Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 549 - 564 2015-05-15

ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ
The Achievement And Anxiety Levels Of Secondary School Students In Math Lesson According To Their Learning Styles

Nihan COŞKUN [1] , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ [2]

376 1278

Bu araştırmanın amacı öğrenme stillerine göre ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarı ve kaygı düzeylerini incelemek ve bu düzeylerin öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya İzmir İli Karşıyaka İlçesinden seçilen sekiz ortaokulda öğrenim gören 692 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Kolb tarafından geliştirilen, Gencel (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III (KÖSE-III) ve Erol (1989) tarafından geliştirilen Matematik Kaygısı Ölçeği (MKÖ) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek için öğrencilerin 2010-2011 I. Dönem matematik dersi karne notları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin genel olarak değiştirme öğrenme stilini (% 33,7) tercih ettikleri; öğrencilerin öğrenme stilleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olmadığı; öğrencilerin öğrenme stillerine göre matematik başarılarının ve matematik kaygılarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır.
The purpose of this research is to identify the achievement and anxiety levels of secondary school students in math lesson according to their learning styles and whether this situation is differing significantly according to students’ genders or not. Six hundred ninety two (692) 7th grade students ,who were selected from eight secondary schools in Karşıyaka in İzmir, joined in the research. Kolb Learning Styles Inventory-III which was developed by Kolb,adapted to Turkish by Gencel (2006), and Math Anxiety Scalewhich was developed by Erol (1989) were used. 2010/2011 first semester maths lesson school reports of the students were used to measure students’ math achievement, also. The findings of the research, it was found that students generally prefer diverging learning style (%33,7); there isn’t a meaningful difference between students’ learning styles and their gender; students’ math achievements and math anxiety don’t differ significantly according to their learning styles.
 • Abdolahi, S. H., Alamolhoda, S. H. ve Aminifar, E. (2009, Kasım). The effectiveness of working memory and mathematics anxiety on students’ mathematics with different learning style in calculus word problem solving. International Conference on Science and Mathematics Education’da sunulmuş bil- diri. Penang, Malaysia.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2007). Etkili Öğrenme ve Öğretme (7. baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akinsola, M. K. (2008). Relationship of Some Psychological Variables in Predicting Problem Solving Ability of In-service Mathematics Teachers. The Montana Mathematics Enthusiast, 5(1), 79-100.
 • Ally, M. ve Fahy, P. (2002, Ağustos). Using students’ learning styles to provide support in distance edu- cation. Proceedings of the Eighteenth Annual Conference on Distance Teaching and Learning’de sunulmuş bildiri. Madison, WI.
 • Ataman, A. (2005). Gelişim ve Öğrenme (Geliştirilmiş 3. baskı). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Biçem- leri ve Öğrenme Tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
 • Baloğlu, M. (2001). Matematik Korkusunu Yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • Beilock, S.L., Gunderson, E.A., Ramirez, G., ve Levine, S.C. (2010). Female Teachers’ Math Anxiety Affects Girls’ Math Achievement. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(5), 1060-1063.
 • Boydak, A. (2008). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Cassady, J. C. (Ed.). (2010). Anxiety in Schools: The Causes, Consequences and Solutions for Academic Anxieties. New York: Peter Lang Publishing.
 • Cooke, H. (Ed.). (2003). Success with Mathematics. London: The Open University.
 • Çağlayan, H. S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2009). Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygısı İle Bilgibilimsel İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 361-375.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğret- menlerinin Görüşleri Bakımından. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eldemir, H. H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygısının bazı Psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi (Cumhuriyet üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cum- huriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Erden, M. ve Akgül, S. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısının ve Öğretmen Sosyal Desteğinin Matematik Başarılarını Yordama Gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 6(1), 3-16.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2002). Gelişim ve Öğrenme (11. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erden, M. ve Altun, S. (2008). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Erktin, E., Dönmez, G. ve Özel, S. (2006). Matematik Kaygısı Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(140), 26-33.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gunthorpe, S. D. (2005). Student achievement in basic mathematics at albuquerque technical vocational institute: its relationship to match or mismatch of learning styles with learning method. Unpublished Doctoral Thesis. New Mexico State University, New Mexico.
 • Harris, A. (1999). Teaching and Learning In The Effective School. Aldershot: Ashgate Publishing Company.
 • Healey, M. ve Jenkins, A. (2000). Kolb’s Experiential Learning Theory and Its Application in Geography in Higher Education. Journal of Geography, 99(5), 185-195.
 • İlhan, M. ve Sünkür, M. E. (2012). Matematik Kaygısı ile Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin Mate- matik Başarısını Yordama Gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 178-188.
 • Jemison, S. R. (2005, Kasım). An assessment of associate degree nursing students’ learning style using the Kolb learning style inventory version. Sigma Theta Tau International 38th Biennial Convention’da sunulmuş poster. Indianapolis, IN.
 • Jones, C., Reichard, C. ve Mokhtari, K. (2003). Are Students’ Learning Styles Discipline Specific?. Com- munity College Journal of Research and Practice, 27(5), 363-375.
 • Jost, O. R. (1997). Computer anxiety, mathematics anxiety and achievement in an adult basic mathema- tics course. Unpublished Master Thesis. University of Regina, Regina, Saskatchewan.
 • Kadir, R. A. ve Din, R. (2006). Computer Mediated Communication: A Motivational Strategy Toward Diverse Learning Style. Jurnal Pendidikan Malaysia, 31, 41 – 51.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(28) , 129-145.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kauchak, D. P. ve Eggen, P. D. (2003). Learning and Teaching: Research-Based Methods (4th Ed.). Bos- ton : Allyn and Bacon.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeyle- rinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Khatoon, T. ve Mahmood, S. (2010). Mathematics Anxiety Among Secondary School Students in India and its Relationship to Achievement in Mathematics. European Journal of Social Sciences (16)1, 75-86.
 • Kiong, T. T., Othman, W. ve Heong, Y. M. (2009, Haziran). Relationship between learning styles and multiple intelligences among bachelor of technology and education in universiti teknologi Malaysia. International Conference on Educational Research and Practice (ICERP)’de sunulmuş bildiri. Putrajaya.
 • Koca, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stil- lerine göre farklılığının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniver- sitesi, Afyon.
 • Kolb, A. Y. ve Kolb, D. A. (2005). The Kolb Learning Style Inventory—Version 3.1: 2005 Technical Specifications. Boston, MA: Hay Resources Direct.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Eng- lewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Lau, W. W. F., & Yuen, A. H. K (2010). Gender Differences in Learning Styles: Nurturing a Gender and Style Sensitive Computer Science Classroom. Australasian Journal of Educational Technology, 26(7), 1090-1103.
 • Lowy, A. ve Hood, P. (2004). The Power of the 2x2 Matrix: Using 2x2 Thinking to Solve Business Prob- lems and Make Better Decisions. San Francisco, CA: Jossey Bass, A Wiley Imprint.
 • Mutlu, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Yaklaşımı. Pa- mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 15-29.
 • Nolting, P. D. (2002). Winning at Math: Your Guide To Learning Mathematics Through Successful Study Skills (4th Ed.). Bradenton, FL: Academic Success Press.
 • Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 129-148.
 • Olatunde, Y. P. (2009). Mathematics Anxiety and Academic Achievement in Some Selected Senior Secon- dary Schools in Southwestern Nigeria. Pakistan Journal of Social Sciences, 6(3), 133-137.
 • Özer, D. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki- nin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Peker, M. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliğini Kazanan Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Mate- matik Başarısı Arasındaki İlişki.Eurasian Journal of Educational Research, 21, 200-210.
 • Reid, G. (2005). Learning Styles and Inclusion. London: Paul Chapman Publishing.
 • Riding, R. ve Rayner, S. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies: Understanding Style Differen- ces in Learning and Behaviour. London: D. Fulton Publishers.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10. sınıf örneği). Yayımlanma- mış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Sloan, T., Daane, C. J. ve Giesen, J. (2002). Mathematics Anxiety and Learning Styles: What Is the Relations- hip in Elementary Preservice Teachers?. School Science and Mathematics, 2(102), 84-87.
 • Stewart, D. (2004). Effective Teaching: A Guide for Community College Instructors Washington, DC: Community College Press.
 • Totten, S., Briegel, T. S., Barta, K., Digby, A. ve Nielsen, W. (1996). Middle Level Education: An Anno- tated Bibliography. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uyangör, S. M. ve Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT Öğretim Modelinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrenme Stillerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 178-194.
 • Vawda, A. (2005). The learning styles of first year university students. Unpublished Master Thesis. Nel- son Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth.
 • Wilson, V. A. (1998). Learning How They Learn: A Review of the Literature on Learning Styles. <http:// files.eric.ed.gov/fulltext/ED427017.pdf> (2011, Nisan 17)
 • Yazıcı, E. ve Sulak, H. (2008). Öğrenme Stilleri İle İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersindeki Başarı Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 217 -236.
 • Yenilmez, K. ve Çakır, A. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Stilleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 569-585.
 • Yenilmez, K. ve Midilli, P. (2006). İlköğretim Öğrencileri ve Velilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 97-112.
 • Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel Okul ve Devlet Okulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Erişilerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa- kültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 301-315.
Other ID JA43DA95CB
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihan COŞKUN
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Author: Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241419, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {549 - 564}, doi = {}, title = {ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {COŞKUN, Nihan and DEMİRTAŞ, Vesile YILDIZ} }
APA COŞKUN, N , DEMİRTAŞ, V . (2015). ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 549-564. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241419
MLA COŞKUN, N , DEMİRTAŞ, V . "ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 549-564 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241419>
Chicago COŞKUN, N , DEMİRTAŞ, V . "ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 549-564
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ AU - Nihan COŞKUN , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 564 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ %A Nihan COŞKUN , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ %T ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD COŞKUN, Nihan , DEMİRTAŞ, Vesile YILDIZ . "ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 549-564.
AMA COŞKUN N , DEMİRTAŞ V . ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 549-564.
Vancouver COŞKUN N , DEMİRTAŞ V . ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 564-549.