Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 659 - 678 2015-05-15

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri
Perceptions Of Primary School Students For Problem Solving Skills And Their Help-Seeking During Learning Process

Canan KOÇ [1]

214 1156

Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarını ve öğrenme sürecinde yardım istemelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 778 ilköğretim öğrencisi (385 kız, 393 erkek) katılmıştır. Araştırma verileri, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” ve “Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi ve Spearman Brown korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarında cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı fark bulunmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin yardım istemeleri cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterirken sınıf düzeyine göre anlamlı fark saptanmamıştır. İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ile yardım istemeleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.
This study aims to analyze perceptions of second-level elementary school students about problem solving skills and their help seeking during the learning process. Seven hundred seventy-eight (385 female, 393 male) elementary school students participated in the study. Data were collected through the “Problem Solving Inventory for Children” and “Help Seeking in the Learning Process Scale”. Analysis of the data was conducted via the Kruskal Wallis Test, Mann-Whitney U-Test, and the Spearman Brown correlation coefficient. According to the findings of the study, there was a significant difference between the problem solving skills of elementary school students in terms of gender and grade level. While elementary school students differed significantly in seeking assistance according to their genders, no significant difference was found in terms of their grade levels. There was a significant relationship between the problem solving skills of elementary school teachers and their seeking assistance.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Arbreton, A. (1998). Student goal orientation and help-seeking strategy use. In S. A. Karabe- nick (Eds.), Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Baştürk, R. (2010). Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Borich, G. D. (2013). Effective teaching methods: research- based practice. (eighth edition). Pearson Education.
 • Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. In S. A. Karabe- nick& R. S. Newman (Eds.), Help seeking in academic settings goals, groups and con- texts.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayın- cılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Ararştırma Yöntemleri Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demitzaki, I., Leondari, A., Goudas, M. (2009). Relations between young students’ strategic behaviours, domain-specific self-concept, and performance in a problem-solving situati- on. Learning and Instruction, 19, 144-157.
 • Ekici, D. İ., Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yö- nelik algı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 67-86.
 • GE, X., Land, S. M. (2004). A conceptual framework for scaffolding ill-structured problem- solving processes using question prompts and peer interactions. ETR&D, 52, 2, 5-22.
 • Gözütok, D. (2006). Öğretim İlke veYöntemleri. Ankara: Ekinoks.
 • Heppner, P. P., Lee, D. (2009). Problem-Solving Appraisal and Psychological Adjustment. Oxford Handbook of Positive Psychology. Edited by C. R. Snyder & Shane L. Lopez. Oxford Library of Psychology.
 • Heppner, P. P., Witty, T. E., Dixon, W. A. ( 2004). Problem-solving appraisal and human adjustment: A review of 20 years of research using the problem solving inventory. The Cunseling Psychologist, 32, 3, 344-428.
 • Ilgın, H., Arslan, D. (2012). Türkçe dersinde metinlerle problem çözme öğretiminin öğrenci- lerin problem çözme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 2, 157-176.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kita- bevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Kalı Soyer, M., Bilgin, A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Prob- lem Çözme Beceri Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya-Turkey
 • Kapa, E. (2007). Transfer from structered to open ended problem solving in a computerized metacognitive enviroment. Learning and Instruction, 17, 688-707.
 • Karabenick, S. A. (2006). Introduction. In S. A. Karabenick& R. S. Newman (Eds.), Help se- eking in academic setting sgoals, groups and contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Karabenick, S. A. (2003). Seeking help in large college classes: A person-centered approach. Contemporary Educational Psychology, 28, 37-58.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, C. (2013). Öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeği (ÖSYİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(3), 784-796.
 • Koç, C., Karabağ, S. (2013). İlköğretim ikinci kademe (6-8. sınıf) öğrencilerinin bilişüstü yetileri ile başarı yönelimlerinin incelenmesi (Bingöl ili örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 8 (2), 308-322.
