Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1381 - 1400 2015-09-15

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA
THE EXAMINATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ GRAPHIC SKILLS: CONSTRUCTION AND INTERPRETATION OF LINE GRAPHS

Gamze YAYLA [1] , Tuncay ÖZSEVGEÇ [2]

384 3263

Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama becerilerinin sınıf düzeylerine göre incelenerek, bu beceriler ile öğrencilerin oluşturduğu çizgi grafiklerinin karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sivas ili merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun 6., 7. Ve 8. sınıfında öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Mckenzie ve Padilla (1986) tarafından geliştirilen çizgi grafiklerle ilgili 26 sorudan oluşan ‘Test of Graphing in Science (TOGS)’ testi Türkçeye adapte edilmiştir. Açık uçlu sorular ve çizgi grafik çizim sorusu ile desteklenen test pilot çalışma ile geçerliliği ve güvenilirliği sağlanarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Analizde hem betimsel hem de çıkarımsal istatistiksel çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin çizgi grafik oluşturma ve yorumlama becerilerinin 7. ve 8. sınıflar arasında anlamlı farklılık göstermediği, fakat 6. sınıflarda bu becerilerin üst sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olduğu saptanmıştır. Grafik çizimlerinin ise, sınıf seviyesi arttıkça iyileştiği görülse de 6. sınıf seviyesinde grafik çizim puanları ortalamalarının da düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çizgi grafik çizim puanları ile TOGS’dan elde edilen çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama becerileri arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.
This study was aimed to compare the skills to students’ creating a line graph by examining line graph construction and interpretation skills of elementary school students. Research sample consisted of 93 students, who studied 6th, 7th and 8th grade in an elementary school at Sivas in central. As a data collection tool, ‘Test of Graphing in Science (TOGS)’ test which developed by Makenzie and Padilla (1986) including 26 multiple- choice questions concerning line graphs, was adapted to Turkish. The test supported by open- ended questions and creating a line graph question, with pre-determined reliability, was applied to the sample. The obtained data were analyzed with SPSS 16.0. Both descriptive and inferential statistical analyses were conducted. In the light of the findings, it was determined that students’ line graph construction and interpretation skills did not differ significantly between 7th and 8th grades, but it was found to be quite low in favor of the upper classes in 6th grade. Although the higher the grade level of the students has improved creating a line graph, it was found to be low scores on creating a line graph in the 6th grade level. Also, it was determined that a positive correlation was found between students’ line graph construction and interpretation skills obtained from TOGS and their creating a line graph scores
 • Adams, D. D. & Shrum, W. J. (1990). The effects of microcomputer- based loboratory exer- cises on the acquisition of line graph construction and interpretation skills by high school biology students. Journal of Research in Science Teaching, 27(8), 777-787.
 • Akdeniz, A. R. (2010). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Çepni, S. (Ed.), Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönetiminin fen eğitiminde kullanımı içinde (s. 133). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Ateş, S. ve Stevens, J. T., (2003). Teaching line graphs to tenth grade students having different congnitive developmental levels by using two different instructional modules. Research in Science and Technological Education, 21(1), 55-66.
 • Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen adaylarının grafikler konusundaki bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325-1346.
 • Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okuma ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). KTÜ, Trabzon.
 • Berg, C.A. ve Philips, D.G. (1994). An investigation of the relationship between logical thin- king and the ability to contruct and interpret line graphs. Journal of Research in Science Teaching, 31(4), 323-344.
 • Berg, C.A. ve Philips, D.G. (1994). Assessing students’ abilities to construct and interpret line graphs: disparites between multiple- choice and free-response instruments. Science Education, 78 (6), 527-554.
 • Bozkurt, O. ve Olgun, Ö. S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde bilimsel süreç becerileri. M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.), İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi içinde (s.58). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Çelik, D. ve Sağlam Arslan, A. (2012). Öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri kullanma becerilerinin analizi. Elementary Education Online, 11(1), 239-250.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6 Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı (1. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Çil, E ve Kar, H. (2012). Üniversite eğitimi sınıf öğretmeni adaylarının grafik yorumlama becerilerini nasıl etkiler? 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.
 • Demirci, N. Ve Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlama- ları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.
 • Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ve özellikleri ile ilgili grafik çizme okuma ve yorumlama becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Lowrie, T. Ve Diezmann, C. M. (2007). Middle school students’ interpretation of graphing task: diffuculties within a graphical language. Proceeding of the 4th East Asia Regional Conferance on Mathematics Education (ss. 430-436). University Sains Malaysia, Penang.
 • Mckenzie, D. L. ve Padilla, M. J. (1986). The construction and validation of the test of grap- hing in science. Journal of Research in Science Teaching, 23(7), 571-579.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim fen ve teknoloji programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • Oruç, Ş. ve Akgün, İ. H. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf öğrencilerinin grafik okuma becerisini kazanma düzeyleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 51-58.
 • Oslund, K. L. (1992). Science process skills: assessing hands on student performence Cali- fornia: Addison Wesley.
 • Özsevgeç, T.(2002). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi konularındaki zihinsel gelişim düzeyleri ile sahip oldukları profiller arasındaki ilişkilerin tespiti (Yayınlanmamış Yük- sek Lisans Tezi). KTÜ, Trabzon.
 • Sülün, Y. ve Kozcu, N. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarındaki çevre ve popülasyon konusuyla ilgili grafik sorularını algılama ve yorumlamalarındaki yanılgı- ları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 25-33.
 • Taşdemir, A. , Demirbaş, M. ve Bozdoğan, A. E. (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğ- renme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91.
 • Temiz, B. K. ve Tan, M. (2009). Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi. S.Ü. , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71-83.
 • Temiz, B. K. ve Tan, M. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik yorumlama becerileri. S.Ü., Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 31-43.
 • Uyan, T. ve Önen, A. S. (2013). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğretmen aday- larının grafiksel beceri, tutum ve başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakül- tesi Dergisi, 44, 331-340.
 • Wavering, M. J. (1989). The logical reasoning necessary to make line graps. Journal of Rese- arch in Science Teaching ,26, 373-379.
Other ID JA43CH25VB
Journal Section Articles
Authors

Author: Gamze YAYLA
Institution: Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Author: Tuncay ÖZSEVGEÇ
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Trabzon

Bibtex @ { kefdergi241401, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1381 - 1400}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA}, key = {cite}, author = {YAYLA, Gamze and ÖZSEVGEÇ, Tuncay} }
APA YAYLA, G , ÖZSEVGEÇ, T . (2015). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1381-1400. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241401
MLA YAYLA, G , ÖZSEVGEÇ, T . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1381-1400 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241401>
Chicago YAYLA, G , ÖZSEVGEÇ, T . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1381-1400
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA AU - Gamze YAYLA , Tuncay ÖZSEVGEÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1381 EP - 1400 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA %A Gamze YAYLA , Tuncay ÖZSEVGEÇ %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD YAYLA, Gamze , ÖZSEVGEÇ, Tuncay . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1381-1400.