Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 431 - 452 2016-07-15

Student Opinions On The Use Of History Sequences In History Teaching: A Qualitative Analysis
Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-

Gürbüz OCAK [1] , Selim SELİMOĞLU [2]

347 2253

The aim of this study is to find out the student’s thoughts about using historical soap operas in history lessons. Phenomenological pattern was used in this study. Data were obtained by a focus group interview form. In data analysis process, content analysis method was used. Results showed that some students thought that the historical soap operas do not reflect the realities. Some thought the historical soap operas make students question. Some of the think that the soap operas are damaging the students a negative way. In sum, the historical soap operas are very important but it is not possible to use them in history lessons with this form
Bu çalışmanın amacı tarih derslerinde tarih dizilerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören lise öğrencileriyle beş açık uçlu sorudan oluşan odak görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon Endüstri Meslek Lisesinde ve Afyon Milli Piyango Anadolu Lisesinde öğrenim gören on dört öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre: On dört öğrenciden dokuzu tarih dizilerinin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ifade etmiştir. Altı öğrenciye göre tarih dizileri öğrencileri araştırmaya ve sorgulamaya sevk etmektedir. Sekiz öğrenci dizilerdeki karakter ve nesnelerin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ifade etmiştir. On bir öğrenci dizilerin öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Sekiz öğrenci dizilerin bu şekliyle öğretim materyali olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Sonuç olarak tarih dizilerinin tarih öğretiminde oldukça önemli olduğuna fakat dizilerin bu şekliyle tarih derslerinde kullanımının mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır.
 • Aktekin, S. ve Çoban, Z. (2012). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanımına iliş- kin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Trabzon örneği. Uluslar Arası Karadeniz İnceleme- leri Dergisi. 13 (1), 141-159.05.05.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index. php?keyword=semih+aktekin&s_f=1&command=TARA&the_page=1&the_ts=1369969421 &vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.
 • Altun, A. (2010). Medya okuryazarlığının sosyal bilgiler programıyla İlişkilendirilmesi ve öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çatal, B. (2012). Kurgunun Gücü: Tarih Öğretiminde Tarihsel Film Kullanımı. http://www.belgeler.com/ blg/47vu/kurgunun-gucu-tarih-ogretiminde-tarihsel-film-kullanimi-baris-catal adresinden alınmıştır.
 • Danacıoğlu, E. (2008). Geçmişin izleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri Ve Önemi, Türk Dünyası Sosyal Bi- limler Dergisi 42 (1), 77-93. 15.04.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cw id=3&vtadi=TSOS&ts=1369968010&keyword=demircio%F0lu&s_f=1&detailed=&page=2 adresinden alınmıştır.
 • Demircioğlu, İ.H. (2007). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gazi, F. “Gösterilen tarih dönem dizileri: senaryoya aktarılan tarih anlatımı, tarihin hikâyeleştirme içerisindeki yorumu ve inandırıcılığı “bu kalp seni unutur mu?” örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, E. ve Çengelci, T. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararla- nılmasına İlişkin Görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2 (1), 116-135. 26.04.2013 tarihinde http://www.jsser.org/index.php/JSSER/article/viewFile/30/pdf adresinden alınmıştır.
 • Kıncal, R., Çavuş, Ş. ve Tüzel, S. (2012). Arka sıradakiler dizisinde yansıtılan öğretmen, öğrenci, ebeveyn kim- likleri ve şiddet unsurlarının çözümlenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 193 (1), 244-265. 01.05.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=remzi+k%FDncal&s_f=1&command=TARA&the_ page=1&the_ts=1369969421&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.
 • Ocak, G., Ocak, İ. ve Saban, A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (1) (161-184).
 • Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2009). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açıları ve başarıları arasındaki ilişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, (107-132)
 • Ocak, Gürbüz (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun et- kisi. İlköğretim-Online,3(2),19-25, [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr/ilkogretim-ne.org.tr
 • Öztaş, S. (2007). Tarih öğretimi ve filmler: tarih öğretiminde film kullanılmasının öğrenci başarı üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şeker, M. ve Şimşek, F. (2011). Ötekilik bağlamında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin farklı ideoloji- deki gazetelerin köşe yazılarına yansımaları. Selçuk Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Dergi- si. 29 (1), 483-501. 16.05.2013. tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=mu stafa+%FEeker+fadime+%FEim%FEek&s_f=1&command=TARA&the_page=2&the_ts=13 69968010&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.
 • Şeker, T. ve Şimşek, F (2011). Kodlama-Kod açımı bağlamında muhteşem yüzyıl dizisinin lise öğrencileri üzerindeki etkilerine yönelik alımlama analizi. Selçuk Üniversitesi. İletişim Dergisi. 7 (2), 111-120. 04.19.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=t%FCl ay+%FEim%FEek+ve+fadime+%FEeker&s_f=1&command=TARA&the_page=1&the_ts=1 369971212&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2011. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yay.
Other ID JA42UE25BM
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürbüz OCAK
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Selim SELİMOĞLU
Institution: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yl. Öğrencisi, Afyon, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241623, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {431 - 452}, doi = {}, title = {Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-}, key = {cite}, author = {OCAK, Gürbüz and SELİMOĞLU, Selim} }
APA OCAK, G , SELİMOĞLU, S . (2016). Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 431-452. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241623
MLA OCAK, G , SELİMOĞLU, S . "Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 431-452 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241623>
Chicago OCAK, G , SELİMOĞLU, S . "Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 431-452
RIS TY - JOUR T1 - Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz- AU - Gürbüz OCAK , Selim SELİMOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 431 EP - 452 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz- %A Gürbüz OCAK , Selim SELİMOĞLU %T Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz- %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD OCAK, Gürbüz , SELİMOĞLU, Selim . "Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 431-452.