Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 183 - 202 2016-07-15

Addition Procedure With Drama Method: Reflections From Primary School First Class Students
DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR

Mesut ÖZTÜRK [1] , Yaşar AKKAN [2] , Abdullah KAPLAN [3] , Emre OKTAY [4]

412 4766

In this study, drama method has been used in teaching some concepts about the addition operations in mathematics lessons in primary school first grades; and the data obtained during 1.Bu çalışmanın bir bölümü “International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST 2014)” de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.this teaching process has been presented in detail. The case study method, which is one of the qualitative research designs, has been used in the study. 27 primary school students studying in the city of Şanlıurfa participated in the study. The students were selected according to the criterion sampling method. The data of the study have been collected via semi-structured interviews and observation methods. In the analysis of the study, the descriptive and content analysis methods have been made use of. As a conclusion, it was observed that the students were eager to participate in all the drama activities; however, the students who were only in viewer position had some problems such as getting bored and some discipline problems. Especially at the beginning of the drama activities, the students were enthusiastic, had a desire to play with the materials. In addition, some undisciplined behaviors based on the excitement were observed as well. However, the materials used in the activities draw the attention of the students, motivated them, made them express their feelings more comfortably, and made them eager to participate in the study. As the number of the drama activities grow bigger, most of the students made use not only of the rhythmic counting strategy during addition operations in mathematics, but also performed them by using different strategies that are in agreement with the bringing together property of the addition operations in mathematics lessons
Bu çalışmada; ilkokul birinci sınıf toplama işlemi ile ilgili bazı kavramların öğretiminde drama yöntemi kullanılmış ve bu öğretim süresince öğrencilerden elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Şanlıurfa ilinde öğrenim gören 27 ilkokul birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrenciler ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Çalışmanın verileri gözlem ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin tüm dramalara katılmakta oldukça istekli oldukları görülmüş, ancak izleyici konumunda kalan öğrencilerde sıkılma ve disiplin sorunları oluşmuştur. Özellikle dramaların başlangıcında öğrencilerde bir hareketlilik, materyalle oynama isteği, heyecana bağlı disiplinsiz davranışlar meydana gelmiştir. Ancak kullanılan materyaller öğrencilerin ilgilerini çekmiş, derse güdülenmelerini ve duygularını daha rahat ifade etmelerini sağlamış ve onları derse katılmaya istekli hale getirmiştir. Dramaların sayıları arttıkça öğrencilerin çoğu, toplama işlemlerini yaparken sadece ritmik sayma stratejisinden yararlanmamış; toplama işleminin bir araya getirme anlamına uygun olarak farklı stratejilerle toplama işlemlerini gerçekleştirmişlerdir.
 • Albayrak, M. ve Şimşek, T. (2010). Okul Öncesi ve 1.Sınıf Öğretmenleri için Okul Öncesinde Drama ile Matematik Öğretimi. Ankara: Hegem Yayınları.
 • Anderson, G. (2005). Fundamentals Of Educational Research (2nd edit.). Pennsylvania: The Falmer Press.
 • Başçı, Z, Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İlişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. İlköğretim-Online, 10(2), 454-467.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar) (9. Baskı). Ankara: Pegem Aka- demi Yayınları.
 • Bransford, J.D., Brown, S.J. ve Cocking, R. (1999). How People Learn. Washington, DC: National Academy Press.
 • Can Yaşar, M. ve Aral, N. (2011). Türkiye’de Okul Öncesinde Drama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 70-90.
 • Cherney, I. D., Kelly-Vanve, L., Glover, K.G., Ruane, A. A. ve Oliver-Ryalls, B. (2003). The Effects of Stereotyped Toys and Gender on Play Assessment in Children Aged 18 – 47 Months. Educational Psychology, 23(1), 95-106.
 • Chiriga, L. J. (1997) Creative dramatics as an effective strategy. Unpublished Master Thesis, ABD: Virginia Üniversitesi.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Duatepe, A., Ubuz, B. (2004). Drama based instruction and geometry. 10th International Congress on Mathematical Education (ICME-10), Kopenhag, Danimarka.
 • Duatepe-Paksu, A., Ubuz, B. (2009). Effects of Drama-Based Geometry Instruction on Student Achi- evement, Attitudes, and Thinking Levels. The Journal of Educational Research. 102(4), 272-286.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin ma- tematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Erdoğan, S. (2008). Drama ile Matematik Etkinlikleri(1.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Erdoğan, S., Baran, G. (2009). A Study on The Effect of Mathematics Teaching Provided Through Drama on The Mathematics Ability of Six-Year Old Children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 5(1), 79-85.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage.
 • Girgin, M. (2004). Özel anaokuluna devam eden 4-6 yaş çocuklarının cinsel kimlik gelişimlerini et- kileyen bazı değişkenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karadağ,E, Çalışkan,N. (2008). Kuramdan-Uygulamaya: İlköğretimde Drama “Oyun Ve İşleniş Örnekleriyle”. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayhan, H.C. (2012). Türkiye’deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 97-120.
