Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 317 - 334 2016-07-15

Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Survey Among The University Students About Their Awareness Of Inter-University Undergraduate Transfer: The Case Of The Kafkas University Faculty Of Education

İkram ÇINAR [1]

210 965

ÖzetTarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğini taşıyan bu çalışmanın temel amacı, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi (KÜEF) öğrencilerinin üniversiteler arası yatay geçiş algılarını bazı sosyo-demografik değişkenler açısından ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırmanın alt amaçları, KÜEF öğrencilerinin başka üniversitelere yatay geçiş sebeplerinin, program, cinsiyet, öğretim türü ve ikamet ettiği bölge değişkenlerine göre; anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.Öğrenciler, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesine yerleştirildikleri halde çeşitli sebeplerle birinci yılın sonundan itibaren başka üniversitelere giderek okuldan ve Kars’tan ayrılmaktadırlar. Bu durum Kars ve Kafkas Üniversitesinin olduğu kadar benzer özellikler taşıyan yeni kurulmuş taşra üniversitelerinin de sorunudur.Araştırma sonucunda, öğrencilerin başka üniversitelere yatay geçiş yapmalarının en önemli nedeni olarak “Olumsuz Akademisyenlik” bulunmuştur. Bunun ardından sırasıyla “Şehrin Etkisi”, “Öğretim Süreci”, “Akademisyen-Öğrenci İlişkileri” nedenleri gelmektedir. Yatay geçişte en düşük etki ise “Üniversitenin Etkisi” boyutuna aittir.
The main purpose of this study with the quality of a research in descriptive survey model is to reveal the awareness of the Kafkas University Faculty of Education (KÜEF) about the interuniversity undergraduate transfer in view of certain socio-demographical variants. Sub-purposes of the research in this direction intend to ascertain whether the causes of the undergraduate students’ transfers to other universities display a meaningful difference as per the variants of program, gender, teaching type, and place of residence of the students. Despite being placed to the Kafkas University Faculty of Education upon the University Selection and Placement Examination, Students tend to go to other universities for various reasons, and leave Kars after the end of the first educational year. This is a problem not unique to Kars and Kafkas University, but common among the newly established provincial universities with similar characteristics. In the wake of the research, “Negative Academicianship” has been singled out as the most important cause of undergraduate students’ transfers to other universities. “City’s Effect”, “Teaching Process”, “Academician-Student Relations” are successively ranked after it. The least effective factor in the undergraduate transfers appertains to the “University’s Effect”.
 • Açan, B. ve R. Saydan. (2009). Öğretim elemanlarından kalite özelliklerinin değerlendirilmesi: Kafkas üniversitesi İİBF örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(2). 225-253.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Akbıyık, Y. (2013). Üniversite ve kent. Bolu Olay. <http://www.boluolay.com/bolu/universite-vekent-h17521.html> 26.7.2013. Erişim: 27.01.2015.
 • Biber, A.Ç. (2013). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı hakkındaki memnuniyet düzeylerinin araştırılması: Kastamonu üniversitesi eğitim Fakültesi örne- ği. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 21, No 3. Ss. 1253-1270
 • Bülbül, T. (2012). Yükseköğretimde okul terki: Nedenler ve çözümler. Eğitim ve Bilim. 2012, Cilt 37, Sayı 166. 219-235.
 • Çetin, Murat. (2007). Bölgesel kalkınma ve girişimci üniversiteler. Ege Akademik Bakış. 7(1) 2007: 217-238.
 • Ekinci, E. ve Burgaz, B. (2007). Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:33, p.120-134
 • Erdoğan S., Şanlı H.S. ve Bekir H.Ş. (2005). Gazi üniversitesi, eğitim fakültesi öğrencile- rinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi 13/2: 479-496.
 • Eynur, B.R., Kalkavan, A., Demirel, M., Demirel D.H., Eynur, A., ve Tepe, Z.G. (2013) Dumlupınar üniversitesi’nin öğretmen yetiştiren bölümlerinde hizmet kalitesinin öğrenci memnuniyet ölçeği ile de- ğerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5 Year 2013. 175-205.
 • İmamoğlu, O. ve Gültekin Y.Y. (1993). Önerilen dengelenmiş toplumsal birey modeli ışığında üniversite gençliğinin sorunları. Psikoloji Dergisi, Cilt:8, Sayı, 30: 27-41.
