Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1359 - 1370 2016-07-15

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri
The Influence Of Informal Groups On Organizational Socializaton Of Primary School Teachers

Özlem Uyguralp Gizdem [1] , Sadık Kartal [2]

243 817

Bu araştırma informal grupların, sınıf öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme sürecine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri 2012/2013 öğretim yılında Aksaray ilinde görev yapmakta olan 61 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacına ulaşılmasında, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazı kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sürecinde görüşme sorularıyla elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin okuldaki ilk günlerinden itibaren dahil oldukları informal gruplardaki meslektaşlarından yardım aldığı belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine the influence of informal groups on organizational socialization process of primary school teachers. The sampling of the study in this research consisted of 61 primary school teachers in the city centre of Aksaray, in 2012-2013 academic year. For the effectiveness of this study, the design of case study method which is one of the qualitative research methods is used. The data were collected through semi-structured interview form and the interviews were recorded with a voice recorder. Descriptive analysis method was used for the analysis of qualitative data obtained through interviews. According to the results obtained, from the first day at school, teachers have got help from colleagues in informal groups.
 • Argon, T. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin Çeşitli Değiş- kenler Açısından Değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 197-207.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel Sosyalleşme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Burgaz, B., Koçak, S., Büyükgöze, H. (2013). Öğretmenlerin mesleki ve bürokratik sosyalleştirmeye yö- nelik değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, özel sayı (1), 39-54. http:// www.efdergi.hacettepe.edu.tr/2013OZELSAYIBERR%C4%B0N%20BURGAZ (2014, Kasım 04)
 • Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çalık, C. (2006). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Eğitimin Değişen Rolü Ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 1-10.
 • Çalışkan, İ. G. (2009). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmelerinin okul yöneticilerinin liderlik tarz- larına ilişkin algılarına göre incelenmesi: Özel eğitim öğretmenleri örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,: Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çapar, D. (2007). İlköğretim okulu sınıf ve branş öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri (Antalya ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Çelik, V. (1998). Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Sosyalizasyonu. Kuram ve Uygula- mada Eğitim Yönetimi, 4(14), 191-208.
 • Duran, E., Sezgin, F. ve Çoban, O. (2011). Aday sınıf öğretmenlerinin uyum ve sosyalleşme süre- cinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 465-478. http://sbe. dumlupinar.edu.tr/dergi/31/29.pdf (2012, Ekim 18).
 • Elci, D. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Erdoğan, U. (2012). İlköğretim okullarının bürokratik yapıları ile öğretmenlerin örgütsel sosyalleş- me düzeyleri arasındaki ilişki (Malatya ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Garip, N.E.(2009). Okul yöneticilerinin göreve yeni başlayan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi (Tekirdağ İli örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Genç, N. (2007). Yönetim Ve Organizasyon Çağdaş Sistemler Ve Yaklaşımlar. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Kartal, S. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sos- yalleşmeleri (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kartal, S. (2006). Aday Memurların Örgütsel Sosyalleşmelerinde Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Rolü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,(11), 131-143.
 • Kartal, S. (2007). Eğitimde Örgütsel Sosyalleşme. Ankara: Maya Akademi.
 • Kartal, S. (2008). Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmelerinde İlköğretim Okulu Yönetici- lerinin Etkisi ve İki Örnek Olay. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 75- 88.
 • Kuşdemir, Y. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde sosyalleştirme stratejilerini kullanma becerileri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Major, D. A., Kozlowski, S. W. J., Chao, G. T. ve Gardner P. D. (1995). A Longitudinal İnvestigation Of Newcomer Expectations, Early Socialization Outcomes, And The Moderating Effects Of Role Development Factors. Journal of Applied Psychology, 80, (3), 418-431.
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). London: Sage Publications.
 • Morrison, E.W., (2002). Newcomers’ relationship: The role of social network ties during socia- lization. Academy of Management Journal. 45 (6),1149. http://faculty.washington.edu/mdj3/ MGMT580/Readings/Week%2010/Morrison.pdf(2012, Kasım 10)
 • Ottekin Demirbolat, A. (2011). Öğretmenlerin bürokratik sosyalleşme düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (2), 41-55. http://pegemdergi.net/index.php/EO/article/viewFile/112/14 (2013, