Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 97 - 118 2016-07-15

Value Tendencies of Social Work Students
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ

Hakan ACAR [1] , Mürüvvet AKAR [2] , Yüksel BAYKARA ACAR [3]

397 992

This paper aims at determining the value tendencies of students enrolled to social work undergraduate programs. Data was collected from 318 first year social work students from seven different universities across Turkey using “Schwarz Personal Values Scale” combined with a personal information form for basic socio-demographical information
The impact of some factors such as gender, the place of longest residence, level of income,
educational level of the parents, type of high school attended and reasons for choosing
undergraduate program in social work on the value tendencies was analyzed using t-test, one
way ANOVA and LSD tests.
The results reveal that there is a significant and meaningful relationship between value
types and gender, income level, educational level of the parents, type high school attended, the
place of longest residence and reasons for choosing undergraduate program in social work
Çalışmanın amacı sosyal hizmet öğrencilerinin değer yönelimlerinin belirlenmesidir. Çalışmada Türkiye’deki yedi üniversitenin sosyal hizmet bölümlerinde öğrenim gören 318 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Schwartz Değerler Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerin değer boyutlarına ilişkin puan ortalamalarının cinsiyet, en uzun süre yaşanılan yer, gelir durumu, anne ve babanın eğitim düzeyi, lise türü, sosyal hizmet bölümünü tercih nedeni gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin cinsiyet, en uzun yaşadığı yer, gelir durumu, anne ve babanın eğitim durumu, mezun olduğu lise türü ve sosyal hizmet bölümünü tercih nedeni ile değer tipleri arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir.
 • Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Et- kisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Aydın, A. (2005). Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşileri ile İlahiyat Fa- kültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşilerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Biel, A., (2002). “Values as determinants of environmental behaviour”, Life-Cycle Approaches to Sustainable Consumption Workshop Proceedings Interim Report, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. akt: Karalar, R., ve Kiracı, H. (2010) “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğret- menler Üzerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2/2, s: 79-106.
 • Canda, E. R., & Furman, L. D. (1999). Spiritual diversity in social work practice. New York: Free Press. Center for Gender Equality. (1999). The impact of religious organizations on gender equ- ality [Online]. Retrieved from http://bcn.boulder.co.us/community/aauw/aauwb%5fcenter%5 ffor%5fgender%5fequality.html. Akt: Hodge, D., R. (2003) “Value Differences Between Social Workers and Members of Working and Middle Class”. Social Work. Vol: 48, No: 1. s: 107-119.
 • CCETSW (1995) CCETSW (1995) Assuring Quality in the Diploma in Social Work-1: Rules and Requirements for the DipSW London: General Social Work Council.
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44 (511): 12-27.
 • Demirhan İşcan, C. (2007) İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Yayın- lanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akt: Memiş, A., ve Gedik, G., A. (2010). “Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri”. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt: 8, No: 20, s: 123-145, Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. ve Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16): 69-91.
 • Dilmaç, B., Deniz, M. ve Deniz, M. E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Özanlayışları ile Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18): 9-24.
 • Duyan, V. (2010) Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Yayın No: 20.
 • Feather, N.T. (2002). Values and Value Dilemmas in Relation to Judgements Concerning Outcomes of an Industrial Conflict. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 28, No. 4, 446–459. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Gandal, N. ve Roccas, S. (2002). Good Neighbors/Bad Citizens: Personal Value Priorities of Econo- mists. Working Paper, No. 3660, Center for Economic Policy Research (CEPR). Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Hodge, D., R. (2003) “Value Differences Between Social Workers and Members of Working and Middle Class”. Social Work. Vol: 48, No: 1. s: 107-119.
 • Human Rights and Equal Opportunity Commision, 2006. (Erişim: www.humanrights.gov.au, 17.08.2007). akt: Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelen- mesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44 (511): 12-27.
 • Kahle, L.R., Rose, G. ve Sholam, A. (1999). Findings of LOV Throughout the World and Other Evidence of Cross –National Consumer Psychographics Introduction. Journal of EuroMarke- ting, Vol. 8, No. 1/2, 1–13. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Karalar, R., ve Kiracı, H. (2010) “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Der- gisi. 2/2, s: 79-106.
 • Knafo, A. , Schwartz, S. H. (2004). Identity Formation and Parent-Child Value Congruence in Ad- olescence. British Journal of Developmental Psychology, 22: 439- 458.
 • Kuşdil, E.,M., ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000) “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz De- ğer Kuramı”. Türk Psikoloji Dergisi. 15(45), Türk Psikologlar Dergisi.
 • Lindsey, E., W. (2005) “Study Abroad and Values Development in Social Work Students”. Journal of Social Work Education Vol. 41, No. 2.
