Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 573 - 590 2016-07-15

SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE STUDENTS WHO ARE UNSOCIABLE IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO TEACHER’S VIEWS

Osman SAMANCI [1] , Okan DİŞ [2]

602 1803

Bireylerin varlıklarını etkili bir biçimde ortaya koymalarında ve başkalarıyla olumlu etkileşime girebilmelerinde sosyal beceriler, önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sahip olduğu sosyal beceriler, nitelikli bir hayat için önemli bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı ilkokullarda sosyal becerileri zayıf olan öğrencilerin okullardaki tutum ve davranışlarını, öğretmen görüşlerine göre ortaya koymak ve öğretmenlerin sosyal becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik yaptıkları uygulamaları belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre yapılmıştır. Araştırmaya, ilkokulda görevli ve sınıflarında sosyal beceriler yönünden zayıf olan öğrencilerin bulunduğu 26 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilerek çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tema ve alt temalar şeklinde organize edilerek sunulmuştur.
Social abilities are seen as an important factor for individuals and their positive interactions with other people. Abilities that an individual has, are a significant concept for a qualified life style. The purpose of this research is to show the condition of untalented students in terms of social abilities and to show appliances that teachers used for these students in primary schools. The study is a qualitative research. 26 primary school teachers that have untalented students in terms of social abilities in their classes participated in the research. Interview forms developed by researchers was used as data collecting tools. The data obtained through the interview forms was analyzed according to content analysis. Datathat had been obtained from the research presented as theme and sub-themes.
 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı), İstan- bul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Anne-Baba El Kitabı), An- kara: MEB
 • Aral, N., Durualp, E. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.
 • Avcıoğlu, H. (2003). Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı (ss. 490-504).
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bozkurt, E. (2008). Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi.
 • Coşkun, N., Samancı, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies In The World, 2(1), 32-41.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim Online Der- gi, 2 (2), 28-34.
 • Çiftçi, İ. & Sucuoğlu, B. (2004). Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Çubukçu, Z., Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Dergisi, 37, 155-174.
 • Dermez, H. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem Akademik.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Eti, İ. (2010). Drama etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Genç, S. (2005). İlköğretimde sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 41-54.
 • Kaf, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına yaratıcı dra- ma yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karatekin, K., Kuş, Z. & Sönmez, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1695-1708.
 • Keskin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders başarıları ile sosyal beceri durumlarının in- celenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Kuzgun, Y. (2000). İlköğretimde Rehberlik, (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ogelman, H. G., Seçer, Z., Alabay, E. & Uçar, F. (2012). Okul öncesi 5-6 yaş grubu çocukların bilişsel gelişimleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Süleyman Demi- rel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 391-402.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004, 6-9 Temmuz). Drama ve ilköğretimde dramanın önemi. 13 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (ss. 1-5). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sezer, A. & Tokcan, H. (2003). İşbirliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 227-242.
 • Şaşkın, Ö. (2010). İlköğretim okulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliş- tirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece’de bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tagay, Ö., Baydan, Y. & Voltan Acar, N. (2010). Sosyal beceri programının (blocks) ilköğre- tim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 19-28.
 • Vural, D. E. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının ço- cuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yalçın, H. (2012). Sosyal beceri seviyesinin okulöncesi öğretmenlerinde incelenmesi, Akade- mik Bakış Dergisi, 29, 1-11.
 • Yavuzer, H. (1992). Çocuk Psikolojisi, (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. & Yiğit, R. (2011). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 335-347.
 • Yüksel, G. (2004). Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı, (1. Baskı). Ankara: Asil Yayıncılık.
Other ID JA43HV59FR
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman SAMANCI
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Okan DİŞ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241514, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {573 - 590}, doi = {}, title = {SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {SAMANCI, Osman and DİŞ, Okan} }
APA SAMANCI, O , DİŞ, O . (2016). SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 573-590. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241514
MLA SAMANCI, O , DİŞ, O . "SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 573-590 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241514>
Chicago SAMANCI, O , DİŞ, O . "SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 573-590
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Osman SAMANCI , Okan DİŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 573 EP - 590 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Osman SAMANCI , Okan DİŞ %T SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD SAMANCI, Osman , DİŞ, Okan . "SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 573-590.
AMA SAMANCI O , DİŞ O . SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 22(2): 573-590.
Vancouver SAMANCI O , DİŞ O . SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 590-573.