Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 385 - 400 2015-01-15

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI
THE VIEWS OF THE INSTRUCTORS OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING PROGRAM ON CONSTRUCTIVIST TEACHING

Ahmet IŞIK [1] , Ayfer BUDAK [2] , Fatih BAŞ [3] , Ferhat ÖZTÜRK [4]

177 950

Bu araştırmanın amacı; eğitim fakülteleri ilköğretim bölümü matematik eğitimi ana bilim dalı öğretim elemanlarının yapılandırmacı yaklaşımla öğretime bakış açılarını ve sınıf içi öğretimlerinde bu yaklaşıma dayalı etkinliklere ne derece yer verdiklerini nedenleri ile birlikte araştırmaktır. Bu çalışma sürecinde, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010–2011 öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinin iki ilinde bulunan eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümü matematik eğitimi ana bilim dalında görev yapan 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler, yarı-yapılandırılmış mülakat yardımıyla toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularının analiziyle; katılımcıların yapılandırmacı yaklaşımı olumlu buldukları fakat uygulanmasında, zaman yetersizliği, matematik konularının yapısı, müfredatın yoğun olması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklere alışık olmaması gibi nedenlerden dolayı sınırlı kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to examine the views of the instructors who work in elementary mathematics teaching program at the faculties of education on teaching via the constructivist approach, and the degree to which they featured the activities based on this approach in their classroom teaching along with reasons for doing so. The case study method, which is among the qualitative research designs, was used throughout this study. The sample of the research is composed of 15 instructors who were working in elementary mathematics teaching program at the faculties of education located in two provinces of the Eastern Anatolia Region in the 2010-2011 academic year. The data was obtained with the help of semi-structured interviews and subjected to content analysis. In view of the analysis of research findings, it was concluded that the participants considered the constructivist approach positive, but they remained limited due to reasons such as lack of time, the structure of mathematics subjects, intensive curriculum and the fact that students and instructors were not accustomed to the activities based on the constructivist approach.
 • Sert, N. (2008). Costructivism in the elementary school curricula. Journal of Theory and Practice in Education, 4 (2), 291–316.
 • Airasian, P.W., & Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kapan, 78 (6), 444–449.
 • Appleton, K. (1997). Analysis and description of students’ learning during science classes using a constructivistbased model. Journal of Research in Science Teaching, 34 (3), 303–318.
 • Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74 (75), 49–52.
 • Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Toward real reform in science education. Science Teacher, 58 (6), 52–57.
 • Hein, E. G. (1991). Constructivist learning theory. The museum and the needs of people. CECA (International Committee of Museum Educators) Conference, Jerusalem Israel, http://www. exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html (13.03.2009).
 • Bay, E. ve Karakaya, Ş. (2009). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygula- maların etkililiğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 40–55.
 • Erdamar, G. ve Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 629–661.
 • Coşkun, Y. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin, yapılandırmacı yaklaşım temelinde ölçme ve değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ege Üniversitesi, 1–3 Ekim, İzmir.
 • Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapı- landırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 7 (11), 47–64.
 • Özgan, H. ve Turan, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasında karşılaşılan sorun- ların çözümüne yönelik öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, s. 724–729.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41–61.
 • Zembat, İ. Ö. (2007). Asimilasyon prensibinin anlamının öğretmen adaylarınca kavranması ve takdir edilmesi. Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 306–318.
 • Uşun, S. ve Karagöz, E. (2009). İlköğretim II. kademe matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü Dergisi (İLKE), 22, 101–116.
 • Baviskar, S. N., Hartle, R. T., & Whitney, T. (2009). Essential criteria to characterize constructi- vist teaching: Derived from a review of the literature and applied to five constructivist-teaching method articles. International Journal of Science Education, 31 (4), 541–550.
 • Schunk, D. H. (2009). Learning Theories. An Educational Perspectives. Eğitimsel Bir Bakışla Öğrenme Kuramları. Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin. Nobel Yayın Dağıtım, 578 s, Ankara.
 • Brooks, J.G., & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: the case for constructivist class- rooms. Alexandria: VA: Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, USA.
 • Elkind, D. (2004). The problem with constructivism. The Educational Forum, 68, 306–312.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı s:2). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Niemi, H. (2002). Active learning-a cultural change needed in teacher education and schools. Teaching and Teacher Education, 18(7), 763–780.
 • Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 53–68.
 • Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme teknike- rini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects
Other ID JA43GD75ZM
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet IŞIK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Ayfer BUDAK
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Fatih BAŞ
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Ferhat ÖZTÜRK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241463, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {385 - 400}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI}, key = {cite}, author = {IŞIK, Ahmet and BUDAK, Ayfer and BAŞ, Fatih and ÖZTÜRK, Ferhat} }
APA IŞIK, A , BUDAK, A , BAŞ, F , ÖZTÜRK, F . (2015). İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 385-400. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241463
MLA IŞIK, A , BUDAK, A , BAŞ, F , ÖZTÜRK, F . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 385-400 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241463>
Chicago IŞIK, A , BUDAK, A , BAŞ, F , ÖZTÜRK, F . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 385-400
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI AU - Ahmet IŞIK , Ayfer BUDAK , Fatih BAŞ , Ferhat ÖZTÜRK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 400 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI %A Ahmet IŞIK , Ayfer BUDAK , Fatih BAŞ , Ferhat ÖZTÜRK %T İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD IŞIK, Ahmet , BUDAK, Ayfer , BAŞ, Fatih , ÖZTÜRK, Ferhat . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 385-400.