Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1453 - 1470 2015-12-15

Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Problems Faced By Educational Institutions While Developing and Implementing A Strategic Plan and Suggestions For A Solution

İmam Bakır ARABACI [1] , Aysel NAMLI [2] , Muhammed ZİNCİRLİ [3] , Fulya ÖZER [4]

231 1831

Bu çalışma; eğitim kurumlarında stratejik planların geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ve Elazığ illerinde görev yapan 8 İl Denetmeni, 45 Okul Müdürü, 15 Müdür Yardımcısı, 36 Öğretmen ve 6 Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge personeli oluşturmuştur. Uygulanan görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, kategorilere ve temalara ayrılarak, yorumlanmıştır. Katılımcıların %64’ü stratejik planların başarıya ulaşma derecesini düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu bulguya rağmen katılımcıların % 27’si stratejik planlama çalışmalarının boş, yararsız ve işlevsel olmadığını düşünmektedir. Stratejik planların geliştirilmesi ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ise; Planlamaya ilişkin genel sorunlar, stratejik plan geliştirme aşamasında yaşanan sorunlar, stratejik planların uygulama aşamasında yaşanan sorunlar, stratejik planlamaya ilişkin paydaşların bakış açılarından kaynaklanan sorunlar olarak temalandırılmıştır.
This study aims at determining the problems that arise while developing strategic plans at educational institutions. The situational research pattern, which is a qualitative research pattern has been used for this study. Working group of the study is composed of 8 Provincial Educational Supervisors, 45 School Principals, 15 Assistant Principals, 36 Teachers and 6 R&D personnel working at Provincial Directorate of National Education all of whom work in Diyarbakır or Elazığ. Content analysis has been done for the data obtained through the implemented interview forms, the data obtained has been divided into categories and themes, and then interpreted. 64% of the participants stated the success rate of the strategic plans is low. However, despite this finding, 27% of the participants think the strategic planning Works are futile, useless and are not functional. The reasons of strategic plans’ failure to succeed have been divided into sub-themes such as “general problems experienced about strategic planning, problems that arise during the step of developing a strategic plan, problems that arise during the step of implementing strategic plans, problems arising from the point of views owned by the partners about strategic planning.”
 • Aksu, M. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Arabacı, İ.B. (2003). Müfredat laboratuvar okullarında stratejik planlama uygulamalarının değer- lendirilmesi (Malatya ili örneği) “Yayınlanmamış Doktora Tezi”. A.Ü. Sosyal Bilimler Ens- titüsü. Ankara.
 • Arabacı, İ.B. (2007). Stratejik Planlamada Amaç, Misyon, Vizyon ve Örgütsel Slogan Gerçekleştir- me Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, A. Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, s.s 85-98.
 • Aydın, H. (2010). “Eğitimde Stratejik Planlama Meslek Lisesi ve Genel Lise Uygulamaları”. Ulu- dağ üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
 • Bryson, J.M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement), San Francisco: Jossey Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, 14. Baskı, Ankara.
 • Çanakçı, H. (2008). Elazığ İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar İle İlgili Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çoban, H. (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Davey, L. (1991). Çeviri: Tuba Gökçek(2009), Elementary Education Online, 8(2), ç:1-3.
 • Demirkaya, D. (2007). İlköğretimde Stratejik Plan Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Tef- tişi, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı. Ankara
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası. İstanbul: Timaş Matbaası.
 • Drucker, P. F. (1999). 21 Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Bahçıvangil, İ. Gülenay G. Çev.). İstan- bul: Epsilon Yayınevi.
 • Eren, E. (2002), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gary, Y. (1990), Skills For Managers And Laeders. USA : Prentice Hall.
 • John, M. B. (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, USA: Jossey-Bass.
 • Kanalan, E. (2004). Müfredat Laboratuar İlköğretim Kurumlarında Planlı Okul Gelişim Sürecin- de Stratejik Plan Geliştirme Sorunları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
 • Karaman, H.(2007). İlk ve Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya Karsı Tutumları. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kathleen, A. (2003). Strategic Plannıng in the Universty. Universty of Wisconsin-Madison, Copy- right Universty of Wisconsin System Board of Regents.
 • Kırım, A. (2004). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Kocatepe, Ş. (2010). “Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetime Uygulamalarının Okul Yöneticilere Tarafından Algılanması”. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversi- tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • MEB. (2009). Stratejik Plan Hazırlık Programı. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
 • Mütercimler, E. (2006). Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekâta Geleceği Yönetmek. (1.Basım) İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Özen F. (2011). İlköğretim Okulu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Geliştirme Aracı Olarak Hesap Verilebilirlik, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özgan, H, Baş M, Sabancı C. (2011). Liselerin Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik Amaçlara Ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy Education Sciences, 6, (2), 1453-1462.
 • Porter, M. (2003). Rekabet Stratejisi, Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. ( Bilgen G. U. Çev.). İstan- bul: Sistem Yayıncılık.
 • Richard, S. A. ve Harsberger, R. (1997). The Nuts and Bolts of Management Team Building, Virgi- nia: JPS Elastomenes Stuart.
 • Robbins S. B. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri Çeviren: Sevgi Ayşe Öztürk, , ETAM A.Ş
 • Şener, T. (2009). Eğitimde Stratejik Planlama. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Thompson, A., Strıckland, A. J. (1996). Strategic Management - Concepts & Cases. Princeton: Irwin Mcgraw – Hill Publishing.
 • Uluğ, A.H. (2007). Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi Stratejik Planlama Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Üzün, C. (2000). Stratejik Yönetim ve Halkla ilişkiler. İzmir: Eylül Yayınları.
 • Yanpar, Y. T., Kılıç F. Ve Üredi L. (2010). Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okul Müdürlerinin Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s.s 38- 50.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Zincirli, M. (2012). İlköğretim Okullarında Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliğinin Yönetici- Öğretmen Görüşleri Ve İzleme Raporlarına Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ. Extended Absract
 • Purpose: This study aims at depicting the problems that arise while developing strategic
 • plans at educational institutions. Method: An approach that is mostly qualitative (case study) has been used for the study.
