Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 37 - 52 2016-07-15

Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi
Effects Of Gaming Habits Of University Students On Their Spatial Skills

Kürşat Volkan ÖZCAN [1] , Murat AKBAY [2] , Türkan KARAKUŞ [3]

331 1093

Bu çalışmanın amacı teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayar ortamlarında görselliğin artmasının uzamsal beceriye olan etkisini incelemektir. Bu amaçla iki farklı üniversitede öğrenim gören 108’i kadın, 92’si erkek toplam 200 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin toplandığı ve Zihinsel Döndürme Testi (ZDT) ile Uzamsal Görselleştirme Testini (UGT) içeren üç bölümlük bir form kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, uzamsal beceri ile bilgisayar kullanma deneyimi ve oyun oynama deneyimleri arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Uzamsal becerinin geliştirilmesine yönelik birçok yöntem bulunduğu ve akademik başarı da dâhil olmak üzere birçok beceriye etkisi olduğu için bu becerinin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir.
As spatıal skills are being used in many areas effectively ,it is important to develop it.The aim of this work is to study the effect of widespread use of technology and increased visuals in computing environments on spatial skills.. So data was collected from 200(108 female,92 male) students studying in two different universities. A 3-part form consisting of demographic information, Mental Rotation Test and spatial visualization test was used as data collection tool . As a result of research, it is seen that sptial skill doesn’t show any difference according to genders but it does according to faculties students study in.When the findings are analyzed, it is determined that there is a positive correlation between spatial skill ,computing experience and gaming experince.It can be said that there are many methods to develop spatial skill and it is important to dvelop this skill as it affects many skills including academic achievement.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Bannatyne, A. (2003). Multiple Intelligences. Bannatyne Reading, Writing, Spelling and Language Program. <www.barmatynereadingprogram.com/BP12MULT.htm> (2013 Aralık 30)
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araş- tırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara, Syf: 23
 • Caissie, A., Vigneau, F., & Bors, D. (2009). What Does The Mental Rotation Test Measure? An Analysis of İtem Difficulty and İtem Characteristics. The Open Psychology Journal, 2, 94-102.
 • Clements, D. and Battista, M. (1992). Geometry and Spatial Reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Hand- book of Research on Mathematics Teaching and Learning pp. 420-464, Toronto: Macmillan.
 • Çankaya, S., & Karamete, A. (2008). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Der- sine ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127.
 • Debarnot, U., Piolino, P., Baron, J. & Guillot, A. (2013). Mental Rotation: Effects of Gender, Trai- ning and Sleep Consolidation. Plos ONE, 8(3), 1-8. doi:10.1371/journal.pone.0060296.
 • Denworth, L. (2013). Brain-Changing Games. Scientific American Mind, 23(6), 28.
 • Do, T. V., & Lee, J. W. (2009). A Multiple-Level 3D-LEGO Game In Augmented Reality For İmp- roving Spatial Ability. In Human-Computer Interaction. Interacting in Various Application Do- mains (pp. 296-303). Springer Berlin Heidelberg.
 • Doğusoy, B., & İnal, Y. (2006). Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9.
 • Gurny, H. G. (2003). High school students’ performance on Vandenberg’s Mental Rotations Test: Art ability, gender, activities, academic performance, strategies, and easy of taking the test. Unpublished Master’s Thesis, College of New Rochelle, New York.
 • Gürcan, A., Özhan, S., & Uslu, R. (2008). Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Başba- kanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1-50.
 • Heil, M., Jansen, P., Quaiser-Pohl, C., & Neuburger, S. (2012). Gender-Specific Effects of Artificially Induced Gender Beliefs in Mental Rotation. Learning And Individual Differences, 22(3), 350-353.
 • Jansen, P., Kellner, J., & Rieder, C. (2013). The Improvement of Mental Rotation Performace in Second Graders after Creative Dance Training. Creative Education, 4(6), 418-422. doi:10.4236/ce.2013.46060
 • Jansen, P. P., Schmelter, A. A., Quaiser-Pohl, C. C., Neuburger, S. S., & Heil, M. M. (2013). Mental Rotation Performance in Primary School Age Children: Are There Gender Differences in Chro- nometric Tests? Cognitive Development, 28(1), 51-62.
 • Jiu, C., Laiqi, Y., Guangxiong, L., Yan, Z., Xinqu, W., Wentao, M., & Zihe, D. (2012). Eventrelated Potentials During Mental Rotation Tasks in Patients With First-Episode Depression. Shanghai Archives of Psychiatry, 24(4), 208-216. doi:10.3969/j.issn.1002-0829.2012.04.005
 • Karasar N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. Syf: 81.
 • Köksal, M. S. (2006). Kavram Öğretimi ve Çoklu Zekâ Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.
 • Kurt, M. (2002). Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileşenleri. Klinik Psikiyatri, 120-125.
 • Lowrie, T., & Jorgensen, R. (2011). Gender Differences in Students’ Mathematics Game Playing. Computers & Education, 57(4), 2244-2248.
 • Maeda, Y., & Yoon, S. (2013). A Meta-Analysis on Gender Differences in Mental Rotation Ability Measured by the Purdue Spatial Visualization Tests: Visualization of Rotations (PSVT:R). Edu- cational Psychology Review, 25(1), 69-94.
