Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 119 - 132 2016-07-15

Determining The Importance Order Of Factors Which Are Increasing The Motivation Level Of Teachers In Their Professional Life
ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ

Their Professional Life [1] , Sait ÇÜM [2] , Nuri DOĞAN [3]

272 1072

In this study it is aimed to determine the motivational level of the factors that is expected to increase the motivation level of teachers in case they are achieved by scaling the law of ranking rules. The research is conducted with 242 primary, secondary and high school teachers from Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Muş, Sakarya, Şanlıurfa and Van in Turkey in 2013- 2014 Academic Year. The scaling operation on the whole data collected from ranking of factors by teachers is made by using binary scaling method and calculations are made with fifth virial equation on the data matrix. It is found that two factors which differ from other factors in terms of motivation distinguish. The most important factor which will increase the motivation level of teachers is “the attempts to increase occupational prestige”,the second factor is “ increasing wages”. The other factors are found to take very approximate values
Bu araştırmada, gerçekleştirilmeleri durumunda öğretmenlerin çalışma yaşamında güdülenme düzeylerini artıracağı düşünülen faktörlerin, sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenerek güdüleyicilik bakımından önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Van illerinde görev yapan 242 ortaokul ve lise öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmenlerden ölçme aracında yer alan 10 faktörü, gerçekleştirilmesi durumunda onların çalışma yaşamlarındaki güdülenme düzeylerini en fazla artıracak olandan en az artıracak olana doğru sıralamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin tamamı üzerinde gerçekleştirilen ölçekleme işleminin sonucunda güdüleyicilik bağlamında diğer faktörlerden belirgin derecede ayrılan iki faktörün öne çıktığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilmesi durumunda öğretmenlerin çalışma yaşamında güdülenme düzeyini en fazla artıracak olan faktörün ‘‘öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması’’ faktörü olduğu; ‘‘maaş ve ücretlerin artırılması’’ faktörünün de ikinci sıraya yerleşerek önemli bir güdüleyici olarak öne çıktığı belirlenmiştir.
 • Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon araçları ve iş tatmini. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 327-350.
 • Akyüz, Y. (2001). Başlangıçtan 2001’e türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Avrupa Komisyonu. (2014). Teachers and school heads salaries and allowances in europe. Brus- sels: Commission of the European Communities.
 • Bennell, P. ve Akyeampong, K. (2007). Teacher motivation in sub-saharan africa and South asia. Brighton: DFID.
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience samp- ling method. J. Undergrad Science. 3(1), 147-154.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araş- tırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İnsan insana. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çiçek, Ö. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyon kaynakları. Yayımlanmamış doktora tezi, Bey- kent Üniversitesi, İstanbul.
 • Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları: Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(1), 107-126.
 • Elizur, D., Borg, I., Hunt, R. ve Beck, I. M. (1991). The structure of work values: A cross cultural comparison. Journal of Organizational Behavior, 12(1), 90-126.
 • Erdoğmuş, B. (2007). Değişik kademelerdeki eğitim işgörenlerini etkileyen güdüleme etmenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Filak, V. F. ve Sheldon, K. M. (2003). Student psychological need satisfaction and college teacher: Course evaluations. Educational Psychology, 23 (3), 235-247.
 • Garret, R. M. (1999). Teacher job satisfaction in developing countries. Londra: DFID.
 • Gökırmak, A. (2006). Öğretmen statüleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gündüz, Y. ve Can, E. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorun- ları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.
 • Uz, G. D. (2009). İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin kullandıkları güdüleme araçları ile öğretmenlerin güdülenme düzeylerinin ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniver- sitesi, İzmir.
 • Hagemann, G. (1997). Güdülemenin El Kitabı (Çev: Göktuğ Aksan). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Herzberg, F., Mausner, B. Ve Snyderman B. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley & Sons.
 • Herzberg, F. (2003). Harvard business review dergisinden seçmeler: Motivasyon (L. Aslan, Çev.). İstanbul: Mess Yayın.
 • Hopper, J.R. (1996). Yönetimde Beşeri İlişkiler (Ö. Özkaya, Çev). Hizmetiçi Eğitim Dergisi, 5(1), 63-80.
 • Jesus, S. N. ve Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress. The International Journal of Educational Management, 15 (3), 131-137.
 • Keskin, B. (2008). Çalışanların performanslarını artırmada bir araç olarak motivasyon ve motivasyon teknikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • Kilimci, S. A. (Ed.) (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuzey, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin bazı sorunları ve bazı çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Küçük, S., Ürker, A., Adıgüzelli, F., Adıgüzelli, Y., Safa, M. ve Göktürk, T. (2013). Toplumun öğ- retmenlik mesleğini algılama düzeyi. İnternational Journal of Social Science, 6(1), 1033-1045.
 • Lusthaus, C., Adrien, M.H., Anderson, G., Carden, F. ve Moltalvan, P. (2002). Organizational as- sessment: A framework for improving performance. Ottawa: İADB.
 • Mertler, C. A. (1992). Teacher motivation and job satisfaction of public school teachers. Yayımlan- mamış yüksek lisans tezi, Ohio State University, Colombus.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.
 • Özkalp. E. ve Kırel. Ç. (2001). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Pamukoğlu, K. (1999). Toplam kalite yönetimi ve motivasyon ağırlıklı bir uygulama. Yayımlanma- mış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Pintrich, P. ve Schunk, D.H. (1996). Motivation in education. New York: Printice-Hall.
 • Sağlam, M. ve Sağlam, Ç. A. (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değer- lendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 317-328.
 • Sabuncuğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Srivastava, S. K. (2005). Organizational behaviour and management. New Delhi: Sarup.
 • Sweeney, J. (1981). Professional discretion and teacher satisfaction. The High School Journal, 65(1), 1-6.
 • Toker, B. (2008). Motivasyonda kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkileri: Beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 8, 69-91.
 • Tony, B. (2000). The measurement of teacher motivation: Cross-cultural and gender comparisons [bildiri]. Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Resarch. New Orleans.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yiğenoğlu, E. (2007). Orta öğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre mesleki etkinliklerindeki güdülenmişliklerini sağlayan etmenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID JA42TA95PD
Journal Section Articles
Authors

Author: Their Professional Life

Author: Sait ÇÜM
Institution: ?

Author: Nuri DOĞAN
Institution: ?

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241613, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {119 - 132}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Life, Their Professional and ÇÜM, Sait and DOĞAN, Nuri} }
APA Life, T , ÇÜM, S , DOĞAN, N . (2016). ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 119-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241613
MLA Life, T , ÇÜM, S , DOĞAN, N . "ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 119-132 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241613>
Chicago Life, T , ÇÜM, S , DOĞAN, N . "ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 119-132
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ AU - Their Professional Life , Sait ÇÜM , Nuri DOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 132 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ %A Their Professional Life , Sait ÇÜM , Nuri DOĞAN %T ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Life, Their Professional , ÇÜM, Sait , DOĞAN, Nuri . "ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 119-132.
AMA Life T , ÇÜM S , DOĞAN N . ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 119-132.
Vancouver Life T , ÇÜM S , DOĞAN N . ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 132-119.