 • Mantione, R. ve Smead, S. (2003). Weaving Through Words: Using The Arts to Teach Reading Comprehension Strategies. Delaware: Inernational Reading Association.
 • McCaslin, N. (1990). Creative Drama İn The Classroom (5. Baskı.). Londra: Longman.
 • National Council of Teachers of Mathematics. Principles and Standards for school mathematics. Res- ton, VA: NCTM.
 • Okvuran, A. (2012). Development of Creative Drama in The Museum As a Teaching Method in Turkey. Education and Science. 37(166), 170-180.
 • Olkun, S. ve Tolkun-Uçar, Z. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. (5. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Orenstein, P. (2011, Aralık 29). Should The World of Toys Be Gender-Free? <http://www. nytimes.com/2011/12/30/opinion/does-stripping-gender-from-toys-really-make-sense. html?ref=todayspaper > ( 2014, Temmuz 10).
 • Ormancı, Ü. ve Özcan, S. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yöntemi Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 121-153.
 • Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Dramanın İlköğretimde Kullanılabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43 (1), 165-191.
 • Ömeroğlu Turan, E. ve Can Yaşar, M. (1999).The effect of home based mother-child intervention program on parental attitude and home enviroment. XXII. Annual Colloquium Kreuzlingen. Switzerland.
 • Ömeroğlu, E. (1990). Okul öncesi öğretmeninin niteliğinin geliştirmesinde yaratıcı drama eğitimin rolü eğitimde nitelik geliştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu: Ankara Kültür Koleji Yayınları, No:1.
 • Ömeroğlu, E. (1991). Okul öncesi öğretmeninin niteliğinin geliştirmesinde yaratıcı drama eğitimin rolü eğitimde nitelik geliştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu, Ankara Kültür Koleji Yayınları.
 • Özsoy N. (2003a). Yaratıcı Dramanın Matematik Dersleri Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Kulla- nılması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 300, 23-26.
 • Özsoy N. (2003b). İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Özsoy, N., Yüksel, S. (2007). Matematik Öğretiminde Drama. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eği- tim Fakültesi Dergisi. 21, 32-36
 • Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi (4. Baskı). An- kara: Sempati Yayınları.
 • Piaget, J. (1976). The Grasp of Consciousness: Action & Conception The Young Child. Cambridge: Harvard University Press.
 • Rances, J. N. (2005). Student perceptions of improving comprehension through drama as compared topeotry and fiction in college English freshman composition courses. Unpublished Doctoral Dissertation. Widener University, Chester, PA.
 • San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7, 148-160.
 • Sezer, T. (2008). Okul öncesi eğitimi alan 5 yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazan- dırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Soner, S. (2005). İlköğretim matematik dersi kesirli sayılarda toplama-çıkarma işleminde drama yöntemi ile yapılan öğretimin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Stake, R.E. (2003). Case Studie. N.K. Denzin ve Y.S. Lincoln (Ed.) Handbook of qualitative rese- arch (ss. 134-164). Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Şahin, B. (2006). Mersin il merkezindeki devlet ve özel ilköğretim okullarındaki İngilizce öğret- menlerinin öğretim etkinliği içerisinde dramayı kullanma düzeylerinin incelenmesi. Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğre- tim Programı. Ankara: TTKB.
 • TC. Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). Anadolu güzel sanatlar lisesi drama dersi öğretim programı (12. sınıf). Ankara: TTKB.
 • Turner, H, Mayall, B, Dickinson, R, Clark, A, Hood, S, Samuels, J. ve Wiggins, M. (2004). Children Engaging with Drama: An Evaluation of The National Theatre’s Drama Work in Primary Schools 2002-2004. <http://eprints.ioe.ac.uk/2995/1/ Turner2004 Childrenengaging.pdf > (2014, Eylül 29).
 • Yaffe, S. (1989). Drama As a Teaching Tool. Educational Leadership, 46 (6), 29-35.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Anka- ra: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerile- rine bilişsel farkındalık ve derse yönelik tutum düzeyine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Other ID JA42TD25YV
Journal Section Articles
Authors

Author: Mesut ÖZTÜRK
Institution: Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

Author: Yaşar AKKAN
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Author: Abdullah KAPLAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Emre OKTAY
Institution: Tarsus Hasan Ali Yücel Ortaokulu, Mersin, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241621, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {183 - 202}, doi = {}, title = {DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Mesut and AKKAN, Yaşar and KAPLAN, Abdullah and OKTAY, Emre} }
APA ÖZTÜRK, M , AKKAN, Y , KAPLAN, A , OKTAY, E . (2016). DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 183-202. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241621
MLA ÖZTÜRK, M , AKKAN, Y , KAPLAN, A , OKTAY, E . "DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 183-202 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241621>
Chicago ÖZTÜRK, M , AKKAN, Y , KAPLAN, A , OKTAY, E . "DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 183-202
RIS TY - JOUR T1 - DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR AU - Mesut ÖZTÜRK , Yaşar AKKAN , Abdullah KAPLAN , Emre OKTAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 202 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR %A Mesut ÖZTÜRK , Yaşar AKKAN , Abdullah KAPLAN , Emre OKTAY %T DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Mesut , AKKAN, Yaşar , KAPLAN, Abdullah , OKTAY, Emre . "DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 183-202.