 • Martin-Dorta, N., Sanchez-Berriel, I., Bravo, M., Hernandez, J., Saorin, J., & Contero, M. (2013). Virtual Blocks: A Serious Game For Spatial Ability İmprovement On Mobile Devices. Multi- media Tools and Applications, 1-21. doi:10.1007/s11042-013-1652-0
 • Martın-Gutıérrez, J., Saorín, J., Martín-Dorta, N., & Contero, M. (2009). Do Video Games Improve Spatial Abilities of Engineering Students?. International Journal of Engineering Education, 25(6), 1194-1204.
 • Meneghetti, C., De Beni, R., Gyselinck, V., & Pazzaglia, F. (2013). The Joint Role of Spatial Ability and Imagery Strategy in Sustaining the Learning of Spatial Descriptions under Spatial Interfe- rence. Learning and Individual Differences, 2432-41.
 • Nuhoğlu, P., & Akkoyunlu, B. (2012). The Adaptation Study Of The Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire Into Turkish. H. U. Journal of Education, 42, 299-309.
 • Okagaki, L., & Frensch, P. A. (1994). Effects of Video Game Playing On Measures of Spatial Performan- ce: Gender Effects in Late Adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 15(1), 33-58.
 • Olkun, S., & Altun, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Uzamsal Dü- şünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 86-91.
 • Pallrand, G. J., & Seeber, F. (1984). Spatial Ability and Achievement in İntroductory Physics. Jour- nal of Research in Science Teaching, 21(5), 507-516.
 • Passig, D., & Eden, S. (2001). Virtual Reality As A Tool For İmproving Spatial Rotation Among Deaf and Hard-Of-Hearing Children. CyberPsychology & Behavior,4(6), 681-686.
 • Peters, Michael, et al. “A Redrawn Vandenberg and Kuse Mental Rotations Test-Different Versions and Factors That Affect Performance.” Brain and cognition 28.1 (1995): 39-58.
 • Rafi, A., Samsudin, K. A., & Said, C. S. (2008). Training in Spatial Visualization: The Effects of Trai- ning Method and Gender. Educational Technology & Society, 11(3), 127-140.
 • Shepard, R. N. (1978). The Mental Image. American Psychologist, 33(2), 125.
 • Sorby, S. A. (2009). Developing 3-D Spatial Visualization Skills. Engineering Design Graphics Journal, 63(2).
 • Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. M. (1994). Effect of Video Game Practice On Spatial Skills in Girls and Boys. Journal Of Applied Developmental Psychology, 15(1), 13-32.
 • Tekin, A. T. (2007). Dokuzuncu ve On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Zihinde Döndürme ve Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Li- sans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Turğut, M. (2007). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. Yayın- lanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Turğut, M., & Yenilmez, K. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri. Journal of Research in Education and Teaching, 2, 243-252.
 • Weckbacher, L., & Okamoto, Y. (2012). Spatial Experiences of High Academic Achievers: Insights From a Developmental Perspective. Journal For The Education of The Gifted, 35(1), 48-65. doi:10.1177/0162353211432038.
 • Wanzel, K. R., Hamstra, S. J., Caminiti, M. F., Anastakis, D. J., Grober, E. D., & Reznick, R. K. (2003). Visual-spatial ability correlates with efficiency of hand motion and successful surgical performance. Surgery, 134(5), 750-757.
 • Yang, J. & Chen, S. (2010). Effects of Gender Differences And Spatial Abilities Within A Digital Pento- minoes Game. Computers and Education, 55(3), 1220-1233. doi:10.1016/j.compedu.2010.05.019.
 • Yıldız, B. (2009). Üç-Boyutlu Sanal Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Görselleştir- me ve Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldız, B., & Tüzün, H. (2011). Effects Of Using Three-Dimensional Virtual Environments and Concrete Manipulatives On Spatial Ability. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- Hacettepe University Journal of Education (41), 498-508.
 • Yingli, L. & O’Boyle, M. (2013). How Sex and College Major Relate To Mental Rotatıon Accuracy and Preferred Strategy: An Electroencephalographıc (Eeg) Investıgatıon. Psychological Record, 63(1), 27-42.
 • Yurt, E. & Sünbül, A.M., (2011). Sanal Ortam ve Somut Nesneler Kullanılarak Gerçekleştirilen Modellemeye Dayalı Etkinliklerin Uzamsal Düşünme ve Zihinsel Çevirme Becerilerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3), 1975-1992.
Other ID JA42SV22JJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Kürşat Volkan ÖZCAN
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Author: Murat AKBAY
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Türkan KARAKUŞ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241596, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {37 - 52}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Kürşat Volkan and AKBAY, Murat and KARAKUŞ, Türkan} }
APA ÖZCAN, K , AKBAY, M , KARAKUŞ, T . (2016). Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 37-52. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241596
MLA ÖZCAN, K , AKBAY, M , KARAKUŞ, T . "Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 37-52 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241596>
Chicago ÖZCAN, K , AKBAY, M , KARAKUŞ, T . "Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 37-52
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi AU - Kürşat Volkan ÖZCAN , Murat AKBAY , Türkan KARAKUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 52 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi %A Kürşat Volkan ÖZCAN , Murat AKBAY , Türkan KARAKUŞ %T Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Kürşat Volkan , AKBAY, Murat , KARAKUŞ, Türkan . "Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 37-52.