Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1775 - 1788 2015-12-15

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE INITIAL READING AND WRITING PROCESS

Ahmet Melih GÜNEŞ [1] , Mehmet Arif ÖZERBAŞ [2]

175 928

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde görev yapmakta olan 212 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İşman (2002) tarafından Amerika da bulunan Ohio Üniversitesinin Toplumsal Öğrenme Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanan “Eğitim Teknolojileri Anketi” yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanımına ilişkin görüşlerinin “ara sıra” düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşlerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşmadığı, mesleki kıdem, eğitim durumu ve seminer alıp almama durumuna göre ise farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to determine the opinions and attitudes of teachers in the process of reading and writing for using educational technology. The study consists of 212 teachers working in primary schools in Ankara. In the current research “Educational Technologies Questionnaire” which was originally developed for Ohio University Public Learning Project adapted by İşman for Turkish Educational System was adapted fort he second time. According to the research findings of the study the responses of the teacher related to their use of technology was at the level of “sometimes”. Also teachers responses to use of educational technology didn’t change interms of gender but it changed in terms of professional experience, educational background and in- service training.
 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Özer, B. (Ed.). Bilgisayar ve eğitimde kul- lanılması. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1021.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2), 79-96.
 • Aktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 75-92.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. 5. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. 8. Baskı. Ankara: Anı Yayınevi.
 • Bozkurt, A. & Cilvadaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi,19 (3), 859-870.
 • Coutinho, C. P. (2007). Infusing technology in pre service teacher education programs in portugal: An experience with weblogs. In R. Craslen et al (Eds.).Proceedings of the 18th International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education. Chesapeake, VA: AACE: 2027-2034.
 • Çakır, O. & Oktay, S. (2013). Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E. & Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Doğdu, S. & Arslan, Z. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç gereçleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Gilakjani, A. P., Leong, L. M. & Ismail, H. N. (2013). Teachers’ use of technology and constructivism. I.J.Modern Education and Computer Science, 4, 49-63.
 • Girginer, N. & Özkul, A. E. (2004).Uzaktan eğitimde teknoloji seçimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 3(3), 155-164.
 • Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S. & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (6), 195-213.
 • Günüç, S. & Kuzu, A. (2014). Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ölçeği: Geliştirme, güve- nirlik ve geçerlik. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 863-884.
 • İşman, A. (2002). Sakarya’da görev yapan öğretmenlerin eğitim teknolojileri yönünden yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(10), 72-91.
 • Langer, J. A. & Applebee A. N. (1986). Reading and writing instruction: Toward a theory of teaching and learning. Review of Research in Education, 1, 171-194.
 • Lim, C. P., Zhao, Y., Tondeur, J., Chai, C.S. & Tsai, C. C. (2013). Bridging the gap: Technology trends and use of technology in schools. Educational Technology and Society, 16 (2), 59–68.
 • Luppicini, R. (2005). A systems definition of educational technology in society. Educational Techno- logy & Society, 8 (3), 103-109.
 • McManis, L. D. & Gunnewig, S. B. (2012). Finding the education in educational technology with early le- arners: New tools and strategies for teachers and learners. Technology and Young Children, May, 14-24.
 • MEB. (2005). Türkçe dersi öğretim programı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB. (2012). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim.< http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-ista- tistikleri-orgun-egitim-2012-2013/icerik/79> internet adresinden 30.06.2014 tarihinde alınmıştır.
 • NCERT [National Council of Educational Research and Training]. (2006). (National Focus Group on Educational Technology, India.
 • Prensky, M. (2008). The role of technology in teaching and the classroom. Educational Technology,November-December,48(1), < www.marcprensky.com/writing/Prensky-Backup_ Education-EdTech-1-08.pdf > internet adresinden 15.11.2014 tarihinde alınmıştır .
 • Riddell, W. C. & Song, X. (2012). The role of education in technology use and adoption: Evidence from the canadian workplace and employee survey. IZA Discussion Paper No. 637,Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Ross, S. M., Morrison, G. R. & Lowther, D. L. (2010). Educational technology research past and present: Balancing rigor and relevance to impact school learning. Contemporary Educational Technology, 1(1), 17-35.
 • Saygılı, G. (2011).Eğitimde teknoloji entegrasyonu. Perkmen, S. & Tezci, E. (Ed.), İlkokuma yazma eğitimine teknoloji entegrasyonu. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Starcic, A. I. (2010). Educational technology for the inclusive classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (3), 26-37.
 • Ulaş, A. H. & Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.
Other ID JA42VU59BT
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Melih GÜNEŞ
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Institution: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241374, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1775 - 1788}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Ahmet Melih and ÖZERBAŞ, Mehmet Arif} }
APA GÜNEŞ, A , ÖZERBAŞ, M . (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1775-1788. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241374
MLA GÜNEŞ, A , ÖZERBAŞ, M . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1775-1788 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241374>
Chicago GÜNEŞ, A , ÖZERBAŞ, M . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1775-1788
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Ahmet Melih GÜNEŞ , Mehmet Arif ÖZERBAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1775 EP - 1788 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Ahmet Melih GÜNEŞ , Mehmet Arif ÖZERBAŞ %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Ahmet Melih , ÖZERBAŞ, Mehmet Arif . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1775-1788.
AMA GÜNEŞ A , ÖZERBAŞ M . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1775-1788.
Vancouver GÜNEŞ A , ÖZERBAŞ M . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1788-1775.