Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 457 - 474 2016-07-15

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
TO DETERMINE THE EFFECT OF THE ACTIVITIES BASED ON CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS 'CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF FLOATING-SINKING OBJECTS

Neslihan ÜLTAY [1] , Gonca KASAP [2]

249 2108

Bu çalışmanın amacı, kavramsal değişim yaklaşımına göre hazırlanan “yüzen- batan cisimler ve sıvılarda kaldırma kuvveti” konusunun öğrencilerin kavramsal anlamalarına olan etkisini incelemektir. Çalışma Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 akademik yılında bahar döneminde yarı deneysel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklem grubunu Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 2.sınıf öğrencilerinden rast gele seçilen 51 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu 24 öğrenciden, kontrol grubu ise 27 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 11 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan kavram testi kullanılmıştır. Çalışmada geliştirilen test, kontrol ve deney gruplarına ön ve son test olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş, analiz sonuçlarına göre kavramsal değişim yaklaşımıyla tasarlanan öğretimin mevcut yaklaşıma göre daha etkili olduğu söylenebilir.
The purpose of this study is to determine the effect of the activities prepared in accordance with the conceptual change approach on students’ conceptual understanding of "floating-sinking objects, buoyancy force of liquids". The research is carried out in the form of a quasi-experimental research in the Faculty of Education in Giresun University in 2012-2013 spring term. The sample is 51 sophomore students of elementary education. The experiment group is consisted of 24 students and the control group is consisted of 27 students. The groups are selected randomly. The data collection tool is a concept test including 11 multiple-choice questions. According to the analysis results, it can be said that conceptual change approach is found to be more effective at providing conceptual learning of floating-sinking objects, buoyancy force of liquids.
 • Akköse, H. (2005). Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarını gidermede kavramsal değişim yaklaşımının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Arslan Karakethüdaoğlu, N. (2010). Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretimin kimya- sal denge kavramlarını anlamaya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Ayas, A. (2008). Kavram Öğrenimi. İçinde S. Kaya(Ed.), Fen ve teknoloji öğretimi- Kuram- dan uygulamaya (ss: 100- 127). (Yedinci baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, G. & Balım, A. G. ( 2007). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan kavramsal deği- şim stratejilerine dayalı örnek etkinlikler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 54- 66.
 • Aydoğan, S., Güneş, B., & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
 • Banerjee, A. C. (1995). Teaching chemical equilibrium and thermodynamics in undergraduate general chemistry classes. Journal of Chemical Education, 72(10), 879-881.
 • Başer, M. & Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusunda ki “yanlış kavramlar”ının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43-52.
 • Canpolat, N. & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I. Kasta- monu Eğitim Dergisi, 10(1), 59-66.
 • Cerit Berber, N. & Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159- 172.
 • Cerit Berber, N. & Sarı, M. (2010). Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim Stratejilerinin Fizik Dersine Yönelik Bazı Duyuşsal Özelliklerin Gelişimine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-64.
 • Ceyhun, İ. Karagölge, Z. (2004). Lise öğrencilerinde bazı kimyasal kavramların anlaşılma düzeylerinin tespiti. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. İstanbul, 9-11 Eylül.
 • Coll, R. & Treagust, D. (2001). Learners’ use of analogy and alternative conceptions for che- mical bonding: a cross-age study. Australian Science Teachers Journal, 48(1), 24–32.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2005). A comparison of level of understanding of grade 8 students and science student teachers related to selected chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 42(6), 638–667.
 • Çalık, M. Kolomuç, A. & Karagölge, Z. (2010). The effect of conceptual change pedagogy on students’ conceptions of rate of reaction. Journal of Science Education and Technology, 19, 422-433.
 • Çakıcı, Y. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. İçinde Ö. Taşkın(Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar (ss: 1- 19). Ankara: Pegem Akademi .
 • Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin ince- lenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.
 • Damlı, V. (2006). Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı web tabanlı etkileşimli öğretimin üniversite öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye etki- si. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A., 1985. Children’s Ideas in Science, Open University Press.