 • Masui, C., De Corte, E. (1999). Enhancing learning and problem solving skills: orienting and self-judging, two powerful and trainable learning tools. Learning and Instruction, 9, 517-542.
 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Merriënboer, J. J. G., (2013). Perspectives on problem solving and instruction. Computers & Education, 64, 153-160.
 • Metallidou, P., Platsidou, M. (2008). Kolb’s Learning Style Inventory-1985: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem-solving strategies.
 • Nelson-Le Gall, S. &Resnick, L. (1998). Help seeking, achievement motivation, and the so- cial practice of intelligence in school. In S. A. Karabenick (Eds.), Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Nelson-Le Gall, S. (1985). Help-seeking behavior in learning. Review of Research in Educa- tion, 12, 55-90.
 • Nelson-Le Gall, S., Jones, E. (1990). Cognitive-motivational influences on task-related help- seeking behavior of black children. Child Development, 61, 2, 581-589.
 • Newman, R. S. (1990). Children’s help-seeking in the classroom: The role of motivational factors and attitudes. Journal of Educational Psychology, 82, 1, 71-80.
 • Newman, R. S. (1994). Academic help seeking: A strategy of self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and performance. Hildsda- le, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Newman, R. S. (1998). Adaptive helpseeking: A role of social interaction in self-regulated learning. In S. A. Karabenick (Eds.), Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Newman, R. S. (2003). When elementary school students are harassed by peers: A self- regulative perspective on help seeking. The Elementary School Journal, 103,4.
 • Noushad, P.P., (2008) Cognition about cognitions: The theory of metacognition. Onli- ne Submission. 23 pp. Erişim Tarihi: 19.01.2014 http://ehis.ebscohost.com/ehost/ detail?vid=4&hid=23&sid=abee587f-b6db-40b1-8945-59c8e14db6e4%40sessionmgr4& bdata.
 • Özsoy, G., Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education. 1, 2.
 • Perels, F., Gürtler, T., Schmitz, B. (2005). Training of self-regulatory and problem-solving competence. Learning and Instruction. 5, 123-139.
 • Plotnik, R. (2009). Psikoloji’ye Giriş. Çev. Tamer Geniş. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Roussel, P.,Elliot, A. J., Feltman, R. (2011). The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context. Learning and Instruction, 21, 394-402.
 • Ryan, A. M.,Pintrich, P. R. (1997). “Should I ask for help?” the role of motivation and atti- tudes in adolescent’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology. 2, 329-341.
 • Saban, A. İ., Yüce, S. G. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online], (9) 2, 1402-1428.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice, N., Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI, II, 166-185.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Serin, O., Serin, B. N., Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çöz- me envanterinin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Sezen, G., Paliç, G. (2011). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algılarının Belirlen- mesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, Antalya.
 • Sutherland, L. (2002). Developin problem solving expertise: the impact of instruction in a question analysis strategy. Learning and Instruction, 12, 155-187.
 • Şahin, N., Şahin, N. H., Heppner, P. P. (1993). The psychometric properties of the Problem Solving Inventory. Cognitive Therapy and Research, 17, 379-396.
 • Totan, T., Kabasakal, Z. (2012). Problem çözme becerileri eğitiminin ilköğretim altıncı sı- nıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları ve becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online, 11(3), 813-828.
 • Treffinger, D. J., Selby, E. C., Isaksen, S. G. (2008). Understanding individual problem-sol- ving style: A key to learning and applying creative problem solving. Learning and Indivi- dual Differences, 18, 390-401.
 • Uyar, M. (2008). Problem Çözme Yaklaşımı. Edt. Ali Murat Sünbül, Eğitime Yeni Bakışlar. Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology (seventh edition). Allyn and Bacon.
Other ID JA43DR37YV
Journal Section Articles
Authors

Author: Canan KOÇ
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241428, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {659 - 678}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri}, key = {cite}, author = {KOÇ, Canan} }
APA KOÇ, C . (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 659-678. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241428
MLA KOÇ, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 659-678 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241428>
Chicago KOÇ, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 659-678
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri AU - Canan KOÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 659 EP - 678 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri %A Canan KOÇ %T İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD KOÇ, Canan . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 659-678.
AMA KOÇ C . İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 659-678.
Vancouver KOÇ C . İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 678-659.