Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1437 - 1452 2015-12-15

6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi
The Effects Of The Problem Based Teaching Learning Approach To Overcome Students’ Misconceptions On Physical and Chemical Change

Yasemin ÇAYAN [1] , Fethiye KARSLI [2]

505 5537

Bu çalışmanın amacı, fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisini incelemektir. Araştırmada ön test son test desenli basit deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Giresun merkezindeki bir ortaokulun 6. sınıfında okuyan toplam 12 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak iki aşamalı Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Kavram Testi ve kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kavram yanılgılarını gidererek olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study is to examine the effects of problem based learning approach to overcome students’ misconceptions on physical and chemical change. Simple experimental research design with pre- and post-test was used in the study. The sample of this study was formed by 12 students who are at the secondary school in the center of Giresun during the 2013-2014 academic year. As a data collections two stage Physical and Chemical Changing Concept tests (PCCT) and about concepts semi-structured interwiev were used. In the analyse of quantitive data SPSS programme was used; in the analyse of qualitative data context analyse method was used. At the end of research, it was concluded that; problem based learning approach helped the students to achieve their conceptual change together with removing their misconceptions on physical and chemical change. According to research some advice were given.
 • Ayas, A.,Özmen, H. & Coştu, B. (2002). Lise Öğrencilerinin Buharlaşma Kavramı ile İlgili An- lamalarının Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 74-84
 • Akgün, A. & Aydın, M. (2009). Erime ve Çözünme Konusundaki Kavram Yanılgılarının ve Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Grup Çalışmala- rının Kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 190-201.
 • Akgün, A. & Gönen, S. (2004). Çözünme ve Fiziksel Değişim İlişkisi Konusundaki Kavram Ya- nılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(10), 22-37.
 • Akgün, A. & Gönen, S. (2005). Bilgi Eksiklikleri ve Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesin- de, Çalışma Yaprakları ve Sınıf İçi Tartışma Yönteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştır- ma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 99-111.
 • Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 33(2), 543-564.
 • Atasoy, B., Genç, E. , Kadayıfçı, H. & Akkuş, H. (2007). 7. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimya- sal Değişmeler Konusunu Anlamalarında İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
 • Aydoğdu, C. (2012). Elektroliz ve Pil Konularının Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşı- mının Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 48-59.
 • Ayvacı, H. Ş. & Devecioğlu, Y. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24).
 • Ayvacı, H. Ş. & Çoruhlu, Ş. T. (2009). Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konularındaki Kavram Yanıl- gılarının Düzeltilmesinde Açıklayıcı Hikaye Yönteminin Etkisi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9-104.
 • Boz, Y. (2005). İlköğretim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Yoğunlaşma Konusundaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 48-54.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, PegemA Yayıncılık, Genişletilmiş 18. Baskı, Ankara.
 • Çakır, M. & Aldemir, B. (2011). İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 335-353.
 • Çalik M., Ayas A., & Coll R.K. (2010). Investigating The Effectiveness of Teaching Methods Based on A Four-Step Constructivist Strategy, Journal of Science Education and Technology, 19, 32-48.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S., Şahin, Ç. & İpek Akbulut, H. (2013). İş ve Enerji Konusu ile İlgili Kavramsal Değişimin İncelenmesi: İkili Yerleşik Öğrenme Modeli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.13(25), 241-268.
 • Coştu, B. & Ayas, A. ( 2003 ). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yoğunlaşma Kavramı ile İlgili Yanılgıları ve Kavramsal Gelişimleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 18-32.
 • Coştu, B., Ayas, A. & Ünal, S. (2007). Kavram Yanılgıları ve Olası Nedenleri: Kaynama Kavaramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.
 • Coştu, B. , Çepni, S. & Yeşilyurt, M. (2002). Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilgisayar Destekli Reh- ber Materyallerin Kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 2(1), 1401-1407.
 • Demircioğlu, H., Dinç, M. & Çalık, M. (2013). The Effect of Storylines Embedded Within Con- text-Based Learning Approach on Grade 6 Students’ Understanding of ‘Physical and Chemical Change’ Concepts. Journal of Baltic Science Education,12(5), 682-691.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G.,Ayas, A. & Kongur, S. (2012). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Fi- ziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları ile İlgili Teorik ve Uygulama Bilgilerinin Karşılaştırıl- ması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1),162-181.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H. & Demircioğlu, H. (2006 ). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Yanılgıları. Milli Eğitim, (170), 260-273.