 • Case study can be described as examining a single situation or event in depth dimensionally
 • instead of examining variables in limited number and following certain rules. Frequency and
 • per cent calculations have been used for analyzing quantitative data. Working group of the study is composed of provincial educational supervisors, school principals, assistant principals, teachers, R&D personnel of Provincial Directorate of National
 • Education all of whom are working in Diyarbakır or Elazığ, have knowledge about strategic
 • planning or have participated in a team of strategic planning. Accordingly, 8 Provincial
 • Educational Supervisors, 45 School Principals, 15 Assistant Principals, 36 Teachers and 6
 • R&D personnel working at Provincial Directorate of National Education have participated in the study. The prepared interview from has been examined by three academicians who are experts in
 • the field, and the form has been presented to the working group after the necessary changes and
 • amendments on the form. Interview form has been implemented to the people in the working
 • group by the researchers through face to face interaction and it has been ensured that the
 • questions are clear and understandable enough. Content analysis has been done for the data
 • obtained through the implemented interview forms, the data obtained has been divided into
 • categories and themes, and then interpreted. During content analysis, the data have been
 • analyzed at four steps: 1) Coding the data, 2) Determining the themes of the coded data, 3)
 • Arranging codes and themes, 4) Describing and interpreting the findings (Yıldırım and Şimşek,
 • ). While analyzing the views of respondents, groups have been formed according to the
 • similarity of the statements. During analysis, the respondents have been given a code number
 • (K1,K2...) and then the explanations have been made. The data obtained through the method
 • of interview have been digitized and expressed as frequency and per cent. The similar elements
 • among the statements have been grouped and themes in accordance with the group have been formed. Findings:27.3% of the respondents evaluated the extent of success of strategic plans as in
 • the range of 0-20; 36.4% of them evaluated it as in the range of 21-40; 20% evaluated it as in
 • 60; 11.8% evaluated it as in 61-80 and 4.5% evaluated it as in 81-100. Respondents have made a gradation for “Thinking that strategic plans are nonsense and
 • not useful” as the sixth grade with the highest 27,3% and as the sixth grade with the lowest
 • ,9%; for the theme of “Absence of Interest” as the third grade with the highest 30,9% and
 • as the first grade with the lowest 5,5%; for the theme of “Absence of Knowledge” as the
 • first grade with the highest 24,5% and as sixth grade with the lowest 7,3%; for the theme of
 • “Absence of Support by the Management” as the fifth grade with the highest 22,7% and as the
 • sixth grade with the lowest 9,1%; for the theme of “Absence of Supervision” as the sixth grade
 • with the highest 30% and as the first grade with the lowest 6.4% and finally for the theme of
 • “Non-functional Plan” as the first grade with the highest 30,9% and as the third grade with
 • the lowest 7,3%. There are four theme titles that have been coded in order to depict the problems and what
 • can be done to ensure strategic planning studies to succeed. These titles and their frequency
 • distributions have been determined as below; problems faced during strategic planning (f=72),
 • problems that arise at the step of developing a strategic plan (f=48), problems arising from the
 • point of views owned by the partners of strategic planning (f=40), problems that arise at the
 • step of implementing strategic plans (f=40). Conclusion and Discussion: One of the most important findings obtained at the end of
 • the study is that the extent to which strategic planning studies succeed is at a very low level.
 • According to most of the respondents (64% of the respondents), the extent to which strategic
 • planning succeeds has been determined to be between the interim of 0- 40%. The reason of this can be deemed to be the negative impression and attitude of respondents towards planning.
 • There can be a number of reasons for these negative impressions. The first of these reasons can
 • be stated as the absence of knowledge about strategic planning experienced by the respondents.
 • These planning studies which are a necessity of total quality approach are carried out by teams
 • of strategic planning at schools. It has been seen that the teachers, schools principals and
 • assistant principals who are serving in these teams do not enough knowledge about strategic
 • planning although there are included in these teams. Another finding that we have come across at the end of our study is the fact that the
 • respondents have graded the factors that prevent strategic planning studies from succeeding in
 • order of priorities under six theme titles. At the end of this gradation, it is clear that some of the
 • respondents think that strategic planning is nonsense and not useful. It can be said that such a
 • perception may result from the fact that the importance of strategic planning is not perceived
 • enough. The reason of this can be that planning studies do not have a concrete counterpart in
 • educational system, that the determined goals cannot be reached because different reasons.
 • This affects strategic planning in a negative way and strategic planning is not considered
 • important by partners. Respondents have stated under another theme title that there is an
 • absence of interest about strategic planning, and the results of our study are seen to support
 • this view. A number of respondents think that the prepared strategic plans are not functional.
 • The plans which are prepared may naturally not be functional because they do not consider the
 • needs of the school, environment and educational system in general. A strategic plan which has
 • been prepared unrealistically and which has come out without each institution making their
 • own analysis and having a vision and mission will not be functional as is seen at the end of
 • the study. Another factor stated by most of the respondents is absence of knowledge. The fact
 • that there is an absence of knowledge about strategic planning studies can be the result of the
 • fact that strategic planning has not always been a part of our educational system starting from
 • the past times. It can be said that the results of our study that have come out through the views
 • stated by the respondents support this situation. The respondents have emphasized that there is
 • an absence of support by management about strategic planning studies. It will be motivating
 • for those who implements strategic planning if the people at the administrative level participate
 • in the planning studies firstly and believe in the importance of planning. In addition, it has
 • come out that there is also an absence of supervision about planning studies carried out in
 • accordance with the view of the respondents.
Other ID JA42UK46BG
Journal Section Articles
Authors

