Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1251 - 1276 2015-09-15

KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VIEWS ON THE INSTRUCTION OF AREA AND VOLUME CONCEPTS IN SOLID OBJECTS WITH MATEMATICAL MODELS AND MATEMATICAL MODELING METHOD

Gülşah ÖZDEMİR [1] , Ahmet IŞIK [2]

270 4889

Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin katı cisimlerde alan ve hacim kavramlarının öğretiminde kullandıkları matematiksel model ve matematiksel modelleme etkinliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma desenlerinden görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırma, Erzurum ilinde görev yapan 10 ortaokul matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri öğretmenler ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiş ve bu görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerin katı cisimlerde alan ve hacim kavramlarının öğretiminde matematiksel modelleri kullandıkları fakat matematiksel modellemeyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için matematiksel modelleme etkinliklerini yeterince uygulamadıkları belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine secondary mathematics teachers’ views on mathematical models and mathematical modeling activities that they utilize in the instruction of areas and volumes of solid objects. The interview technique, which is among the qualitative research designs, was used in this research. This research was conducted with the participation of 10 secondary mathematics teachers working in Erzurum city center. The data of the research were obtained with semi-structured interviews that were conducted to the teachers. The data obtained from these interviews were evaluated using the content analysis and descriptive analysis methods. It was found that the interviewed teachers used mathematical models in the instruction of area and volume concepts in solid objects but they did not adequately implement mathematical modeling activities since they did not have adequate knowledge on mathematical modeling
 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., ve Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğ- retmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-34.
 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi (9. baskı). Bursa: Alfa yayıncılık.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Başer, N., Köröğlu, H., Özbellek, S. G, ve Tezcan, C. (2002). İlköğretim geomet- ri öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve giderme yolları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 38-47.
 • Berry, J., & Houston, K. (1995). Mathematical modelling. Bristol: J.W. Arrowsmith Ltd.
 • Blum, W., & Niss, M. (1989). Mathematical problem solving, modelling, applica- tions and links to other subjects-state, trends and issues in mathematics instruc- tion. Mathematische Schriften Kassel, Vordruck-Reihe des Fachbereichs 17 der GhK, Preprint Nr. 6/89.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilim- sel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cheng, A. K. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore school. The Mathemat- ics Educator, 6(1), 63-75.
 • Crouch, R. M., & Haines, C. R. (2004). Mathematical modelling: Transitions between the real world and the mathematical model. International Journal of Mathematics Education in Science and Techonology, 35(2), 197-206.
 • Çiltaş, A. (2011). Dizi ve seriler konusunun matematiksel modelleme yoluyla öğretiminin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğrenme ve modelleme becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Dede, A. T., ve Güzel, E. B. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 300-322.
 • Doruk, B. K., ve Umay, A. (2011). Matematiği günlük hayata transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 41, 124-135.
 • English, L. D., & Watters, J. (2004). Mathematical modelling with young children. 28th Confe- rence of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 335-342.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikle- ri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. Elementary Education Online, 10(1), 364-377.
 • Güneş, B., Gülçiçek, Ç., & Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğ- retim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 35-48.
 • Güzel, E. B., & Uğurel, I. (2010). Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 69-90.
 • Hıdıroğlu, Ç. N., ve Güzel, E. B. (2013). Matematiksel modelleme sürecini açıklayan farklı yaklaşımlar. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 127-145,
 • Işık, A. (2002). Matematik dünyasında değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi,10(2), 365-368.
 • Justi, S. R., & Gilbert, K. J. (2002). Modelling teachers’ views on the nature of modelling and implications for The education of modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369-387.
 • Keskin, Ö. Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözem becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Lange, J. (1989). Trends and barriers to applications and modelling in mathematics curricula. M, Niss, W, Blum & I, Huntley (Eds.), Modelling applications and applied problem solving. England: Halsted Pres. 196-204.
 • Lesh, R., Carmona, G., Hjalmarson, M., & Mason, G. (2006). Working group models and modeling. PME-NA Proceedings, 1(92).
 • Lesh, R., & Doer, H. M.(2003). Foundatations of a models and modelling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. R. Lesh and H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspective on mathematics problem sol- ving, learning and teaching, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 3-33.
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A., & Post, T. (2000). Principles for developing thought-revealing activities for students and teachers. In A. Kelly & R. Lesh (Eds.), Hand- book of research in mathematics and science education, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 113-149.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publications, Inc.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim matematik dersi (6-8. Sınıflar) öğretimi programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics: An Overview. Reston: NCTM.
 • Oliveira, A., M., P., & Barbosa, J.,C. (2009) The teachers’ tensions in mathematical modelling practice. Mathematical applications and modelling in the teaching and learning of math- ematics. Proceedings from Topic Study Group 21 at the 11th International Congress on Mathematical Education in Monterrey, pp 6-13, July-Mexico.
 • Olkun, S., ve Uçar, T. Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (3. baskı). Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtımı.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zawojewski, J. S., & Lesh, R. (2003). A models and modelling perspective on prob- lem solving. R. Lesh and H.M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 317-337.
Other ID JA43BT67NA
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülşah ÖZDEMİR
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Saltukbey Ortaokulu, Erzurum, Türkiye

Author: Ahmet IŞIK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date: September 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241407, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1251 - 1276}, doi = {}, title = {KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Gülşah and IŞIK, Ahmet} }
APA ÖZDEMİR, G , IŞIK, A . (2015). KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1251-1276. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241407
MLA ÖZDEMİR, G , IŞIK, A . "KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1251-1276 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241407>
Chicago ÖZDEMİR, G , IŞIK, A . "KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1251-1276
RIS TY - JOUR T1 - KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - Gülşah ÖZDEMİR , Ahmet IŞIK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1251 EP - 1276 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Gülşah ÖZDEMİR , Ahmet IŞIK %T KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Gülşah , IŞIK, Ahmet . "KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1251-1276.
AMA ÖZDEMİR G , IŞIK A . KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(3): 1251-1276.
Vancouver ÖZDEMİR G , IŞIK A . KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1276-1251.