Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 861 - 874 2015-05-15

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ CONCEPTIONS ON CONSTRUCTING MATHEMATICAL PROOF AND THEIR SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARDS MATHEMATICS

Muhammet DORUK [1] , Furkan ÖZDEMİR [2] , Abdullah KAPLAN [3]

261 847

Çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşlerini ve matematiğe karşı öz-yeterlik algılarını inceleyerek, söz konusu iki duyuşsal değişken arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü dördüncü sınıfında öğrenim gören 76 matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri ile matematiğe karşı öz-yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Matematiğe karşı öz-yeterlik algısının ispat yapmaya yönelik görüşlerin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve ispat yapmaya yönelik görüşlere ilişkin toplam varyansın %39’unun matematiğe karşı öz-yeterlik algısı ile açıklanabildiği belirlenmiştir.
The aim of this study is to examine prospective mathematics teachers’ conceptions on constructing proof and their self-efficacy beliefs towards mathematics and to reveal the relationship between these two affective variables. The survey model was used in this study. The study was conducted with 76 prospective mathematics teachers who were fourth-year students at the department of elementary mathematics teaching in a state university. In view of the study, it was found that the prospective mathematics teachers’ conceptions on constructing proof and their self-efficacy beliefs towards mathematics were at a moderate level. It was determined that self-efficacy beliefs towards mathematics was a significant predictor of the conceptions on constructing proof, and 39% of total variance of the conceptions on constructing proof could be explained with self-efficacy beliefs towards mathematics.
 • Almeida, D. (2003). Engendering proof attitudes: Can the genesis of mathematical knowledge teach us any- thing?. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(4), 479-488.
 • Almeida. D. A. (2000). Survey of Mathematics Undergraduates’ Interaction With Proof: Some Implications for Mathematics Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(6). 869-890.
 • Andersen, A.M., Dragsted, S.; Evans, R.H. ve Sorensen, H. (2004). The Relationship Between Changes in Teachers’ Self-efficacy Beliefs and the Science Teaching Environment of Danish First-Year Elementary Teachers. Journal of Science Teacher Education, 15(1), 25-38.
 • Arslan, Ç. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Muhakeme Etme ve İspatlama Düşüncesinin Gelişimi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Arslan, S. ve Yıldız, C. (2010). 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünmenin aşamalarındaki yaşantılarından yansımalar, Eğitim ve Bilim, 35 (156).
 • Aydoğdu, T. Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretim öğrencilerinin çözdükleri matematik prob- lemlerini kanıtlama süreçleri, Eğitim Araştırmaları, 4(12), 64-74.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. Baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The exercise of control. New York : W. H. Freeman and Company.
 • Bandura. A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 37(2). 122–147.
 • Baştürk, S. (2010). First-year secondary school mathematics students’ conceptions mathematical proofs and proving. Educational Studies, 36(3), 283-298.
 • Baydar, S. Cenap ve Bulut, S. (2002). “Öğretmenlerin Matematiğin Doğası ve Öğretimi İle İlgili İnançla- rının Matematik Eğitimindeki Önemi” , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23. 62-66.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Coşkun, F. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Van Hiele Geometri Anlama Seviyeleri İle İspat Yazma Be- cerilerinin İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • De Villiers, M. (1990). The role and function of proof in mathematics. Pythagoras, 24, 17-24.
 • Doruk, M. ve Kaplan, A. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspa- ta Yönelik Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 241-252.
 • Fawcett, H . P. (1938). The nature of proof: a description and evaluation of certain procedures used in a senior high school to develop an understanding of the nature of proof. (NCTM year book 1938). New York: Teachers’ College, Columbia University.
 • Furinghetti, F. ve Morselli, F. (2009). Every unsuccessful problem solver is unsuccessful in his or her own way: affective and cognitive factors in proving. Educational Studies in Mathematics, 70(1), 71-90. doi: 10.1007/s10649-008-9134-4
 • Güler, G. (2013). Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebir Öğrenme Alanındaki İspat Süreçlerinin İn- celenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Güler, G. ve Dikici, R. (2012). Orta Öğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 571-590.
 • Güven, B., Çelik, D., ve Karataş, İ. (2005). Ortaöğretimdeki Çocukların Matematiksel İspat Yapa- bilme Durumlarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30, 319.
 • Hanna, G. (1991). Mathematical proof. In D. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking. Hing- ham, MA: Kluwer Academic Publishers.
 • Hanna, G. (2000). Proof, explanation, and exploration: an overview. Educational Studies in Mat- hematics, 44, 5-23.
 • Hanna, G., and Barbeau, E. (2002). What is a proof? In B. Baigrie (Ed.). History of modern science and mathematics, 1, 36-48.
