Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 211 - 226 2015-01-15

THE ATTITUDES OF PRE-SERVICE CLASS TEACHERS TOWARDS TEACHING PROFESSION AND SCHOOL PRINCIPALSHIP
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Cemalettin İPEK [1] , Gökhan KAHVECİ [2] , Fatih CAMADAN [3]

334 561

The aim of the study is to determine the attitudes of the pre-service class teachers towards the teaching profession and school principalship. The study group consists of 211 pre-service primary teachers attaining the second and fourth grades in the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdogan University in 2011-2012 academic years. The data of the study is obtained by “the attitude scale for the profession of teaching” and “the attitude scale for school principalship”. In data analysis, free sample t test is performed and Pearson coefficient of correlation is calculated. As a result of study; the more pre-service teachers have positive attitudes towards teaching profession the less they have demand to become school principal.
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ve okul yöneticiliğine karşı tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde 2. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan 211 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “ Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için bağımsız örneklemler t Testi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumları arttıkça, okul yöneticisi olma isteklerinin azaldığı görülmektedir.
 • Akpınar, E., Yıldız, E. & Ergin. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mes- leğine yönelik tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-62.
 • Altınışık Özkaya, S. (1995). Öğretmenler niçin okul müdürü olmayı istemiyor? Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(3), 389-390.
 • Anastasi, A. (1988). Psychological Testing. Sixth Edition, New York: Macmillan Publishing Company,
 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Hoeksema, S.N., Bem, D.J., Smith, E.E., (2008). Psikolojiye Giriş (Çev.: Y. Alogan), Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Aydın, B., Tuzcuoğlu S., & Tuzcuoğlu N. (1994). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen tutumları, sosyal beğeni ve erkeksi-kadınsı öz değerlendirmesi, I.Eğitim Bilimleri Kong- resi, Balcalı, Adana.
 • Boydak Özan, M. & Akpınar, B. (2002). Okul yönetiminde kadın yöneticilerin başarısı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 219-234.
 • Boydak Özan, M., Türkoğlu, A. & Şener, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri de- mokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 275-294.
 • Bozdoğan, A.E., Aydın, D. & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlen- dirilmesi; Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 14, 2009, 13-24.
 • Camadan, F. ve Duysak, A. (2010). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması: Rize Üni- versitesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 30-42.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.
 • Çapa, Y. & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değiş- kenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mes- leki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi, İnönü Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğunda oturan kadınlar: Kayseri ili örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 91-118.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
 • Çetinkaya, R. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının yeterlilik algıları ve öğretmenlik mesle- ğine yönelik tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. & Ün, K. (1987). Eğitim Terimleri, Ankara: Şafak Matbaası.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Demirtaş, Z. & Yıldırım, N. (2010). Aday öğretmenlerin kendi yönetsel yeterliklerine ilişkin algıları, Turkish Studies; International Periodical For the Languages, Literature and His- tory of Turkish or Turkic, 5/4, 997-1013.
 • Derman, A., Özkan, E., Gödek Altuk, Y. & Mülazımoğlu, İ. (2008). Kimya öğretmeni adayla- rının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 113-127.
 • Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Erdem, A.R., Gezer, K. & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 471-477, Denizli.
 • Güçlü, N. (2000). Öğretmen davranışları, Milli Eğitim Dergisi, 147, 21-23.
 • İpek, C. & Yarar, S. (2010). Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğin- de cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri, e-International Journal of Educati- onal Research, 1(1), 58-76.
 • İpek, C. ve Camadan, F. (2012). Primary teachers’ and primary pre- service teachers’ self- efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession, International Journal of Human Sciences. 9(2), 1206-1216.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınları
 • Kahyaoğlu, M. & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. & Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 173-189.
 • Köğce, D., Aydın, M. & Yıldız, C. (2009). Birinci ve dördüncü sınıf matematik öğretmen adaylarının öğ- retmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırılması, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/ 566.pdf
 • Küçükahmet, L. (1976). Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları, Ankara Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:55, 12-14.
 • Morgan, C. (1999). Psikolojiye Giriş (Çev. Ed.: Sirel Karakaş), Ankara: Hacettepe Üniversi- tesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Yay.No:1 Meteksan A.Ş.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin gö- rüşlerinin değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-233.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Zeki Perkan, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mes- leğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygula- mada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 253-275.
 • Özgür, N. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler, Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi (PDREM) Yayınları, Ankara.
 • Pehlivan Baykara, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo kültürel özellikleri ve öğ- retmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Sağlam Çiçek, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • Şen, B. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şişman, M. & S. Turan (2004). Eğitim ve okul yönetimi, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (Editör: Yüksel Özden), Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Şişman, M. (2006). Öğretmenliğe Giriş. Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Tanel, R., Kaya Şengören, S. & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Pamukkale Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Yaşar, Ş., Sözer, E. & Gültekin, M. (2000). İlköğretimde öğrenme-öğretme süreci ve öğretme- nin rolü, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 452-461, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi.
 • Yeşil, H. (2011). Türkçe eğitimi bilimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumla- rı, International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 200-219.
Subjects
Other ID JA43FN43HM
Journal Section Articles
Authors

Author: Cemalettin İPEK
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Gökhan KAHVECİ
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Fatih CAMADAN
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241458, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {211 - 226}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {İPEK, Cemalettin and KAHVECİ, Gökhan and CAMADAN, Fatih} }
APA İPEK, C , KAHVECİ, G , CAMADAN, F . (2015). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 211-226. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241458
MLA İPEK, C , KAHVECİ, G , CAMADAN, F . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 211-226 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241458>
Chicago İPEK, C , KAHVECİ, G , CAMADAN, F . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 211-226
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI AU - Cemalettin İPEK , Gökhan KAHVECİ , Fatih CAMADAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 226 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI %A Cemalettin İPEK , Gökhan KAHVECİ , Fatih CAMADAN %T SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD İPEK, Cemalettin , KAHVECİ, Gökhan , CAMADAN, Fatih . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 211-226.