Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1385 - 1402 2016-07-15

Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)
Views Of Music Teachers About Elementary Music Lesson 2006 Curriculum (Specific To Ankara)

MURAT GÖK [1] , Enver Tufan [2]

524 1263

Bu araştırma, 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ile ilgili müzik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koyarak, programla ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve programın gelişimine katkı sağlamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim yılında Ankara İline bağlı merkez ve diğer ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan 64 ilköğretim müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi öğretim programına yönelik görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümünün yenilenen ilköğretim müzik dersi öğretim programını yeterince anlamadıkları, yapılandırmacı öğrenme kuramı ile ilgili kendi mesleki bilgi düzeylerini yetersiz buldukları, programın kendilerine tanıtılmasına yönelik hizmet içi mesleki kurs almadıkları ve böyle bir ihtiyaç içinde bulundukları saptanmıştır.
This study is conducted, by revealing the views of music teachers regarding the 2006 elementary education music lesson curriculum, with the aim of making evaluations about the curriculum, of revealing the outlook of the curriculum in practice, and of contributing to the improvement of the curriculum. Samples of the study comprise of 64 elementary music education teachers working in central and other districts of the city of Ankara in 2010-2011 academic year. Semi-structured interview forms that are developed by the researchers are used in the study in order to obtain the opinion of the music teachers on the elementary music education curriculum. The result of the research shows that the large majority of music teachers do not understand the revised curriculum of the elementary school music education sufficiently, finding their own professional knowledge level deficient concerning the theory of constructivist learning, not taking in-service technical course for themselves for being instructed in the programme, and needing as such.
 • Aksu, C. (2005). Eğitimde Program Geliştirme Bağlamında “Müzik Eğitimimiz”. Atatürk Üniver- sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi. Sayı 8, 11-24.
 • Ataman, Ö, G., Okay, H. H. (2009). İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı İlköğretim Müzik dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri (Balıkesir İli Örneği). 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri.,23-25 Eylül 2009, Omü Bildiri Kitabı, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Aydoğan, S. (2010). 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiş- tirme Sempozyumu Bildirisi. SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
 • Çakıcı, Y. (2010). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2010 Cilt 12 Sayı 1 (89-115). ISSN 1305-7766.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education (4. ed.). London: Routlenge.
 • Canbazoğlu, S.; Demirelli, H. ve Kavak, N. (2010). Investigation of The Relationship Between Pre-service Science Teachers’ Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge Regarding The Particulate Nature of Matter. Elementary Education Online, 9 (1), 275-291.
 • Cemaloğlu, N. (2009). Kitap Bölümü. “Veri Toplama Teknikleri: Nicel-Nitel”. Bilimsel Arşatırma Yöntemleri. Ed. Tanrıöğen, A., Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN 978-9944-474-65-8.
 • Demirci, B. (2009). 2006 İlköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik değerlendirilmesi. Yayın- lanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirci, B; Albuz, A. (2010). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik bir değerlen- dirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com.
 • Demirel, Ö. (2000). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yaynevi.
 • Dopud, V. & Plavsic, M. (2014). Music Teachers’ Opinions about musical influences and their teac- hing methods. Methodological Horizons, Vol.9-2, No. 20. ISSN 1846-1484.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • McNichols, T. J. (1999). Deconstructing constructivism: The Kantian connection. Journal of Philo- sophy and History of Education, 49, 141–146.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzey- leri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 1,49-71.
 • MEB İlköğretim (2006). Müzik Dersi 1/8 Öğretim Programı, Ankara:Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayınları.
 • Nacakçı, Z. (2010). “Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Kış, cilt.39, Sayı: 185, Sy: 353 – 364, Ankara.
 • Önen, F., Erdem, A., Uzal, G. ve Gürdal, A. (2011). Teachers’ Views on the Applicability of the Cons- tructivist Curriculum and the Efficiency of Related Books: Tekirdağ Case. Necatibey Eğitim Fakül- tesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 2, (12), 115-137.
 • Özgül, İ. (2007). Türkiye’de İlköğretim Okulları Müzik Dersi Öğretim Programının Çözümlenmesi. ICANAS 38 International Congress of Asian and North African StudiesAbstracts, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bilkent Üniversitesi Kongre Merkezi, (Ankara: 10–15 Eylül 2007).
 • Saygın, Ö., Atılboz, N.G., Salman, S. (2006). Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi: Canlılığın Temel Birimi-Hücre. Gazi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1 (2006) 51-64.
 • Subaşı, R. (2006). 2005-2006 Öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan yapılandırıcı eğitim programına öğretmenlerin bakışı (İstanbul ili bağcılar ilçesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştır- ma Tekniği:Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Güz, Sayı 24, 543-559.
 • Umuzdaş, S., Levent, A. (2012). Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri. YYÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, 56-73.
 • Varış, F. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. İstanbul: Alkım yayınları.
 • Yapıcı, M. (2007). Yapılandırmacılık ve Sınıf. Üniversite ve Toplum Dergisi, Haziran, Cilt 7, Sayı 2.
 • Yee Wan Kwan , Angela F. L. Wong (2014). The constructivist classroom learning environment and its associations with critical thinking ability of secondary school students in Liberal Studies. Learning Environ Res (2014) 17:191–207 DOI 10.1007/s10984-014-9158-x.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(4. Baskı), Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, B. (2005), “Yapılandırmacılık”. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler Ankara: Pe- gem Yayıncılık. 39-65.
 • Yüksel, S. (2000). “Millî Eğitim Bakanlığındaki Program Geliştirme Çalışmalarının Değerlendi- rilmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yükrük, S. (2003). “Müzik Eğitimcilerinin Hazırladıkları Programda, Şarkı Seçiminde Gösterdikle- ri Yaklaşım Üzerine Bir Çalışma”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Yayınları, 105-108, Malatya.
Subjects
Other ID JA42NG73EH
Journal Section Articles
Authors

Author: MURAT GÖK
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

Author: Enver Tufan
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

Bibtex @ { kefdergi241626, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1385 - 1402}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)}, key = {cite}, author = {GÖK, MURAT and Tufan, Enver} }
APA GÖK, M , Tufan, E . (2016). Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1385-1402. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241626
MLA GÖK, M , Tufan, E . "Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1385-1402 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241626>
Chicago GÖK, M , Tufan, E . "Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1385-1402
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği) AU - MURAT GÖK , Enver Tufan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1385 EP - 1402 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği) %A MURAT GÖK , Enver Tufan %T Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD GÖK, MURAT , Tufan, Enver . "Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1385-1402.