Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 825 - 842 2015-05-15

THE EFFECT OF THE DEVELOPED DIFFERENTIATED APPROACH ON CREATIVE THINKING SKILLS OF THE STUDENTS
GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Esra ALTINTAŞ [1] , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR [2]

250 1032

The aim of this study is to determine the effect of a differentiation approach newly developed based on mathematics education on creative thinking abilities of both gifted and nongifted students. Pre test-post test with control group model was used in the study. The sample of the study consists of totally 68 gifted and 144 non gifted students who are at 5-6 and 7th grade in two state and a private school located in Ataşehir, Maltepe and Çekmeköy districts of Istanbul. “Mathematics achievement test”, Torrance test”, “ How creative are you?” and “Multiple intelligence test” were used as data gathering tools. it was concluded that the differentiation approach developed is effective on improving the creative thinking skills of the students.
Araştırmanın amacı matematik eğitimine yönelik olarak yeni geliştirilen bir farklılaştırma yaklaşımının hem üstün zekalı hem de üstün zekalı olmayan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Ataşehir, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan iki devlet okulu ve bir özel okulun 5-6 ve 7. sınıflarında eğitim görmekte olan toplam 68 üstün zekalı öğrenci, 144 üstün zekalı olmayan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında “Matematik Başarı Testi”, “Torrance yaratıcılık testi”, “Ne Kadar Yaratıcısınız? yaratıcılık ölçeği”, “Çoklu Zeka Alanları Envanteri” kullanılmıştır. Sonuçta da, geliştirilen farklılaştırma yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Yayınlanmamış Dok- tora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aljughaiman, A. M. & Ayoub, A. E. A. (2012). The Effect of an Enrichment Program on Develo- ping Analytical, Creative, and Practical Abilities of Elementary Gifted Students, Journal for the Education of the Gifted, 35(2), 153 –174.
 • Altıntaş, E., Özdemir, A. Ş. ve Kerpiç, A. (2013).The Effect Of Teaching Based On The Purdue Model On Creative Thinking Skills Of Students. Kalem Uluslar arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(4), 187-214.
 • Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testiınin Türkçe Versiyonu, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.
 • Ataman, A. (1998). Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler. Süleyman Eripek (Ed.), Özel Eği- tim içinde (s.171-194). Anadolu Üniversitesi Yayınları. http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ IOLTP/1267/unite11.pdf adresinden 28 Ağustos 2013 tarihinde saat 12:56’da edinilmiştir.
 • Aygün, B. (2010). Üstün Yetenekli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Matematik Progra- mına Yönelik İhtiyaç Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniver- sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cramond, B., Matthews-Morgan, J., Bandalos, D. & Zuo, L. (2005). A Report on the 40-Year Follow-Up of the Torrance Tests of Creative Thinking:Alive and Well in the New Millennium, Gifted Child Quarterly, 49(4), 283.
 • Deniş Çeliker, H. (2012). Fen ve teknoloji dersi “güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi” ünite- sinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Emir, S. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı düşünmenin erişiye ve kalıcılığa etkisi. Yayın- lanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Feldhussen, J. & Kolloff, P. B. (1986). The Purdue Three-Stage Enrichment Model for Gifted Edu- cation at the Elementary Level. In J.S. Renzulli (Ed.) System And Models For Developing Prog- rams For The Gifted And Talented (pp. 126-152). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Garcia-Cepero, M. C. (2008). The Enrichment Triad Model: nurturing creative-productivity among college students, Innovations in Education and Teaching International, 45(3), 295-302.
 • Jaben, T. H. (1983). The Effects of Creativity Training on Learning Disabled Students’ Creative Written Expression, Journal Of Learning Disabilities, 16(5), 264-265.
 • Jaben, T. H. (1986). Impact of Creativity Instruction On Learning Disabled Students’ Divergent Thinking, Journal Of Learning Disabilities, 19(6), 342-343.
 • Kadayıfçı, H. (2008). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim modelinin öğrencilerin maddelerin ayrıl- ması ile ilgili kavramları anlamalarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Yayınlanmamış Dok- tora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaplan, S. N. (2009). Layering Differentiated Curricula For The Gifted and Talented. In F. A. Karnes, & S. M. Bean (Eds.), Methods and Materials for Teaching the Gifted (pp. 75-106). Waco, TX: Prufrock Press Inc.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (14. baskı). Ankara: Nobel.
 • Karataş Öztürk, S. (2007). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 225-243.
 • Klein, N. (2000). Integrating creativity ınto a combined science and technology curriculum; ıts ımpact on students’ creativity, attitude and science achievement. Unpublished Doctorate Dis- sertation, Anglia Polytechnic University, England.
