Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 419 - 437 2016-07-15

İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
PRIMARY TEACHER AND STUDENT OPINIONS REGARDING LEISURE ACTIVITIES AT PRIMARY EDUCATION

Nurhan ATALAY [1] , Yusuf AY [2] , Mehmet GÜLTEKİN [3]

263 1269

Çalışmanın amacı, serbest etkinlik uygulamaları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında serbest etkinlik uygulamalarını yürüten ve farklı ilköğretim okullarında görev yapan 20 beşinci sınıf öğretmeni ve bu okullarda okuyan 151 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, öğretmen görüşleri için yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden, öğrenci görüşleri için açık uçlu sorulardan oluşan anket formundan yararlanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Her bir soruya verilmiş olan yanıtların frekans dağılımları temel alınarak doğrudan alıntılara yer verilerek bulgular açıklanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen ve öğrenciler serbest etkinlik uygulamalarının gerekli olduğu konusunda ortak görüş bildirmişler fakat içerik konusunda farklı etkinliklerden bahsetmişlerdir. Öğretmenler uygulamaların öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirtirken okulların fiziksel yönden yetersiz olduğunu ve etkinlikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişlerdir.
The purpose of this study is to determine the views of teachers and students about the practice of leisure time activities. The research was a qualitative research which was carried out with survey model. The study group consisted of totally 151 students and 20 fifth-grade teachers each two of whom worked in 10 different middle schools and who practiced leisure time actvities in the academic year 2011-2012. Semi-structured interview technique for teachers' opinions and questionnaire form consisting of open-ended questions for students’ view were used in order to collect data. The collected data were analyzed using descriptive analysis technique. Frequency distribution of the responses given to each question on the basis of the findings described and interpreted by including direct quotations. As a result of the research teachers and students reported a consensus as to the necessity of the leisure time actvities. However, they explained the different activities about the content. As teachers reported practices contributed to the students' socialization, they informed schools were inadequate as physically and teachers haven’t got enought information about the activities.
 • Acat, B. ve Uzunkol, E. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yön- temlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Sayfa 337-356
 • Bay, Y. (2002). İlköğretim okullarında, bireysel ve toplu etkinlik saatlerinde karşılaşılan so- runlar. Yüksek Lisans Tezi Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (1998). Qualitative research in education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Bozak, A., Apaydın, Ç. ve Demirtaş, H. (2012). Serbest etkinlik dersinin etkililiğinin denet- men, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 11(2), 520-529
 • Büküşoğlu, N., ve Bayturan A. F. (2005). Serbest zaman etkinliklerinin gençlerin psiko-sos- yal durumlarına ilişkin algısı üzerindeki rolü. Ege Tıp Dergisi 44 (3), 173 – 177.
 • Dal, S.(2004). İlköğretim okulları 1.,2. ve 3. sınıflar programlarında yer alan bireysel ve toplu etkinlik saatlerinde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Demirel, N. (1999). İlköğretim Okulları 1.,2. ve 3. Sınıflar programlarında yer alan Bireysel ve Toplu Etkinlik saatlerinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dündar H. ve Karaca E. T. (2011). İlköğretim okullarında serbest etkinlikler dersinin değer- lendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-2 Yıl: 2011
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayncılık
 • Filiz, K. ve Özçalıkuşu, O. (2001). Hatay ili yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan öğ- rencilerin boş zaman alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 82–87.
 • İnal, U. (2009). Adana il sınırları içerisindeki yatılı ilköğretim bölge okullarında bulunan öğretmen ve öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karacaoğlu, Ö.C. ve Acar, E. (2009). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (1), 45-58
 • Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programı- na ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (1),133- 148.
 • McHale, S. and Crouter, A.C. (2000). The Social Contexts of Activities in Preadolescence: Links With Psychosocial Adjustment. Paper presented at the Society for Research on Ado- lescence, March. Chicago, IL.
 • MEB, (2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular ve Cevaplar: Ankara, http://www.meb.gov.tr/ duyurular/duyurular2012/12yil_soru_cevaplar.pdf adresinden 20.12.2012 tarihinde edi- nilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebo- ok. (Second Edition). California: SAGE Publications.
 • Oğuz, A. ve Bayındır, N. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretimi planlamaya iliş- kin görüşleri. İlköğretim Online, 8(3), 901-922,
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and Rereation Management. Published by Routledge. New- york. Fifth Edition.
 • TTKB (2010). İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi. Talim Terbi- ye Kurulu Başkanlığı 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararı, Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden 28.12.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Wilson, DM., Gottfredson, DC., Cross, AB., Rorie, M., & Connell, N. (2009). Youth develop- ment in after- school leisure activities. The Journal of Early Adolescence, 30(5), 668- 690.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Ya- yıncılık, Ankara.
Other ID JA43HN38ND
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurhan ATALAY
Institution: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Author: Yusuf AY
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Mehmet GÜLTEKİN
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241508, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {419 - 437}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ATALAY, Nurhan and AY, Yusuf and GÜLTEKİN, Mehmet} }
APA ATALAY, N , AY, Y , GÜLTEKİN, M . (2016). İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 419-437. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241508
MLA ATALAY, N , AY, Y , GÜLTEKİN, M . "İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 419-437 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241508>
Chicago ATALAY, N , AY, Y , GÜLTEKİN, M . "İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 419-437
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AU - Nurhan ATALAY , Yusuf AY , Mehmet GÜLTEKİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 437 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %A Nurhan ATALAY , Yusuf AY , Mehmet GÜLTEKİN %T İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ATALAY, Nurhan , AY, Yusuf , GÜLTEKİN, Mehmet . "İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 419-437.
AMA ATALAY N , AY Y , GÜLTEKİN M . İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 22(2): 419-437.
Vancouver ATALAY N , AY Y , GÜLTEKİN M . İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 437-419.