 • Mayton, D.M., Ball-Rokeach, S.J. ve Loges, W.E. (1994). Human Values and Social Issues: An Introduction. Journal of Social Issues, Vol. 50, No. 4, 1–8. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Birey- sel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Mehmedoğlu, U. (2006). Gençlik, Değerler ve Din: Küreselleşme, Ahlak ve Değerler. (Ed. U. Mehmedoğlu & Mehmedoğlu). İstanbul: Litera Yayıncılık. Akt: Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. ve Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İnce- lenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16): 69-91.
 • Memiş, A., ve Gedik, G., A. (2010). “Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri”. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt: 8, No: 20, s: 123-145, Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Öztürk, A.B. (2009) “Sosyal Hizmet Etiğinde Farklı Yaklaşımlar”. Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt: 20, Sayı: 1, Nisan.
 • Reamer, F. G. (1999). Social work values and ethics (2nd ed.). New York: Columbia University Press. Akt: Lindsey, E., W. (2005) “Study Abroad and Values Development in Social Work Students”. Journal of Social Work Education Vol. 41, No. 2.
 • Richards, P. S., Rector, J. M., & Tjeltveit, A. C. (1999). Values, spirituality, and psychotherapy. In W. R. Miller (Ed.), Integrating spirituality into treatment (pp. 133-160). Washington, DC: Ameri- can Psychological Association. Akt: Hodge, D., R. (2003) “Value Differences Between Social Workers and Members of Working and Middle Class”. Social Work. Vol: 48, No: 1. s: 107-119.
 • Rohan, M. J. (2000). A Rose by Any Name? The Values Construct. Personality and Social Psycho- logy Review, Vol. 4, No. 3, 255–277. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Rokeach, M., (1973). The Nature of Human Values, New York: The Free Press. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Sarıcı Bulut, S. (2012). Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3) : 216-238.
 • Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoritical Advances and Empirical Test in 20 Countries. Zanna, M. P. (Ed.), Advances in Experimental Social Psycho- logy, Academic Pres, San Diego, CA, Vol.25, 1–65. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel De- ğerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üze- rinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoritical Advances and Empirical Test in 20 Countries. Zanna, M. P. (Ed.), Advances in Experimental Social Psycho- logy, Academic Pres, San Diego, CA, Vol.25, 1–65. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel De- ğerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üze- rinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Schwartz, S. (1994a). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? Journal of Social Issues, Vol. 50 No. 4, 19–45. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Schwartz, S. (1996). Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems. Edt. Clive Sligman- James M.Olson-Mark P.Zanna, The Psychology of Values, The Ontorio Symposium, Vol.8, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bi- reysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Per- sonel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.
 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116
 • Schwartz, S.H., (2007). “Proper Use of Schwartz Value Survey: Draft Users Manual”, http://www. crossculturalcentre.homestead.com, 04.11.2008, akt: Karalar, R., ve Kiracı, H. (2010) “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğret- menler Üzerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2/2, s: 79-106.
 • Schwartz, S.ve Sagiv, L. (2000). Value Priorities and Subjective Well –Being: Direct Relations and Congruity Effect. European Journal of Social Psychology, Vol. 30, No. 2, 177–198. Akt: Altıntaş, F., Ç. (2006) “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s: 19-40
 • Sermabeikian, P. (1994). Our clients, ourselves: The spiritual perspective and social work practi- ce. Social Work, 39, 178-183. Akt: Hodge, D., R. (2003) “Value Differences Between Social Workers and Members of Working and Middle Class”. Social Work. Vol: 48, No: 1. s: 107-119.
 • Towle, C. (1954). The learner in education for the professions as seen in education for social work. Chicago: University of Chicago Press. Akt: Lindsey, E., W. (2005) “Study Abroad and Values Development in Social Work Students”. Journal of Social Work Education Vol. 41, No. 2.
 • Uluğtekin, S. (2010). Çocukların Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesinde Sosyal İnceleme Raporlarının Yeri, Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi, http://www.edb.adalet. gov.tr/csr.pdf
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID JA42TA42BA
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan ACAR
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Author: Mürüvvet AKAR
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Author: Yüksel BAYKARA ACAR
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241612, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {97 - 118}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ}, key = {cite}, author = {ACAR, Hakan and AKAR, Mürüvvet and ACAR, Yüksel BAYKARA} }
APA ACAR, H , AKAR, M , ACAR, Y . (2016). SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 97-118. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241612
MLA ACAR, H , AKAR, M , ACAR, Y . "SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 97-118 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241612>
Chicago ACAR, H , AKAR, M , ACAR, Y . "SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 97-118
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ AU - Hakan ACAR , Mürüvvet AKAR , Yüksel BAYKARA ACAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 118 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ %A Hakan ACAR , Mürüvvet AKAR , Yüksel BAYKARA ACAR %T SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD ACAR, Hakan , AKAR, Mürüvvet , ACAR, Yüksel BAYKARA . "SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 97-118.
AMA ACAR H , AKAR M , ACAR Y . SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 97-118.
Vancouver ACAR H , AKAR M , ACAR Y . SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 118-97.