalarını oluştur(a)mamanın dayanılmaz hafifliği. F. Sayılan ve A. Yıldız (Yay. Haz.), Yaşam Boyu Öğrenme: Sempozyum Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 31-44). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Duman, A. (2007). Yetişkinler eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ersoy, A., & Yılmaz, B. (2010). Yaşam boyu öğrenme ve halk kütüphaneleri: kuramsal bir yak- laşım. A. Aydın. ve K.Ateş (Yay. Haz.) ‘Bilgi Okuryazarlığı’ndan ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ye içinde (s. 48-73). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Freire, P., & Macedo, D. (1998). Okuryazarlık sözcükleri ve dünyayı okuma. S. Ayhan (Çev.). An- kara: İmge Yayınevi.
 • Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim. 38(170), 237- 252.
 • Geray, C. (2013). Halk eğitiminin güncel sorunları. A. Yıldız ve M. Uysal (Ed.), Yetişkin Eğitimi Kuramdan Uygulamaya içinde (s. 11-23). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Gıordan, A. (2008). Öğrenme. M. Baştürk, E. Bozovalı ve M. Tulan (Çev.). Ankara: De Ki Basım Yayın.
 • Gregg, J.P. (1996). Psychological implications and personal perceptions of lifelong learning adults in life satisfaction and self-esteem. Unpublished doctoral dissertation, Wayne University, USA.
 • Hake, B. (2006). AB politikaları ve bilgi ekonomisi: yaşam boyu öğrenme için stratejik bir rol. F. Sayılan ve A. Yıldız (Yay. Haz.), Yaşam Boyu Öğrenme: Sempozyum Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 15-30). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • İzci, E., & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9). 101-114.
 • Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: Theory and practice. London: Routledge Falmer.
 • Jenkis, A. (2004). Women, lifelong learning and employment report. Centre for the Economics of Education. U. K. London School of Economics and political Science.
 • Johnstone, J. W. (1965). Volunteers for learning: a study of the educational pursuits of American adults. http://www.norc.org/PDFs/publications/NORCRpt_89.pdf adresinden 16 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Kara, D., & Kürüm, D. (2007, Eylül). Sınıf öğretmeni adaylarının “Yaşam boyu öğrenme” kav- ramına yükledikleri anlam (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Karafilik, A. (2007). Öğrenmeyi öğren. Ankara: Akro Akademi Yayınları.
 • Knowles, M. (2013). Androgoloji: yetişkinlerde öğrenme konusunda yeni bir teknoloji. S. Ayhan (Çev.). A.Yıldız ve M. Uysal (Ed.), Yetişkin Eğitimi Kuramdan Uygulamaya içinde (s. 105- 126). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Kurt, İ. (2008). Yetişkin eğitimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Litzinger, T., Wise, J., Lee, S., & Bjorklund, S. (2003).Assessing readiness for self-directed lear- ning. Proceedings of the 2003 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, Nashville, Tennessee.
 • Loads, D. (2007, June). Effective learning advisers’ perceptions of their role in supporting lifelong learning. Teaching in Higher Education, Retrieved November 15, 2013, from http://content. ebscohost.com/pdf19_22/pdf/2007/THD/01Apr07/24325594.pdf?T=P&P=AN&.
 • Lowe, J. (1985). Dünyada yetişkin eğitimine toplu bakış. T. Oğuzkan (Çev.). Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu.
 • Okçabol, R. (2006). Halk eğitimi (Yetişkin eğitimi). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Oral, B. & Yazar, T. (2013, October). International perspectives on new aspectes of learning in teacher education IPALTE 2013, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır.
 • Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Parkinson, A. (1999, November). Developing the attribute of lifelong learning. 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San Juan, Puerto Rico.
 • Simmermon, W.J. (2009). A study of a two- year college and how ıt fosters lifelong learning and empowerment. Unpublished doctoral dissertation, University of South Dakota, USA.
 • Simpson, J.A. (1972). Today and tomorrow in European adult education. A study of the present situation and future developments. Council for Cultural Cooperation, Strasbourg.
 • Şahin, M., Akbaşlı, S., & Yanpar, T.Y. (2010). Key competences for lifelong learning: the case of prospective teachers. Educational Research and Reviev. 5(10), 545-556.
 • Topakkaya, A. (2013). Yaşam boyu öğrenme ve Türk üniversitelerinin bu alana muhtemel katkıları. The Journal of Academic Social Science Studies. 6 (4), 1081-1092.
 • Turan, S. (2005). Öğrenen topluma doğru Avrupa Birliği eğitim politikalarında yaşam boyu öğren- me. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 5 (1), 87-98.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Subjects
Other ID JA42UU46AK
Journal Section Articles
Authors

Author: Fikriye YAMAN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmetçik Ortaokulu, Bismil, Diyarbakır

Author: Taha YAZAR
Institution: Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241367, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1553 - 1566}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği)}, key = {cite}, author = {YAMAN, Fikriye and YAZAR, Taha} }
APA YAMAN, F , YAZAR, T . (2015). ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1553-1566. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241367
MLA YAMAN, F , YAZAR, T . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1553-1566 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241367>
Chicago YAMAN, F , YAZAR, T . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1553-1566
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) AU - Fikriye YAMAN , Taha YAZAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1553 EP - 1566 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) %A Fikriye YAMAN , Taha YAZAR %T ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD YAMAN, Fikriye , YAZAR, Taha . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1553-1566.