Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 299 - 316 2016-07-15

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği
The Views Of The Students Who Study At Education-Faculty On Their Department: A Sample Of Giresun University

Hasan Hüseyin AKSU [1]

182 1270

Eğitimin kalitesini artırmada, eğitim hizmetlerinin alıcısı konumundaki öğrencilerin memnuniyetinin sağlanması büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim hizmetlerinden duydukları memnuniyetine yönelik görüşlerini, nitel bir çerçevede ayrıntılı bir şekilde belirlemektir. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorularla toplanmıştır. Veri çözümlemede, içerik analizi kullanılmıştır. Kategoriler; katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılarak, açıklanmış ve kategorilere katılım frekansları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; Giresun Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, üniversiteden ve ayrıca eğitim gördükleri bölümden genelde memnun oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırmada; öğrencilerin dilek ve temennilerine de yer verilerek, bölümlerine yönelik ihtiyaçları da ortaya konmaya çalışılmıştır.
The provision of satisfaction for prospective teachers, who are in a position to get educational services, is of great importance for the quality of education to improve. The study, therefore, aims to determine, in detail and in a quantitative framework, the views of the students at Education Faculty on their satisfaction with educational services. The research was conducted at Education Faculty, Giresun University in the academic year of 2013 and 2014. The data of the research were collected based on open-ended questions and content analysis was used for data analysis. Categories were described in parallel with the direct quotations from the respondents’ statements and the frequencies of participation in categories were also calculated. The results obtained indicated that the students who studied at Giresun University were, in general, satisfied with their university and department. In addition, the research also focuses on students’ wishes and expectations and their departmental needs and requirements were revealed.
 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim elemanlarının akademik kalite özelliklerinin de- ğerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 225-253.
 • Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi (23.baskı). Ankara: Pegem akademi.
 • Arslantaş, H.İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri, Mustafa Ke- mal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S.15, s. 487–506.
 • Awang, H.; İsmail, N.A. (2010). Undergraduate education: A gap analysis of students’ expectations and satisfaction, Problems of Education in the 21st Century, V. 21, p.21-28.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik öğretimi, (2.baskı), İstanbul: Bilge matbaacılık.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. 2007. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 83-97.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.,Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ceylan, S. ve Demirkaya, H. (2006). Sınıf öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği prog- ramı ve program dâhilinde sunulan hizmetler konusundaki memnuniyet düzeyleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 12, s.146-160.
 • Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
 • Demirel, Ö. (2010). Gelecek için eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Enginer, A. (2009). Avrupa biriliği eğitim sistemleri (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaya, İ. ve Engin, O. (2007). Yüksek öğretimde kaliteyi iyileştirme sürecinde öğrenci memnuniyetinin ölçülmesine yönelik bir araştırma, Milli Eğitim Dergisi, S. 174, 106-115.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Leite, D., Santiago, R. A., Sarrico, C. S., Leite, C. L., ve Polidori, M. (2006). Students’ perceptions on the influence of institutional evaluation on universities. Assessment ve Evaluation in Higher Education, 31(6), 625–638.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M., (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Neuman, W.L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (4. Baskı). (S. Özge, Çev). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
 • Okumuş, A. ve Duygun, A. (2008). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalite- sinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S. 2, 17–38.
 • Özçakır Sümen, Ö. ve Çağlayan, T. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden memnuniyet düzeyleri ve hayal ettikleri eğitim ortamı. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 249-272.
 • Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193-208.
 • Sönmez, V. (2003). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (10 Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A.E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (EF-ÖMÖ) ile değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., ve Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
 • Şara, P. ve Kocabaş, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri, Turkish International Journal of Special Education and GuidanceveCounceling. V. 1, I. 2, 8-17.
 • Şen, H.Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 99-116.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10/3, 63-82.
 • Tataroğlu, B., Özgen, K. ve Alkan, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının öğretmen- liği tercih nedenleri ve beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011. Antalya-Turkey
 • Tatlı, H. Z., Kokoç, M. ve Karal, H. (2011). Satisfaction state of computer education and instructional technologies students: Karadeniz Technical University case, İlköğretim Online, 10(3), 836-849.
 • Tuna, F. (2013). Coğrafya ve coğrafya öğretmenliği lisans öğrencilerinin bölümleri ile ilgili değerlendirmeleri ve mesleki hazırlıkları. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 610-629
 • Uluğ, F. (1999). Eğitimde grup süreçleri, TODAİE Yayın No:295: Ankara.
 • Ulusoy, H., Arslan, Ç., Öztürk, N. ve Bekar, M. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eğitim- leriyle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, C.3,S.2, 15-24.
 • Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2006). Dumlupınar üniversitesi lisans öğrencilerinin mem- nuniyetini etkileyen bireysel özelliklerin istatistiksel analizi-hipotez testi, Ki-Kare tes- ti ve doğrusal olasılık modeli, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 14.
 • WEI C.C., RAMALU S.S. (2011). Students satisfaction towards the university: Does ser- vice quality matters? International Journal of Education, Vol. 3, No. 2,p. 1-15.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007): Öğretmenin üniversitede ye- tiştirilmesinin değerlendirilmesi. Hazırlayanlar: Kavak Y; Aydın A; Altun A. S. Ankara: Yükse- köğretim Kurulu Yayını-5.
Other ID JA42TS82FJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Hüseyin AKSU
Institution: Giresun Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241598, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {299 - 316}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {AKSU, Hasan Hüseyin} }
APA AKSU, H . (2016). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 299-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241598
MLA AKSU, H . "Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 299-316 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241598>
Chicago AKSU, H . "Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 299-316
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği AU - Hasan Hüseyin AKSU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 316 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği %A Hasan Hüseyin AKSU %T Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD AKSU, Hasan Hüseyin . "Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 299-316.
AMA AKSU H . Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 299-316.
Vancouver AKSU H . Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 316-299.