 • Koç, İ. (2008). Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Tutum ve Erişilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara:Hacettepe Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kök, B. (2012). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerde farklılaştırılmış geometri öğretiminin yara- tıcılığa, uzamsal yeteneğe ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kurtuluş, N. (2012). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim uygulamalarının bilimsel yaratıcılık, bilim- sel süreç becerileri ve akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Levent, F. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı. İstanbul:Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Madi, B. (2012). Yaratıcı düşünce ve yeteneğin beyin ile ilişkisi. Beyinden Bilince Yolculuk Festivali. İstanbul. <http://www.altis.gen.tr/admin/images/files/files/KYQHAZTX.pdf> (2013, Ekim 8)
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2007b). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, Ankara. <http://mev- zuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html> (2013, Ekim 3)
 • Memmert, D. (2006). Developing Creative Thinking in a Gifted Sport Enrichment Program and the Crucial Role of Attention Processes, High Ability Studies, 17(1), 101–115.
 • Nogueira, S. M. (2006). MORCEGOS: A Portuguese Enrichment Program of Creativity Pilot Study with Gifted Students and Students with Learning Difficulties, Creativity Research Journal, 18(1), 45–54.
 • Özcan, S. (2009). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Reese, H. W. and Parnes, S. J. (1970). Programming Creative Behavior. Child Development, 41 (2), 413–423.
 • Saban, A. (2005). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sak, U. (2009). Üstün Zekalılar Eğitim Programları. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Model Bir Program. (1. Baskı). Ankara: Maya.
 • Scott, G., Leritz, L. E. & Mumford, M. D. (2004). The Effectiveness of Creativity Training: A Quantitative Review, Creativity Research Journal, 16(4), 361–388.
 • Taller, S. C. (2004). Seminerin Avrupa Konseyindeki Yeri. 106. Avrupa Semineri Üstün Zekalı/ Yetenekli Çocuklar ve Öğrenciler. <http://digm.meb.gov.tr/uaorgutler/AK/Rapor_GTurksever. pdf> (2011, Mayıs 20)
 • Tomlinson, C. A. (2000). What Is Differentiated Instruction? <http://www.roe11.k12.il.us/GES%20 Stuff/Day%204/Content/Differentiation%20Packet-Combined.pdf> (2013, Eylül 2)
 • Tüsside (Tübitak Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) (2009). Üstün zekalıler/Zekalılar Çalış- tayı (BİLSEM MODELİ) Raporu. Gebze-Kocaeli. <http://www.sinopbilimsanat.gov.tr/arkap- lan/BILSEM_Modeli_Raporu.pdf> (2011, Haziran 3)
 • Whetton, D. A. and Cameron, K. S. (2002). Answers to Exercises Taken From Developing Manage- ment Skills (3rd Edition). Northwestern Univ. <http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/ uzzi/ftp/page176.html> (2013, Eylül 11)
 • Williams, F. E. (1972). A Total Creativity Program for Individualizing and Humanizing the Le- arning Process: Identifying and measuring creative potential. <http://books.google.com.tr/ books?id=Nb9X_dN1GcYC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad= 0#v=onepage&q&f=false> (2013, Ağustos 27)
 • Yıldız, H. (2010). Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Bir Model Olan Bilim ve Sanat Merkezleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara:Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yönteminin orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, O. (2006). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde “proje tabanlı öğrenme” nin öğrenen- lerin akademik başarıları, yaratıcılıkları ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zeidner, M. and Schleyer, E. J. (1999). Educational Setting and the Psychosocial Adjustment of Gifted Students. Studies in Educational Evaluation, 25, 33-46.
 • URL-1, <http://www.vanbilsem.gov.tr/vanbilsemm.swf> (2013, Eylül 18)
 • URL-2, <http://ststesting.com/2005giftttct.html> (2013, Eylül 10)
Other ID JA43EC45ZE
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra ALTINTAŞ
Institution: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Author: Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
Institution: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241437, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {825 - 842}, doi = {}, title = {GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ALTINTAŞ, Esra and ÖZDEMİR, Ahmet Şükrü} }
APA ALTINTAŞ, E , ÖZDEMİR, A . (2015). GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 825-842. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241437
MLA ALTINTAŞ, E , ÖZDEMİR, A . "GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 825-842 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241437>
Chicago ALTINTAŞ, E , ÖZDEMİR, A . "GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 825-842
RIS TY - JOUR T1 - GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Esra ALTINTAŞ , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 825 EP - 842 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Esra ALTINTAŞ , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR %T GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ALTINTAŞ, Esra , ÖZDEMİR, Ahmet Şükrü . "GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 825-842.
AMA ALTINTAŞ E , ÖZDEMİR A . GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 825-842.
Vancouver ALTINTAŞ E , ÖZDEMİR A . GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 842-825.