Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 717 - 730 2016-07-15

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ FOLK BELIEFS GENDER AND LOCUS OF CONTROL

Hikmet YAZICI [1]

224 766

Problem Durumu: Bu çalışmanın amacı halk inanışlarının cinsiyet ve kontrol odağı ile ilişkilerini incelemektir. Yöntem: Kesitsel araştırma niteliğindeki bu çalışma 445 üniversite öğrencisi (Kadın=289, Erkek=156) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, kişisel bilgi formu, halk inanışları listesi ve kontrol odağı ölçeğiyle toplanmıştır. Veri analizleri için ki-kare tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlar halk inanışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Halk inanışları ile kontrol odağı arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Bazı halk inanışlarının kadınlarda ve dış kontrol odağına sahip olanlarda daha yaygın olduğu gözlenmiştir.
Objective: The main aim of this study was to investigate the assocations of folk beliefs with gender and Locus of Conrol. Method: This cross sectional study was conducted with 445 university students (289 females and 156 males). Data were collected through information form, a list of folk beliefs and Locus of Conrol scale. Data were analysed employing Chi-square test. Results: Findings revealed a significant relationship between folk beliefs and gender. The study also found some significant relations between folk beliefs and LoC. Conclusion: The study concluded that folk beliefs are widespread among women and those with an external Locus of Conrol.
 • Akbay, O. H. (2012). Tohno hikâyelerinde geçen halk inanışları üzerine bir değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 87–107.
 • Akova, S. (2011). The relationship between superstitions, metaphors, and advertising” Jour- nal Academic Marketing Mysticism Online, 3, 138–156.
 • Arslan, M. (2010). Paranormal inanç ölçeğinin Türkçe versiyonunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 23–40.
 • Arslan, M. (2011). Paranormalizm ve Din. İstanbul: Bilsam.
 • Artun, E. (2011). Türk Halk Bilimi (7. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.
 • Atbaşoğlu, C., Kalaycıoğlu, C., & Nalçacı, E. (2003). Büyüsel düşünce ölçeğinin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 14, 31–41.
 • Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research Methods in Clinical Psychology. Chichester: John Willey & Sons.
 • Barut, A. İ (2008). Sporda batıl davranış ve öz yeterlik ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Beytut, D., Muslu, G. K., Başbakal, Z., & Yılmaz, H. B. (2009). Pediatri hemşirelerinin ağrıya ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. 14. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 2, 12–18.
 • Boratav, P. N. (1994). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Bozyiğit, A. F. (1996). Kültürümüzde horoz. Bilig, 3, 117–127.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çırakoğlu, O. C., & Tezer, E. (2010). Kontrol odağı ve eleştirisel düşünmenin üniversite öğrencilerinin ilişki doyumsuzluklarına verdikleri tepkiler üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 13, 29–41.
 • Esen Çoban, A., & Hamamcı, Z. (2006). Kontrol odakları farklı ergenlerin karar stratejileri açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 393–402.
 • Çobanoğlu, Ö. (1998). Durmuş Dede örneğinden hareketle yatırların yerinin değiştirilmesinde halk inançlarının durumu üzerine tespitler. Millî Folklor Dergisi, 5, 29–35.
 • Dağ, İ (1999). The relationsips among paranormal beliefs, locus of control and psychopathol- ogy in a turkish college sample. Personality and Individual Differences, 26, 723–737.
 • Dilek, İ. (1996). Altay Türklerinde halk inanışları. Bilig, 3, 97–102.
 • Duymaz, A. (2008). Türk folklorunda dış ruh tasarımı. Bilig, 45, 1–22.
 • Eddy, J. J., Gideonsen, M. D., Mundt, M. P., & O’Halloran, P. (2010). Pediatric folk beliefs of inner-city Black Chicagoans. Journal of The National Medical Association, 102, 696.
 • Ekici, M. (2012). Kuramlar ve Yöntemler Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: Mc Graw Hil.