Author: İmam Bakır ARABACI
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Aysel NAMLI
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Author: Muhammed ZİNCİRLİ
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Author: Fulya ÖZER
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241381, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1453 - 1470}, doi = {}, title = {Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {ARABACI, İmam Bakır and NAMLI, Aysel and ZİNCİRLİ, Muhammed and ÖZER, Fulya} }
APA ARABACI, İ , NAMLI, A , ZİNCİRLİ, M , ÖZER, F . (2015). Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1453-1470. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241381
MLA ARABACI, İ , NAMLI, A , ZİNCİRLİ, M , ÖZER, F . "Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1453-1470 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241381>
Chicago ARABACI, İ , NAMLI, A , ZİNCİRLİ, M , ÖZER, F . "Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1453-1470
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - İmam Bakır ARABACI , Aysel NAMLI , Muhammed ZİNCİRLİ , Fulya ÖZER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1453 EP - 1470 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A İmam Bakır ARABACI , Aysel NAMLI , Muhammed ZİNCİRLİ , Fulya ÖZER %T Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD ARABACI, İmam Bakır , NAMLI, Aysel , ZİNCİRLİ, Muhammed , ÖZER, Fulya . "Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1453-1470.
AMA ARABACI İ , NAMLI A , ZİNCİRLİ M , ÖZER F . Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1453-1470.
Vancouver ARABACI İ , NAMLI A , ZİNCİRLİ M , ÖZER F . Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1470-1453.