Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 783 - 806 2016-07-15

TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 )
GEOGRAPHY TEACHER TRAINING AND EMPLOYMENT IN TURKEY (1982-2012 )

Niyazi KAYA [1]

297 872

Bu araştırma, 1982-2012 yılları arasında ortaöğretim kurumlarına coğrafya öğretmeni yetiştirmede meydan gelen gelişmeleri ve coğrafya/coğrafya öğretmenliği mezunlarının istihdamlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, betimsel yönteme uygun olarak “doküman analizi” tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda coğrafya/coğrafya öğretmenliği bölümlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler ile bu bölüm mezunlarının çalışma alanlarına ilişkin sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
The purpose of this study is to investigate the developments on training of secondary school geography teachers and to analyse employment of graduates of geography and geography teaching departments from 1982 to 2012. In this study, technique of documentary analysis has been used in accordance with descriptive analysis. At the end of the study developments concerning departments of geography and geography teaching alongside job opportunities of graduates of these departments have been taken into consideration.
 • Aladağ, C. (2003). Orta Öğretimde Coğrafya Öğretmeni Profili ve Öğretmen Görüşleri Işığında Müfredat Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniver- sitesi. Konya.
 • Baki, A. ( 2009 ), Türkiye’de alan Öğretmeni Yetiştirmede Programlarının ve Politikalarının Değer- lendirilmesi, Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sem- pozyumu 12-13 Kasım 2009, Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım San. Tic. A.Ş.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K.(1982). Qualitative Research For Education, An introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Duman, T. ( 1991) . Türkiye’de Orta öğretime Öğretmen Yetiştirme. İstanbul: MEB Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Araştırma ve İnceleme Dizisi No: 20.
 • Erinç, S. ( 1973 ). Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Coğrafya. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Eşme, İ. ( 2003 ).Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul Bilgi-Başarı Yayınevi.
 • Forster , N. (1994). The Analysis of Company Documentation. C.Cassell and G. Symon (Eds.) Qua- litative Methods in Organizational Research: A pratical quide, London: Sage.
 • Goetz, J. P. Ve LeCompte, M.D. ( 1984 ). Ethnography and Qualitative Design in Educational Rese- arch, New York: Academic Press.
 • http://ikgm.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207, 11.01.2013
 • Kaya, N. ( 2012 ). Türkiye’de Coğrafya Eğitimi, Program, Ders Kitapları ve Öğretmen Eğitimi Bo- yutu. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • MEB ( 2012 ). 7 Ocak 2013 Tarihli Dilekçeye Verilen Yazılı Cevap. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Ankara.
 • Okçabol, R. ( 2005 ) Öğretme Yetiştirme Sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Öngör, S. ( 1987 ). Geçen Yılları Düşündükçe. İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • ÖSYM (1985). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1987). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1988). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1989). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1990). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1991). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM, (1992). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1993). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1994). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1995). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM.(1997). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (1999). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2000) ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2001), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2002), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2003). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2004). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2005). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2006). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2007). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2008). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2009). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2010). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2011). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM (2012), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.
 • Öztürk, C. ( 2006 ), Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • SELÇUK, M. ( 2012 ). İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ( 1900-1933 ). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.
 • ULUSOY, A. ( 2003 ), Türkiye’de Mesleki ve Teknik Öğretim İçin Öğretmen Yetiştirme Uygula- maları, Sorunlar ve Öneriler. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Dergisi, Eğitimde Yan- sımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu ( 98-108 ). Ankara.
 • Yıldırım. A. ve Şimşek, H. ( 2011 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8.Baskı). Anka- ra: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK ( 2007 ). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri 1982-2007. Ankara: YÖK.
Subjects
Other ID JA43JR36RN
Journal Section Articles
Authors

Author: Niyazi KAYA
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241507, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {783 - 806}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 )}, key = {cite}, author = {KAYA, Niyazi} }
APA KAYA, N . (2016). TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ). Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 783-806. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241507
MLA KAYA, N . "TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 )". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 783-806 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241507>
Chicago KAYA, N . "TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 )". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 783-806
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ) AU - Niyazi KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 783 EP - 806 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ) %A Niyazi KAYA %T TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD KAYA, Niyazi . "TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 )". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 783-806.