 • Groth-Marnat, G., & Pegden, J. A (1998). Personality correlates of paranormal belief: Locus of control and sensation seeking. Social Behavior and Personality: an International Jour- nal, 26, 291–296.
 • Güngör, İ. (2005). Popüler kültür ürünü olarak fal. İletişim 21, 169–202.
 • Kalafat, Y. (2008). Teori ve Metod. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Kaplan, S. E., Reneau, J. H., & Whitecotton, S. (2001). The effects of predictive ability in- formation, locus of control, and decision maker involvement on decision aid reliance. Journal of Behavioral Decision Making, 14, 35–50.
 • Köse, A., & Ayten, A. (2009). Bâtıl inanç ve davranışlar üzerine psiko-sosyolojik bir analiz. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9, 45–70.
 • Leach, M., & Fried, J. (1972). Standart Dictionary of Mythology and Legend. San Fransisco: Harper & Row, Publishers.
 • Lindeman, M., & Svedholm, A. M. (2012). “What’s in a term? Paranormal, superstitious, magical and supernatural beliefs by any other name would mean the same. Review of General Psychology, 16, 241–255.
 • Messenger, J. C. (1972) Folk Religion. (ed.Richard M.Dorson). Folklore and Folklife an In- troduction. Chicago: The University Chicago Pres.
 • Ögenler, O., & Yapıcı, G. (2012). Bir grup üniversite öğrencisinin batıl inançlar ve hastalıklara karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 34, 1–8.
 • Pelzer, K. (2002). Paranormal beliefs and personality among black south african students. Social Behavior and Personality: an International Journal, 30, 391–398.
 • Peterson, C. (1978). Locus of control and belief in self-orianted superstitions. The Journal of Social Psychology, 105, 305–306.
 • Randall, T. M., & Desrosiers, M. (1980).Measurement of supernatural belief: Sex differences and locus of control. Journal of Personality, 44, 493–498.
 • Saenko, I. V. (2005). The superstitions of today’s college students”. Russian Education and Society, 47, 76–89.
 • Savaşır, I., & Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kul- lanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Schippers, M., & Von Lange, P. M. (2006). The psychological benefits of superstitious rituals in top sport: a study among top sportpersons. Journal of Applied Social Psychology, 36, 2532–2553.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. S. (2011). Modern Psikoloji Tarihi (çev: Yasemin Aslan). İstan- bul: Kaknüs Yayınları.
 • Strickland, B. (2001). The Gale Encyclopedia of Psychology. Detroit: Gale Group.
 • Swift, A. U., Bailis, D. S., Chipperfield, J. G., Ruthig, J. C., & Newall, N. E. (2008). Gender differences in the adaptive influence of folk beliefs: A longitudinal study of life satisfac- tion in aging. Canadian Journal of Behavioural Science, 40, 104–112.
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. New York: Harper Collins.
 • Tobayck, J. J., Nagot, E., & Miller, M. (1988). Paranormal beliefs and locus of control: a mul- tidimensional examination. Journal of Personality Assesment, 52, 241–246.
 • Ülken, H. Z. (1974). Türk Folklor Araştırmaları. I. Uluslar arası Folklor Semineri, Ankara.
 • Ünal, M. (2004). Türk medyasında halk inanışlarına bakış”. TÜBAR, 16, 43–67.
Subjects
Other ID JA43JG57JV
Journal Section Articles
Authors

Author: Hikmet YAZICI
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241496, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {717 - 730}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {YAZICI, Hikmet} }
APA YAZICI, H . (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 717-730. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241496
MLA YAZICI, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 717-730 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241496>
Chicago YAZICI, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 717-730
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ AU - Hikmet YAZICI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 717 EP - 730 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ %A Hikmet YAZICI %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD YAZICI, Hikmet . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALK İNANIŞLARININ CİNSİYET VE KONTROL ODAĞIYLA İLİŞKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 717-730.