 • Hewson, M. G. & Hewson, P. W., (2003), Effect of instruction using students’ prior knowled- ge and conceptual change strategies on science learning, Journal of Research in Science Teaching, 40, 86-98.
 • Kaptan, F. & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı, Modül 7. Ankara: MEB.
 • Köksal, M. S. (2006). Kavram öğretimi ve çoklu zeka teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.
 • Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In: Lakatos I, Musgrave A (eds) Criticism and the growth of knowledge. Cambridge Univer- sity Press, Cambridge, pp 91–196.
 • Matyar, F. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde proje ve araştırma tabanlı öğrenme. İçinde Ö. Taşkın(Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar (ss: 23- 39). Ankara: Pegem Akademi .
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some pre-service teacher trainees don’t learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69(3), 191–196.
 • Nakiboğlu, C. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde yanlış kavramalar. İçinde M. Bahar(Ed.), Fen ve teknoloji öğretimi (ss: 191- 217). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öner Armağan, F. (2011). Kavramsal değişim metinlerinin etkililiği: meta analiz çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Mode- line Göre Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiklerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Polat, D. (2007). Kuvvet ve hareket konusu ile ilgili öğrencilerin kavram yanılgılarının tespiti ve kavram karmaşası yöntemiyle düzeltilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. and Gertzog, W. A., (1982). Accommodation of a scientific conception: towards a theory of conceptual change, Science Education, 66, 211-217.
 • Sözbilir, M. (2006). Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslararası değişimler: dünyada çalış- malar nereye gidiyor? Türkiye bu çalışmaların neresinde. İçinde M. Bahar(Ed.), Fen ve teknoloji öğretimi (ss: 417- 432). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde “Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeli”ne Göre Rehber Materyaller Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendi- rilmesi, Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74-75, 49-52.
 • URL-1.http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=Konu- videoListesi&baslikid=145&videoNo=1109 13.05.2013. URL-2.
 • http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=Konu
 • videoListesi&baslikid=146&videoNo=1326 13.05.2013.
 • URL-3. http://www.videooloji.net/komedi-ve-eglence/dunyanin-en-buyuk-container-gemisi- yapim-asamasi 13.05.2013.
 • Ültay, N. & Akpınar, M. (2008). Öğretmen adaylarının ve öğrencilerin özkütle hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti. 8. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Sempozyumunda su- nulmuş bildiri, 27-29 Ağustos 2008, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Ültay, E. (2012a). Implementing REACT Strategy in a Context-Based Physics Class: Impulse and Momentum Example, Energy Education Science and Technology Part B:Social and Educational Studies, 4, 1, 233-240.
 • Ültay, N. (2012b). Asit ve baz konusuyla ilgili REACT stratejisine ve 5E modeline göre etkin- liklerin geliştirilmesi, uygulanması ve karşılaştırılması, Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Wang, T. & Andre, T. (1991). Conceptual Change Text Versus Traditional TextApplication Questions Versus No Questions in Learning About Electricity, Contemporary Educational Psychology, 16, 103-116.
 • Vosniadou, S., (2007), Conceptual change and education, Human Development, 50, 47-54.
Subjects
Other ID JA43HN95RG
Journal Section Articles
Authors

Author: Neslihan ÜLTAY
Institution: Giresun Üniversitesi, Giresun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Giresun, Türkiye

Author: Gonca KASAP
Institution: Giresun Üniversitesi, Giresun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Giresun, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241506, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {457 - 474}, doi = {}, title = {KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÜLTAY, Neslihan and KASAP, Gonca} }
APA ÜLTAY, N , KASAP, G . (2016). KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 457-474. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241506
MLA ÜLTAY, N , KASAP, G . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 457-474 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241506>
Chicago ÜLTAY, N , KASAP, G . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 457-474
RIS TY - JOUR T1 - KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ AU - Neslihan ÜLTAY , Gonca KASAP Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 474 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ %A Neslihan ÜLTAY , Gonca KASAP %T KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ÜLTAY, Neslihan , KASAP, Gonca . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN YÜZEN-BATAN CİSİMLERİ ANLAMALARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 457-474.