 • Heinze, A., and Reiss, K. (2003). Reasoning and proof: Methodological knowledge as a component of proof competence. In M.A. Mariotti (Ed.), Proceedings of the Third Conference of the Euro- pean Society for Research in Mathematics Education, Bellaria, Italy.
 • Işıksal. M. ve Çakıroğlu. E. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31. 74–84.
 • İskenderoğlu Aydoğdu, T. ve Baki, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Kanıt Yapmaya Yönelik Görüşlerinin Nicel Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2275-2290.
 • İskenderoğlu, T. (2010). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kanıtlamayla ilgili görüşleri ve kullandıkları kanıt şemaları, Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens- titüsü, Trabzon.
 • Jones. K. (2000). The student experience of mathematical proof at university level. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(1). 53–60.
 • Karakuş, F. ve Akbulut, Ö.E. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elekt- ronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 113-129.
 • Karasar. N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Kitcher, P. (1984). The nature of mathematical knowledge. New york: Oxford university press.
 • Ko, Y. Y. (2010). Mathematics teachers’ conceptions of proof: implications for educational research. International Journal of Science and Mathematics Education, 8, 1109–1129.
 • Lee, W. I. (1999). The relationship between students’ proof writing ability and Van Hiele Levels of geometric thought in a college geometric course. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Northern Colorado, Greeley, Colorado, USA.
 • Mejia-Ramos, J. B. ve Inglis, M. (2009). What are the argumentative activities associated with proof ? Research in Mathematics Education, 11(1), 77- 78.
 • Moore, R. C. (1994). Making the transition to formal proof. Educational Studies in Mathematics, 27, 249-266.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147-160
 • Norwood, K. S. (1994). The effect of instructional approach on mathematics anxiety and achieve- ment. School science and mathematics, 94(5), 248-254.
 • Oxford American Dictionary. (2004).
 • Öçal, M. F. ve Güler, G. (2010). Pre-service mathematics teachers’ views about proof by using concept maps. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 318–323
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları, V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Pajares, F. (2002). Overview of Social Cognitive Theory and of Selfefficacy.
 • Pedemonte, B. (2007). How can the relationship between argumentation and proof be analysed? Educ Stud Math, 66(1), 23–41.
 • Peterson, P. L., Carpenter, T. C. ve Loef, M. (1989). Teachers’ Pedegogical Contend Beliefs In Mathematics. Cognition And Instruction 6, 1-40.
 • Raman, M. J. (2003). Key ideas: What are they and how can they help us understand how people view proof? Educational Studies in Mathematics, 52(3), 319-325.
 • Siegle, D. & McCoach, D. B. (2007). Increasing Student Mathmatics Self-efficacy through Teacher Training. Journal of Advanced Academics, 18, 278-312.
 • Smith, J. P. (1996). Efficacy and Teaching Mathematics by Telling: A Challenge for Reform. Jour- nal for Research in Mathematics Education, 27(4), 587-616.
 • Tall, D. (1998). The Cognitive Development of Proof: Is Mathematical Proof For All or For Some?, Conference of the University of Chicago School Mathematics Project.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi. Journal of Qafqaz University, no:8. http://www.qafqaz.edu.az/journal/num- ber8.html adresinden 20.10.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Üredi, İ. ve Üredi L. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlilik İnançlarının Karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Edu 7, Sayı 2.
 • Van De Walle, J. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çeviri Editörü: Soner Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Weber, K. (2001). Student difficulty in constructing proofs: the need for strategic knowledge. Edu- cational Studies in Mathematics, 48, 101-119.
 • Yıldırım, C. (2000). Matematiksel düşünme. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Subjects
Other ID JA43DH98UN
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhammet DORUK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Furkan ÖZDEMİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Abdullah KAPLAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Bibtex @ { kefdergi241430, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {861 - 874}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {DORUK, Muhammet and ÖZDEMİR, Furkan and KAPLAN, Abdullah} }
APA DORUK, M , ÖZDEMİR, F , KAPLAN, A . (2015). MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 861-874. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241430
MLA DORUK, M , ÖZDEMİR, F , KAPLAN, A . "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 861-874 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241430>
Chicago DORUK, M , ÖZDEMİR, F , KAPLAN, A . "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 861-874
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Muhammet DORUK , Furkan ÖZDEMİR , Abdullah KAPLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 861 EP - 874 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Muhammet DORUK , Furkan ÖZDEMİR , Abdullah KAPLAN %T MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD DORUK, Muhammet , ÖZDEMİR, Furkan , KAPLAN, Abdullah . "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 861-874.