 • Jeffrey, C. (2001). The resourgence of regional governments, universities and the “new regionalism”. ACU Conference of Executive Heads. Cyprus (22-26 April) 1-6.
 • Kuşat Gürün, Derya. 2004. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin tanıtımı. Üniversite Yerleşke Planlama ve Çevre Düzenlemesi I. Ulusal Çalıştayı 16-18 Ekim 2003. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kniazev, E. (2004). University strategy in regional development. In Entrepreneurialism and the Transformation of Russian Universties: New Trends in Higher Education, International Institute for Educational Planning. Edited by Kniazev, E., Pelikhov, N., Sandgren, A. ve Toivonen, N., UNESCO, 151-159.
 • Newlands, D. (2003). The role of universities in learning regions. Paper presented for ERSA 2003 Congress, University of Jyvaskyla, Finland. (27-30 August) 1-20.
 • Okumuş, A ve A. Duygun. Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 8, Sayı 2: 17-38.
 • Osmanoğlu, D.E ve H.İ. Kaya. (2013). Öğretmen adaylarının yükseköğretime dair memnuniyet durumları ile öznel iyi oluş durumlarının değerlendirilmesi: Kafkas üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 12, Sonbahar 2013. 45-70.
 • RG (Resmi Gazete). 2010. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.” Resmi Gazete, Sayı: 27561. 24 Nisan 2010.
 • Sürmeli, F. (Ed), Taşçı, D., Gökalp, E., Kumtepe, E.G., Kumtepe, A.G, Toprak, E., Tosunoğlu, T., Sürmeli, A. (2008) Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (EF-ÖMÖ) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37: 106-122.
 • Şahin, İ., N. Şahin-Fırat, Y.R. Zoraloğlu, K. Açıkgöz. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürmelerinin önündeki engeller. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 28: 6-20.
 • Şahin, İ., N. Şahin-Fırat, Y.R. Zoraloğlu, K. Açıkgöz. (2009). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy. 2009, Volume: 4, Number: 4. P.1435-1449.
 • Tayyar, N ve Dilşeker, F. (2012) Devlet ve vakıf üniversitelerinde hizmet kalitesi ve imajın öğrenci memnuniyetine etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Bahar 2012 Sayı 28. 184-203.
 • Topsakal, Y ve F.N. İplik. (2013). Üniversite öğrencilerinin kalite algıları ile memnuniyet ve tavsiye etme düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (2) Aralık 2013.
 • Tütüncü, Ö. ve Ö.İ. Doğan. (2003). Müşteri tatmini kapsamında öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 5, Sayı 4. 130-151.
 • Tüzün, İ.K. ve T.K. Devrani. (2008). Müşteri memnuiyeti ve çalışan etkileşimi üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Ekim 2008. 3(2). 13-24 Üskül, Z. (1990), Taşra üniversitelerinin kültürel etkinlikleri ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi örneği, Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümler. Cem Yayınevi, İstanbul, s. 289-294.
 • Ward, C. (1995). American Indian high school competition in rural southeastern Montana. Rural Sociology, 60 (3), 416-434.
 • Yeşilyaprak, B., Öztürk,B. ve Kısaç, İ. (2001). Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakülteye ilişkin algı ve değerlendirmeleri. Mesleki Eğitim Dergisi, 3(6): 1-52.
Other ID JA42TS89VG
Journal Section Articles
Authors

Author: İkram ÇINAR
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241601, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {317 - 334}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {ÇINAR, İkram} }
APA ÇINAR, İ . (2016). Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 317-334. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241601
MLA ÇINAR, İ . "Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 317-334 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241601>
Chicago ÇINAR, İ . "Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 317-334
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği AU - İkram ÇINAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 334 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği %A İkram ÇINAR %T Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD ÇINAR, İkram . "Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 317-334.
AMA ÇINAR İ . Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 317-334.
Vancouver ÇINAR İ . Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 334-317.