Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 203 - 216 2016-07-15

Investigate The High School Teachers’ Perceptions On Diversity Management
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Mehmet KURTULMUŞ [1]

117 555

The aim of this study is to investigate the high school teachers’ perceptions on diversity management in terms of some variables. The study is in survey model. The population consists of 1088 teachers working in Anatolian High School in the city center of Diyarbakır and 464 teachers who were choosen with stratified sampling method consists of the sample of the study. Data of the study is collected with “Diversity Management” scale. It is found that high school teachers’ perceptions on diversity management is good. Also teachers’ perceptions on approaches to diversity management and managerial practices do not significantly differ in terms of gender, current school service time, syndicate, marital status, geographical location, age and settlement. However teachers’ perceptions on managerial practices differ significantly in terms of the number of the teachers at school. Based on the findigs of the study some suggestions are proposed. Among them; considering the teachers’ diversity while employing them, creating a free environment to reflect ideas on diversity
Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili genelindeki Anadolu liselerinde görevli 1088 öğretmen; örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 464 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri “farklılıkların yönetimi” ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, öğretmenlerin farklılıklara yönelik yaklaşımlar ile yönetsel uygulamalara ilişkin algılarının cinsiyet, okulda çalışma süresi, sendika üyeliği, medeni durum, coğrafi bölge, yaş ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı da görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerden bazıları şunlardır: Görevlendirmelerde öğretmenlerin farklıklarının dikkate alınması, farklılıklarla ilgili düşüncelerin rahat bir şekilde dile getirilebileceği ortamların oluşturulması.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Aksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. Yayımlanma- mış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Balyer, A., Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32.
 • Bantel, K., Jackson, S. (1989). Top Management and Innovation in Banking Does The Composition of The Top Team Make a Difference. Strategic Management Journal, 10(1).
 • Bergen, Von.W. C., Soper, B., Foster, T. (2002). Unintended Negative Effects of Diversity Manage- ment. Puplic Personnel Management, Yaz Dönemi, 32(2).
 • Brown, S. L. (2008). Diversity in the workplace: a study of gender, race, age, and salary level. Un- published Doctoral Thesis. Capella University.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Choi, S., Rainey, H. G. (2010). Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance. Public Administration Review, 70(1).
 • CIPD Change Agenda. (2005). Managing diversity: linking theory and practice to business perfor- mance.http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/D4D2D91FC8A4FD2A814B80A55A60B87/0/ mandivlink0405.pdf (Erişim Tarihi: 05.03.2014)
 • Çetin, N. (2009). İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ergül, H. F., Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalış- ması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.
 • Esty, K., Griffin, R., Hirsch, M. S. (1995). Workplace Diversity: A Manager’s Guide to Solving Problems and Turning Diversity Into a Competitive Advantage. www. http://books.google.com (Erişim Tarihi: 03.02.2014)
 • Green, K. A., López, M., Wysocki, A., Kepner, K. (2012). Diversity in the workplace: benefits, chal- lenges, and the required managerial tools. University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu/hr022 adresinden 18.03.2013 tarihinde indirilmiştir.
 • Griffin, R. W., Moorhead, G. (2010). Organizational Behavior: Managing People and Organizati- ons. South Western: Cengage Lerning.
 • Güleş, H. (2012). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8).
 • Güllüpınar, F. (2013). Uluslararası işletmelerde örgüt kültürü. uluslararası işletmecilik. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın no: 2591. Eskişehir.
 • Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S. Karakaya, Y. E., Yücel, A. S. (2012). Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimi Konusundaki Görüşleri. Niğ- de Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1).
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (7. Basım). Ankara: Alkım Yayınları.
 • Küçüksille, E. (2008). Parametrik Hipotez Testleri. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Tek- nikleri (Editor: Şeref Kalaycı). Ankara: Asil yayıncılık.
 • Lumby, J. & Coleman, M. (2007). Introduction: Diversity, leadership and education http://www.sa- gepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf adresinden 10.04.2013 tarihinde indirilmiştir.
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Memduhoğlu, H. B. (2011a). Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değer- ler ve Yönetsel Politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).
 • Morrison, M., Lumby, J., Sood, K. (2006). Diversity and Diversity Management: Messages From Recent Research. Educational Management Administration ve Leadership, 34(3).
 • Ngema, J. A. (2009). An investigation of the role of the primary schools principals in managing diversity. Unpublished Master’s Disertation. University of Zululand.
 • Pedersen, E. R., Tywuschik, S., Gardey, G. S. (2008). Diversity Management in Business Schools: Emer- ging Trends New Priorities an Good Practices. European Academy of Business in Society (EABİS).
 • Rosado, C. (2006). What do we mean by “Managing diversity”?. Workforce Diversity.3.
 • Scholten, C. L., Weheliye, A. J., Wolffram, A. (2009). Institutionalisation of Gender and Diversity Management in Engineering Education. European Journal of Engineering Education, 34(5).
 • Sharma, S. (2005). Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and Preparation. Journal Of College Teaching And Learning, 2(5).
 • Soldan, Z. (2009). Does Management Walk The Talk? Study of Employee Perceptions. Journal of Diversity Management, 4(4).
 • Şişman, M., Güleş, H, Dönmez, A. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler Çerçeve- si. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1).
 • http://diyarbakir.meb.gov.tr/www/dimemos-verilerine-gore-tumokullarimiz/icerik/127 04.09.2013
 • http://www.uk.sagepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf. Introduction: Diversity, Le- adership and Education. 08.03.2013.
 • Van Vuuren, H. J., Van Der Westhuizen, P. C., Van Der Walt, J.L. (2012). The Management of Diversity in Schools — A balancing act. International Journal of Educational Development, 32.
Other ID JA42TG34BZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KURTULMUŞ
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241600, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {203 - 216}, doi = {}, title = {ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KURTULMUŞ, Mehmet} }
APA KURTULMUŞ, M . (2016). ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 203-216. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241600
MLA KURTULMUŞ, M . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 203-216 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241600>
Chicago KURTULMUŞ, M . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 203-216
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Mehmet KURTULMUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 216 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Mehmet KURTULMUŞ %T ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD KURTULMUŞ, Mehmet . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 203-216.
AMA KURTULMUŞ M . ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 203-216.
Vancouver KURTULMUŞ M . ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 216-203.