Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1065 - 1080 2015-09-15

İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME
A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF THE 60 TO 66 MONTHS OLD STUDENTS WHO HAVE JUST STARTED PRIMARY SCHOOL

Recep KAHRAMANOĞLU [1] , Esra Nur TİRYAKİ [2] , Murat CANPOLAT [3]

764 3943

Bu araştırmanın amacı, ilkokula yeni başlayan 60-66 aylık öğrencilerin okula hazır oluşları ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Okula hazır oluşları fiziksel, zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri açısından ele alınmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Hatay Merkez ilçesine bağlı farklı ilkokullardan 25 birinci sınıf öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formudur.Araştırmanın sonucunda, 60-66 aylık öğrencilerin parmak kaslarının yeterince gelişmediği ve boy-ağırlık bakımından okulun/sınıfın fiziksel şartlarına uyum sağlayamadığı tespit edilmiştir. Bu yaş grubu öğrencilerin algılamada problemleri bulunduğu ve ifade edilen durumları anlamada sorun yaşadıkları zihinsel açıdan ulaşılan sonuçlardır. Dil gelişimlerine göre düşüncelerini ifade etme, kendilerini anlatma ve çevresiyle iletişim kurma zorlandıkları becerilerdir.
The purpose of this study is to analyse teachers’ ideas about readiness of 60-66 months old children who just start school in terms of physical, mental, emotional features and language development. This is a qualitative study and standard sampling is used among the purposeful sampling methods. The research group consists of 25 1st year classroom teachers. These teachers work in different primary schools which are in the centre of Hatay. As a data collecting tool, semi-structured interview form is used by the researchersAccording to the results obtained at the end of the research, it is stated that the finger muscles of the children who are 60-66 months old- are not developed sufficiently and they cannot adjust themselves to the physical conditions of the classroom in respect of height-weight ratio. The following ideas are stated by the teachers. These age group students have difficulty in understanding the situations and they also have difficulty in the perception of situations which are expressed. Additionally teachers said that 60-66 months old students have difficulty in expressing themselves and communicating in terms of language development.
 • Başar, E. (2001). Genel öğretim yöntemleri. Samsun: Kardeşler Ofset ve Matbaa.
 • Başar, M. (2013). 60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 241-252.
 • Bloom, B.S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme ( D. A. Özçelik Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Duran, E (2013). Okula 60. ayında başlayan öğrencilerin yazı becerilerinin incelenmesi, Jour- nal of Academic Social Science Studies 6 (2), 1075-1085.
 • Erden, M. Ve Akman, Y. (2004). Eğitim Psikolojisi(Gelişim-Öğrenme-Öğretme). Ankara: Ar- kadaş Yayınları.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencileri- nin Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Gibson, J. T. ve Chandler, L. A. (1988). Educational Psyhology: Mastering and Applications. Boston: Allyn ve Bacon.
 • Güler, T. (2012). Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş. İ.H. Diken(Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi (s.460-478). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi, TurkishStudies - Inter- national Periodical ForThe Languages, Literatureand History of Turkish orTurkic, 8(8), 379-398.
 • Gürkan, T. ve Gökçe E.(1999). Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim Program-Öğrenci- Öğretmen. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ve Ebeveynlerin Görüşleri Işı- ğında Okula Hazır Bulunuşluk Olgusu Ve Okul Öncesi Eğitime İlişkin Sonuçları. (Ya- yınlanmamış Yüksel Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd Ed). Newbury Park, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Ankara.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem.(1.basım). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Oktay, A. ve Unutkan, Ö.P. (2005). İlköğretime Hazır oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğre- timin Karşılaştırılması. S. Müzeyyen (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s.145-155). I. Cilt, İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Öztürk, E. ve Uysal K. (2013). İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Okuma–Yazma Süreçlerinin Takvim Yaşı Yönünden Karşılaştırılması, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1041-1054.
 • Ryan, J. B. (1999). Çocuğum Okula Başlıyor. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sevinç, M. (2005). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turner, R. C. ve Carslon, L. (2003). Indexes of item-objective congruence for multidimensio- nal items. [Elektronik Sürüm] International Journal Of Testing, 3(2), 163-171.
 • Türk Tabipler Birliği (2012). Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • Ülkü, B.Ü. (2007). Ana sınıfı ve ilköğretim 1. Sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğret- menlerinin çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. (Yayınlanma- mış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yangın, B. (2009). The relationship between readiness and reading and writing performances, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 316-326.
 • Yavuzer, H. (2002).Çocuk Psikolojsi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yazıcı, Z. (2002). Okul Öncesi Eğitiminin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N.; Taşçı, G. ve Fidan, M. (2013). İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık Öğrencilerine İlişkin Görüşleri, XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu: 23- 25 Mayıs 2013 – Aydın: Bildiriler (s.310-314).
 • Yörükoğlu, A. (2010). Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuğun Kişilik Gelişimi Eğitimi ve Ruhsal So- runları (30.basım). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Türk Tabipler Birliği (2012). Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
Other ID JA43AR28JP
Journal Section Articles
Authors

Author: Recep KAHRAMANOĞLU
Institution: ?

Author: Esra Nur TİRYAKİ
Institution: ?

Author: Murat CANPOLAT
Institution: ?

Dates

Publication Date: September 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241394, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1065 - 1080}, doi = {}, title = {İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME}, key = {cite}, author = {KAHRAMANOĞLU, Recep and TİRYAKİ, Esra Nur and CANPOLAT, Murat} }
APA KAHRAMANOĞLU, R , TİRYAKİ, E , CANPOLAT, M . (2015). İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1065-1080. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241394
MLA KAHRAMANOĞLU, R , TİRYAKİ, E , CANPOLAT, M . "İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1065-1080 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241394>
Chicago KAHRAMANOĞLU, R , TİRYAKİ, E , CANPOLAT, M . "İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1065-1080
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME AU - Recep KAHRAMANOĞLU , Esra Nur TİRYAKİ , Murat CANPOLAT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1065 EP - 1080 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME %A Recep KAHRAMANOĞLU , Esra Nur TİRYAKİ , Murat CANPOLAT %T İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD KAHRAMANOĞLU, Recep , TİRYAKİ, Esra Nur , CANPOLAT, Murat . "İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1065-1080.
AMA KAHRAMANOĞLU R , TİRYAKİ E , CANPOLAT M . İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(3): 1065-1080.
Vancouver KAHRAMANOĞLU R , TİRYAKİ E , CANPOLAT M . İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1080-1065.