Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1241 - 1250 2015-09-15

FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVING SCIENCE LABORATORY ANXIETY SCALE (SLAS)

Hakan UŞAKLI [1] , Ercan AKPINAR [2]

274 1014

Kaygının, bir organizmanın istenmeyen bir durum karşısında gösterdiği tepkiler bütünü olduğu bilinmektedir. Genel olarak sınavlara dönük kaygıların yanında matematik ve fen bilimleri gibi derslere yönelik kaygılar araştırmacılar tarafından çalışılmaktadır. Ayrıca sosyal kaygı da bu çalışmalar arasında yer alır. Bu çalışmada, biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi laboratuvarı dersini alan fen bilgisi ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin fen laboratuvarına yönelik kaygılarını belirlemede kullanılacak “fen laboratuvarına yönelik kaygı ölçeği” geliştirilmiştir. Fen laboratuvarına yönelik kaygı ölçeği 24 maddeden oluşmakta ve 5 faktörlüdür. Faktörlerde bulunan maddeler incelendiğinde birinci faktör “duyusal boyut”, ikinci faktör “başarı”, üçüncü faktör “araç-gereç kullanımı”, dördüncü faktör “değerlendirme” ve beşinci faktör “ kimyasal madde kullanımı” olarak adlandırılmıştır. Faktörlerle ilgili olarak güvenirlik katsayılarının. 76 ile .92 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca ölçeğin genel güvenirlik katsayısı ise . 89’dur
It is known that anxiety is the collection of the responses to undesired situation for an organism. In general, it can be seen that not only test anxiety but also mathematics and science anxieties have been studying by researchers. In addition social anxiety has been studying. In this study, laboratory anxiety scale has been developed for students who are taking physics, chemistry and science laboratory in department of science and mathematics students. The scale consists of 24 items and there are 5 factors. When the factors have been examined, first factor is named as emotional, second factor is named as success, third factor is named as the usage of materials, fourth factor is named as evaluation and fifth factor is named as usage of chemical substance. The reliability coefficients for factors are changing between .76 and .92. In addition for these, the general reliability coefficient is .89.
 • Adler, A. (1997). İnsan Tabiatını Tanıma. (Çeviri: Ayda Yörükan). Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Beck, A., Emery, T. G., & Greenberg, R.L. (1985). Anxiety Disorders and Phobias: A Cogni- tive Perspective. Basic Books. New York.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası
 • İnsan Bilimleri Dergisi. 7 193-206. Clark, D.M., Rachman, S., & Master, J.D. (1988). A Cognitive Model of Panic Attacks,” Pan- ic: Psychological Perspectives. Erbaum: Hillsdale NJ.
 • Corey, G. (1982). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. California: Brooks
 • & Cole Publishing Company. Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı (4. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Freud, S. (1969). The Problem of Anxiety. Norton Publishing.
 • Gençtan, E. (2000). Psikanaliz ve Sonrası (9. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Greenburg, S. L., & Mallow, J. V. (1982). Treating Science Anxiety in a University Counsel- ing Center. Personel and Guidance Journal, 61 (1), 48-50.
 • Konter, E. (1996). Profesyonel futbolcuların bazı kişisel değişkenlerinin durumluk kaygı üze- rine etkileri ve durumluk kaygının takım içi ilişkilerine etkisinin araştırılması. Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Kuru, E. (2000). Sporda Psikoloj. Ankara: G. Ü. İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Köroğlu, E. (1994) DSM-IV Tanı Ölçütleri. Ankara: Medikomat.
 • Morgan, C. T. (1991). Introduction to Psychology. (Psikolojiye Giriş). ( Hacettepe Ü. Psiko- loji Bölümü; (Çeviri Editörü: Sirel Karakaş). Ankara: H.Ü. Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Öner, N. (1990). Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı. İstanbul: YÖRET Vakfı Yayını.
 • Özbay, Y. ve Palancı, M. (2001). Sosyal kaygı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI.
 • Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ODTÜ, 5–7 Eylül Ankara. Richardson, R.C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psycho- metric Data. Journal of Counselling and Psychology, 19, 551–554.
 • Spielberger, C. D. (1972). Conceptual and Methodological Issues in Anxiety Research. Anxi- ety: Current Trends in Theory and Research. Academic Press, 481 -493.
 • Tatlıdil, H. (1992). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara: Hacettepe Üniver- sitesi İstatistik Bölümü.
 • Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Allen & Unwin: Australia.
 • Wade, C., & Tavris, C. (1990). Psychology (Second edition) .New York: Harper & Row Publishers. EXTENDED ABSRACT
Other ID JA43BT56GP
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan UŞAKLI
Institution: Sinop Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sinop

Author: Ercan AKPINAR
Institution: 9 Eylül Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241396, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1241 - 1250}, doi = {}, title = {FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {UŞAKLI, Hakan and AKPINAR, Ercan} }
APA UŞAKLI, H , AKPINAR, E . (2015). FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1241-1250. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241396
MLA UŞAKLI, H , AKPINAR, E . "FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1241-1250 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241396>
Chicago UŞAKLI, H , AKPINAR, E . "FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1241-1250
RIS TY - JOUR T1 - FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ AU - Hakan UŞAKLI , Ercan AKPINAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1241 EP - 1250 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ %A Hakan UŞAKLI , Ercan AKPINAR %T FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD UŞAKLI, Hakan , AKPINAR, Ercan . "FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1241-1250.