Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 619 - 634 2016-07-15

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF INTERRELATIONSHIPS OF THE FIRST GRADE PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTEGRATED SCIENCE PROCESS SKILLS

Murat YILDIRIM [1] , Fatih SEZEK [2]

208 687

Bu araştırmanın amacı; deney tasarlama, hipotez kurma, veri yorumlama ve değişkenleri belirleme becerileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından bilimsel süreç becerilerini ölçen bir test geliştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak ilişkisel yöntem kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen sınıf öğretmenliği programına kayıtlı 227 birinci sınıf öğrencisine Bilimsel Süreç Beceri Testi (BSBT) uygulanmıştır. Veriler faktör analizi, madde analizi, iç tutarlılık analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular testin dört alt ölçekten oluştuğunu ve yüksek düzeyde güvenirlik katsayısına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen faktörler arasındaki ilişkilerden oluşan farklı modeller tasarlanmış ve her bir yapı, doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilmiştir. Bu modelde bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkilerin tamamının pozitif ve anlamlı olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to establish the relations between experiment designing, formulating hypotheses, interpreting data and determining variables. To achieve this, a test is developed to measure these scientific processing skills. Relational method is used in the study as the research method. 227 First grade prospective primary school teachers, who were selected as the samples, were applied the Scientific Process Skill Test (SPST). Item analysis, internal consistency analysis, factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted in the analysis process. The results showed that the test is formed of four sub-scales and they have high levels of reliability coefficients. Various models were designed, formed of the relations between the obtained factors and each structure was tested by using a structural equality model. In this model, it is seen that the relations between the scientific process skills are all positive and significant.
 • Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, Ş. (2007).Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. (6. Basım) S. Çepni, (ed.). Ankara: Pegem Aka- demi
 • Hazır, A. ve Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri- leri Seviyeleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 81–96.
 • Bass, J. E., Contant, T.L. and Carin, A.A. (2009). Teaching Science as Inquiry. Pearson Education. Boston.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 89–101
 • MEB. (2005). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara,
 • Akınbobola, A.O., Afolabi, F. (2010). Analysis of Science Process Skills in West African Senior Secondary School Certificate Physics Practical Examinations in Nigeria. Bulgari- an Journal of Science and Education Policy 4(1), 32-47.
 • Türkmen, L. (2006). Bilimsel Bilginin Özellikleri ve Fen-Teknoloji Okuryazarlığı. M. Ba- har (ed.). Fen ve Teknoloji Öğretimi.(Birinci Baskı) içinde (s. 33-58). Pegem Yayıncılık, Ankara,
 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R. ve Piburn, M. (1997). Fen Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Dökme, İ. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 4(1), 7–17
 • Orlich, C. D., Harder, J. R., Callahan, C.R. and Gibson, W.H. (1998). Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company. (5. Basım). Boston, New York.
 • Dökme, İ. ve Ozansoy, Ü. (2004). Fen Öğretiminde Bilimsel İletişim Kurabilme Becerisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Türkmen, H. Ve Kandemir, M. (2011). Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenme Algıları Üzerine Bir Durum Çalışması. Journal of European Education 1(1), 15-24.
 • Akar, Ü. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Ateş, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yetenek- lerinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21–39.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilim- sel Araştırma Yöntemleri. (5. Basım). Pegem Akademi, Ankara.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). LİSREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I Temel Kavram- lar, Uygulamalar, Proğramlama. Pegem Akademi, Ankara
 • Öztürk, E. (2008). Toplumsal Yetenek Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2), 97-120.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değiş- kenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. (1. Basım). Pegem Akademi, Ankara.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Temel ilkeler ve LİSREL Uygu- lamaları. Ekinoks Yayıncılık,Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. Kalaycı, Ş.(Ed.). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı) içinde (s. 321-331). Ankara. Asil Yayınları.
 • Temiz, B. K. (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçül- mesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anka- ra.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim-Online, 2(1), 42–51.
Subjects
Other ID JA43JB22AS
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat YILDIRIM
Institution: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Author: Fatih SEZEK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Bibtex @ { kefdergi241495, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {619 - 634}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Murat and SEZEK, Fatih} }
APA YILDIRIM, M , SEZEK, F . (2016). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 619-634. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241495
MLA YILDIRIM, M , SEZEK, F . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 619-634 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241495>
Chicago YILDIRIM, M , SEZEK, F . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 619-634
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ AU - Murat YILDIRIM , Fatih SEZEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 619 EP - 634 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ %A Murat YILDIRIM , Fatih SEZEK %T SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Murat , SEZEK, Fatih . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 619-634.