Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 217 - 232 2016-07-15

Determining The Factors Affecting Student Teachers’ Academic Achievement Scale: Development, Reliability And Validity
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Demet BATMAN [1] , Nevzat YİĞİT [2]

256 1279

The purpose of this study, to develop an opinion scale is valid and reliable in order to determine the factors that influence student teachers’ academic achievement. Existing studies on the subject examined and 11 teaching staff have been written ideas in the development stage of the draft scale. Then, the experts consulted for premise items. The scale applied on 351 student teachers. Principle component analysis applied for content and construct validity of the scale, Cronbach’s Alpha formula was used for reliability. The scale finalized according to the analyzes and the Cronbach-alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.889. In addition, two sub-scale factors found and the factors that have items factor load values ranged between 0.42 and 0.78
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörleri tespit etmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir görüş ölçeği geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirilmesi aşamasında konuyla ilgili mevcut çalışmalar incelenmiş ve 11 öğretim elemanının yazılı görüşleri alınmıştır. Daha sonra geliştirilen öncül maddeler için uzman görüşlerine başvurulmuştur. 5’li likert tipinde olan ölçek Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 351 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam ve yapı geçerliliği için temel bileşenler analizi uygulanmış, güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha formülü kullanılmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda son şekli verilen ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı 0,889 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin iki alt faktöre sahip olduğu ve bu faktörlerdeki maddelerin faktör yük değerlerinin 0.42 ile 0.78 arasında değiştiği belirlenmiştir.
 • Ahmann, J. & Stanley Marvin D. (1971). Evaluating Pupil Growth: Principles of Tests and Measu- rement. (4. Baskı), Allyn and Bacon Inc. Boston.
 • Alşan, E.U. (2009-1). Temel Kimya Laboratuarı Dersinde Öğretmen Adaylarının Başarılarına Öğ- renme Stili Tercihlerinin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eği- timi Dergisi (EFMED), 3, 1, Haziran, 117-133.
 • Alşan, E.U. (2009-2). “Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Öğrenme Stili Ter- cihleri, Öz Kontrollü Öğrenme Ve Motivasyon Faktörlerinin Etkisi.” Yayımlanmamış Doktora
 • Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aydın, G. (l988). Üniversite Öğrencilerinde Depresyonun Açıklanma Biçimi ve Akademik Başarı İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 6-13. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 2, 122-147.
 • Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (çev. D. A. Özçelik.) Ankara: MEB Yayınevi.
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejilerinin ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Yordamadaki Rolü, Eğitim ve Bilim, 36, 161, 186-198.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (7. Baskı), Ankara: APegem Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (12. Baskı), Ankara: APegem Yayıncılık.
 • Can, G. (1992). Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi (Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde
 • Bir Araştırma). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 23. Çoruh, M. (1989). “Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları”. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sem- pozyumu Bilimsel Çalışmaları. Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi, Ankara.
 • Çuhadaroğlu, F. (1989). Üniversite Gençliğinde Kimlik Bocalamaları. Üniversite Genliğinde Uyum
 • Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Bilkent Üniversitesi, Ankara. Demirel, O. N. (1995). “Öğretmenlik Mesleğine Yönelen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo- ekonomik, Psikolojik ve Kültürel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.” Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Donald, R. (1986). Productive and Effective Schools. Chicago, Illinois: The Annual Conference of
 • The American Finance Assocation. Erdoğdu, Y.M. (2006). Yaratıcılık ile Öğretmen Davranışları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki- ler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 17, 95-106.
 • Eymur, G. ve Geban, Ö. (2011). Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Akademik başarıları
 • Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, 161, 246-255. Güzel, H. ve Oral, İ. (2011). Fizik Öğretmen Adaylarının Profilleri ile Fizik Dersi Başarıları Arasındaki
 • İlişkinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 115-137. İflazoğlu Saban, A. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ile Sosyo - Demog- rafik Özellikler ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9, 1, 1–22.
 • İmamoğlu, O. (1993). Üniversite Gençliğinin Sorun1arına Yönelik 1982-92’de Yayınlanan Araştır- malara İlişkin Değerlendirme ve Yorumlama. Türk Psikoloji Dergisi, Ankara.
 • Jersild, A. T. (1983). Çocuk Psikolojisi. (4. baskı), Çev: Gülseren Günçe, Ankara: Ankara Üniversi- tesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Julian, C. & Stanley, K. D. (1972). Educational and Psychological Measurement and Evaluation.
 • (50. Baskı), Prentice-Hall Inc., New Jersey. Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi
 • Metodu İle Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98. Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerine
 • Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları İle Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1, 343-362. Koç, M., Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem
 • Alanları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 483–497. Kurnaz, M.A. ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Neca- tibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4, 1, Haziran, 29-49.
 • Lau, K. L. & Chan D.W. (2001). Motivational Characteristics of Under-achievers in Hong Kong.
 • Educational Psychology. 21, 4, 417-430. Ma, H.K., Shek, D.T.L., Ping, C., & Lam, C.O. (2000). Parental, peer and teacher influences on the social behavior of Hong kong, Chinese adolescents. Journal of Genetic Psychology, 161, 1, 65- 79.
 • Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O. & Jürgen B. (2005). Self-concept, Interest,
 • Grades and Standardized Test Scores: Reciprocal Effects Models of Causal Ordering. Child Development. March/April, 76, 2, 397-416. Memduhoğlu, H.B. ve Tanhan, F. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etki- leyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi, The First International Congress of Edu- cational Research, 1-3 May, Çanakkale bildiri olarak sunulmuştur www.Eab.Org.Tr/Eab/Oc/
 • Egtconf/Pdfkitap/Pdf/187.Pdf. (06.10.2012)
 • Özbay, G. (1997). “Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek
 • Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. (2. baskı), Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özeken, Ö.F ve Yıldırım, A. (2011). Asit-Baz Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğren- me Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Pegem
 • Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1, 1, 33-38. Özgüven, İ.E. (1974). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olma- yan faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (4. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. (2. baskı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Yıldırım, İ. (2006). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek.
Other ID JA42TJ53JV
Journal Section Articles
Authors

Author: Demet BATMAN
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü

Author: Nevzat YİĞİT
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241604, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {217 - 232}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BATMAN, Demet and YİĞİT, Nevzat} }
APA BATMAN, D , YİĞİT, N . (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 217-232. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241604
MLA BATMAN, D , YİĞİT, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 217-232 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241604>
Chicago BATMAN, D , YİĞİT, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 217-232
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ AU - Demet BATMAN , Nevzat YİĞİT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 232 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ %A Demet BATMAN , Nevzat YİĞİT %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD BATMAN, Demet , YİĞİT, Nevzat . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 217-232.
AMA BATMAN D , YİĞİT N . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 217-232.
Vancouver BATMAN D , YİĞİT N . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 232-217.