Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 995 - 1012 2015-09-15

THE ANALYSIS OF THE VIEWS OF TEACHERS RELATED TO THE FUNCTIONS OF TEACHING MATERIALS DURING THE TEACHING-LEARNING PROCESS
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

Mehmet ŞAHİN [1]

187 5630

It is aimed to determine the point of views of teachers about the functions of teaching technology and materials in teaching-learning process. The method of the research is a descriptive survey which is based on scanning. The study group of the research is generated by totally 1029 teachers who work in formal and informal education institutions in central province of Çankırı (Central Township). Under the study group, data is collected from totally 512 teachers who are half of the sub groups. According to the findings of the research, it is seen that teachers use course books and written documents and boards as teaching materials, and according to the teachers the teaching materials attract attention, embody the information and motivate the students. As a consequence, there is not a significant difference between using frequency of teachers of teaching materials and their point of views related to teaching materials in terms of gender and working years.
Bu araştırmanın temel amacı öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki işlevine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi taramaya dayalı betimsel bir surveydir. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezindeki (merkez ilçe) örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli toplam 1029 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu kapsamında tüm alt grupların yaklaşık yarısını oluşturan toplam 512 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenler öğretim materyali olarak en çok ders kitabı ve yazılı doküman ile yazı tahtasını kullandıkları, yine öğretmenler öğretim materyallerinin en çok ilgi ve dikkat çeker, bilgiyi somutlaştırır ve öğrenciyi güdüler işlevine katıldıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin öğretim materyali kullanma sıklığı ve öğretim materyallerinin işlevlerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet ve hizmet yılı yönünden anlamlı bir fark bulunmadığı buna karşın görev yeri ve branş yönünden anlamlı bir fark olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
 • Akdağ, M. ve Tok, H. (2008). Geleneksel Öğretim İle Powerpoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. Eğitim ve Bilim. 33 (147), 26-34.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future. Educa- tional Media Internatiınal, 39 (2), 165-174.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O. ve Köse, S. (2003). Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (14), 191-196.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Öğretmenlerin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversi- tesi, Ankara
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları. (10.Baskı). İstanbul: Beta Basın Yayım Dağıtım.
 • Coşkun, H., Kaya, İ. ve Kuglin, J. (1996). Türkiye ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Çakır, R. ve Oktay, S. (2013). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 35-54.
 • Çalışır, M. ve Gülmez, A. (2010). Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ekonomik Gelişim: Türkiye – Güney Kore Karşılaştırması. Akademik İncelemeler Dergisi. 5(1), 23-55.
 • Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A. vd. (2003). Cultures in Negotiation: Teachers’ Acceptance/Resistance Attitudes Considering the Infusion of Technology into Schools. Computers and Education. 41 (1), 19-37.
 • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA
 • Demirel, Ö.,Seferoğlu, S.S., Yağcı, E. (2004). Öğretim teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Fidan, N.K. (2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ku- ramsal Eğitimbilim, 1 (1), 48-61.
 • Geçer, A.K. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliş- tirme Dersine Yönelik Deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergi- si,7(2), 1-25.
 • Gökdaş, İ. (1998). “Bilgisayar Eğitimi Öğretim Teknolojisi”, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül, Konya.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğre- tim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET. 3(7), 1303-6521.
 • Gürbüz, R. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Gelişimlerine Et- kisi: Olasılık Örneği. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, (28), 75-87.
 • Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Yayınları.
 • İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(10), 1303-6521.
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (1. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Kahyaoğlu, M. (2011) İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolo- jileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96.
 • Karamustafaoğlu, O. (2004) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kul- lanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.
 • Karasar, N. (1991) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Sanem Yayınları.
 • Karslı, M.D., Gündüz, H.B., Titrek, O., Hamedoğlu, M.A. (2001). Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler. Saü. Eğitim Fakültesi Dergisi, (4), 176-188.
 • Kazu, İ.Y. ve Yavuzalp, N. (2008). Öğretim Yazılımlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Gö- rüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(150), 110-126.
 • Kılıç, A. ve Seven S. (2008) Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA.
 • Kline, R.B. (2005).Principles and practice of structural equation modeling (2.Edition).New York:The Guilford Press.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlen- dirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(82), 81-97.
 • Kuzu, A. ve Yıldırım Y. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretim Programına Yönelik Hazır- lanmış Öğretmen Kılavuz ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygunluğuna İlişkin Bilgisa- yar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. VIII. Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir.
 • Küçükahmet, L. (1995). Öğretim İlke ve Yöntemleri (6 Baskı). Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
 • MEM. (2013). Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri.
 • Öztürk, C. ve Oltuoğlu, R. (2003). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Ma- teryaller (2. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Şahin T.Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayınevi.
 • Şahin, M. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin, Öğretim Sürecinde Eğitim Teknolojileri ve Uygula- malarına İlişkin Etkinlikleri Yerine Getirirken Karşılaştıkları Problemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Şahin, M. (2010). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Uçar, M. (1998). İlköğretimde Ders Araç Gereçleri Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniver- sitesi, Afyon.
 • Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2005). Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu,. (1), 838-840. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
 • Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Other ID JA42ZG92VK
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ŞAHİN
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241403, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {995 - 1012}, doi = {}, title = {ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Mehmet} }
APA ŞAHİN, M . (2015). ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 995-1012. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241403
MLA ŞAHİN, M . "ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 995-1012 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241403>
Chicago ŞAHİN, M . "ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 995-1012
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ AU - Mehmet ŞAHİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 995 EP - 1012 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ %A Mehmet ŞAHİN %T ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Mehmet . "ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 995-1012.