Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1817 - 1834 2015-12-15

ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ
Analysis of the Results of Online Teachers’ Characteristics Questionnare

Fikret KORUR [1] , Ali ERYILMAZ [2]

165 1403

Bu çalışmanın amacı; Türkiye genelinde katılımcıların, etkili öğretmen niteliklerini kendi fizik öğretmenlerinin sınıf ortamında ne sıklıkla gösterdiğini ve bunların coğrafi bölge ve okul türü açısından değişkenliğini tespit etmektir. Katılımcılara yöneltilen anket ve açık uçlu soru ile bu nitelikler doğrultusunda kendi fizik öğretmenlerinin sahip oldukları nitelikleri anlatmaları istenmiştir. Sonuçlarda, 1398 katılımcının verisini içermekte, bunların algısına göre etkili fizik öğretmen niteliklerini sergileme ortalama puanında okul türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Etkili öğretmen niteliklerini, özel liselerdeki fizik öğretmenleri genel lise, anadolu lisesi ve meslek liselerindeki öğretmenlerden; fen liselerindeki fizik öğretmenleri genel liselerdekinden daha sık göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık %60’ı fizik öğretmenlerinin ‘Kişilik Özellikleri’ ve ‘Sınıf içi Disiplin Tutumu’ kategorilerindeki nitelikleri sınıfta sıklıkla sergilediklerini belirtmiştir.
The aim of the study is to investigate how often the participants’ physics teachers exhibit the characteristics of effective teacher and to determine the variation of these characteristics with regard to geographical region and school type. A questionnaire and an open ended question were directed to the participants to tell the characteristics of their physics teachers that they possess. The results, covered data of 1398 participants whose perceptions indicate statistically significant mean differences in score of exhibiting the characteristics of effective physics teacher. Physics teachers in private high schools exhibit the characteristics of effective teacher more often than teachers in general high, anatolian high and vocational high schools; physics teachers in science high schools exhibit them more often than teachers in general high schools. Almost 60 % of the participants indicate that physics teachers frequently exhibit the characteristics related to the categories discipline in the class”.
 • Aiello-Nicosia, M. L. ve Sperandeo-Mineo, R. M. (2000). Educational reconstruction of physics content to be taught and of pre-service teacher training: a case study. International Journal of Science Education, 22(10), 1085-1097.
 • Atar, H. Y. (2014). Öğretmen Niteliklerinin TIMSS 2011Fen Başarısına Çok Düzeyli Etkileri. Eği- tim ve Bilim, 39(172), 121-137.
 • Azar, A. ve Çepni, S. (1999). Fizik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin mesleki deneyime göre değişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 24-33.
 • Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Brekelmans, M., Wubbels, T. ve Creton, H. (1990). A study of student perceptions of physics teac- her behavior. Journal of Research in Science Teaching, 27(4), 335-350.
 • Brophy, J. (2010). Motivating students to learn. (3rd ed.). Abingdon: Routledge.
 • Cobanoglu, C., Warde, B. ve Moreo, P. (2001). A Comparison of mail, fax, and Web-based survey methods. International Journal of Market Research, 43(4), 441-452.
 • Couper, M.P. (2000). Web Surveys. A review of issues and approaches, The Public Opinion Quar- terly, 64(4), 464-494.
 • Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd ed). California: Sage Publications.
 • Creswell, J.W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. (Çev. S.B. Demir ve Y. Dede, Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Eserin orijinali 2011’de yayımlandı).
 • Denscombe, M. (2009). Item non-response rates: A comparison of online and paper questionnaires. International Journal of Social Research Methodology, 12 (4), 281-291.
 • Dillman, D.A. (2000). Mail and internet surveys: The tailored design method. (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Dillman, D.A., Tortora, R.D. ve Bowker, D. (1998). Principles for constructing Web surveys. Social and Economic Sciences Research Center, Technical Report 98-50, Pullman, Washington.
 • Elmas, Z.T. (2013), İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğ- rencinin Başarısını, Tutumunu ve Motivasyonunu Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algı- ları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. ve Hyun, H.H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Edu- cation. (8th ed.). New York, NY: Mc Graw Hill.
 • Freitas, I.M., Jimenez, R. ve Mellado, V. (2004). Solving physics problems: The conceptions and practice of an experienced teacher and an inexperienced teacher. Research in Science Education, 34, 113–133.
 • Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application. (3rd ed.). Lon- don: Merrill Publishing Company.
 • Gürel, N. ve Gürel, R. (2014) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarılarını En Çok Etki- leyen Öğretmen Nitelikleri İle İlgili Algıları, International Conference On Education In Mathe- matics, Science & Technology May 16 – 18, Konya.
 • Korur, F. (2001). The Effects of Teachers’ Characteristics on High School Physics Achievement, Motivation and Attitudes, Unpublished Master Thesis, METU, Ankara, Turkey.
 • Korur, F. (2008). Multiple Case Study on How Physics Teachers’ Characteristics Affect Students’ Motivation in Physics, Unpublished Doctoral Dissertation, METU, Ankara, Turkey.
 • McDermott, L.C. (1990). A perspective on teacher preparation in physics and other sciences: The need for special science courses for teachers. American Journal of Physics, 58(8), 734-742.
 • McDermott, L.C. (1993). How we teach and how students learn-A mismatch? American Journal of Physics, 61(4), 295-298.
 • Meriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. California: Jossey-Bass Inc.
 • Miles, M.B. ve Huberman, M.A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Lon- don: Sage Publication.
 • Morgil, İ. ve Yılmaz, A. (1999). Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştiril- mesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 181-186.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S.B. Demir, Ed.). Ankara: Pegem Akademi. (Eserin orijinali 2002’de yayımlandı).
 • Potter, W.J. ve Levine-Donnerstein, D., (1999). Rethinking Validity and Reliability in Content Analysis. Journal of Applied Communication Research, 27, 258-284.
 • Sanders, L.R., Borko, H. ve Lockard, J.D. (1993). Secondary science teachers’ knowledge base when teaching science courses in and out of their area of certification. Journal of Research in Science Teaching, 30(7), 723-736.
 • Sperandeo-Mineo, R.M., Fazio, C. ve Tarantino, G. (2006). Pedagogical content knowledge deve- lopment and pre-service physics teacher education: A case study. Research in Science Educa- tion, 36(3), 235-268.
 • Sunar, S., ve Geban, Ö. (2012). Etkili Öğretmen Nitelikleri Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belir- lenmesi, Uygulamalı Eğitim Kongresi, 13-15 Eylül, Ankara, 138-139.
 • Tekin, H. (2001). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Ünal, G., Tatlı, A. ve Eryılmaz, A. (1999). Comparison of pre-service and in-service science teac- hers’ perceptions about good science teachers’ characteristics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 220-229.
 • Witcher, A. E. ve Onwuegbuzie, A.J. (1999). Characteristics of effective teachers: perceptions of preservice teachers. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 438 246).
 • Witcher, A.E., Onwuegbuzie, A.J., Collins, K.M.T., Filer, J.D., Wiedmaier, C.D. ve Moore, C. (2003). Students’ perceptions of characteristics of effective college teachers. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 482 517).
 • Wubbels, T., Tartwijk, J.V. ve Brekelmans, M. (1995). An interpersonal perspective on teacher behaviour in the classroom. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 398 193).
 • EK. Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi (ONCA)
Other ID JA42VV87YA
Journal Section Articles
Authors

Author: Fikret KORUR
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D

Author: Ali ERYILMAZ
Institution: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241384, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1817 - 1834}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KORUR, Fikret and ERYILMAZ, Ali} }
APA KORUR, F , ERYILMAZ, A . (2015). ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1817-1834. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241384
MLA KORUR, F , ERYILMAZ, A . "ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1817-1834 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241384>
Chicago KORUR, F , ERYILMAZ, A . "ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1817-1834
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ AU - Fikret KORUR , Ali ERYILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1817 EP - 1834 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ %A Fikret KORUR , Ali ERYILMAZ %T ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD KORUR, Fikret , ERYILMAZ, Ali . "ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1817-1834.
AMA KORUR F , ERYILMAZ A . ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1817-1834.
Vancouver KORUR F , ERYILMAZ A . ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1834-1817.