 • Demircioğlu, H. , Ayas, A. & Demircioğlu, G. (2004). Sınıf Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Klinik Mülakatlarla Tespiti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17,53-66.
 • Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and Paradigms: A Review of Literature Related to Concept Development in Adolescent Science Students, Studies in Science Education, 5, 61-84.
 • Dönmez Usta, N., Karslı, F. & Ayas, A. (2014). The Development Of Computer Assısted Instructı- onal Materıal About Types Of Radioactivity Degradatıon In Nuclear Chemıstry, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(1), 51-58.
 • Gelbal, S. (1991). Problem çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 167-173.
 • Gonzalez, F., M. (1997). Diagnosis of Spanish Primary School Students’ Common Alternative Sci- ence Concepts. School Science and Mathematics, 97(2), 68-74.
 • Karataş, Ö., Köse, S. & Coştu, B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(13), 54-69.
 • Karslı, F. & Ayas, A. (2013a). Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gi- dermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-26.
 • Karslı, F. & Ayas, A. (2013b). Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının Kimya Konularında Sahip Oldukları Alternatif Kavramlar, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 284-313.
 • Karslı, F. & Ayas, A. (2014). Developing a Laboratory Activity by Using 5e Learning Model on Stu- dent Learning of Factors Affecting the Reaction Rate and Improving Scientific Process Skills, Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 663-668.
 • Karslı, F. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmesinde ve Kavramsal Değişim Sağlamasında Zenginleştirilmiş Laboratuar Rehber Materyallerinin Etkisi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karslı, F. & Çalık, M. (2012). Can Freshman Science Student Teachers’ Alternative Conceptions of ‘Elektrochemical Cells’ Be Fully Diminished?, Asian Journal of Chemistry, 24(2), 485-491.
 • Kılınç, A. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
 • Meşeci, B. ,Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2013). Maddenin Tanecikli Yapısı ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(9).
 • Nakhleh, M., B. & Krajcik, J., S. (1994). Influence of Levels of Information as Presented by Dif- ferent Technologies on Students’ Understanding of Acid, Base, and pH Concepts. Journal of Research in Science Teaching, 34(10), 1077-1096.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Sökmen, N., Bayram, H. & Yılmaz, A. (2000). 5. ,8. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişim Kavramlarını Anlama Seviyeleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 261-266.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Şenocak, E. & Taşkesenligil, Y. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Uygulanabi- lirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2),359-366.
 • Tezcan, H. & Yılmazel, S. (2004). Lise Öğrencilerinin Çözünürlük Konusundaki Kavram Yanılgıla- rının Tespiti ve Giderilmesi Konusunda Yöntemlerin ve Diğer Bazı Yöntemlerin Araştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3),323-340.
 • Treagust, D.,F. (1988). Development and Use of Diagnostic Tests to Evaluate Students’ Misconcep- tions in Science. International Journal of Science Education,10(2),159-169.
 • Torosluoğlu Çekiç, S. (2011). Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı İle Desteklenen 7e Öğrenme Mo- delinin Öğrencilerin Enerji Konusundaki Başarı, Kavram Yanılgısı Ve Bilimsel Süreç Becerile- rine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara.
 • Trochim, W.M.K. (2001). The Research Methods Knowledge Base. 2nd edn. Atomic Dog Publis- hing Cincinnati, OH.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Yurd, M. & Olğun, Ö.S. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme ve Bil-İste-Öğren Stratejisinin Kav- ram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi- si,35,386-396.
Other ID JA42UG28HV
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin ÇAYAN
Institution: Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Author: Fethiye KARSLI
Institution: Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241383, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1437 - 1452}, doi = {}, title = {6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇAYAN, Yasemin and KARSLI, Fethiye} }
APA ÇAYAN, Y , KARSLI, F . (2015). 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1437-1452. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241383
MLA ÇAYAN, Y , KARSLI, F . "6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1437-1452 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241383>
Chicago ÇAYAN, Y , KARSLI, F . "6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1437-1452
RIS TY - JOUR T1 - 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi AU - Yasemin ÇAYAN , Fethiye KARSLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1437 EP - 1452 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi %A Yasemin ÇAYAN , Fethiye KARSLI %T 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD ÇAYAN, Yasemin , KARSLI, Fethiye . "6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1437-1452.
AMA ÇAYAN Y , KARSLI F . 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1437-1452.
Vancouver ÇAYAN Y , KARSLI F . 6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1452-1437.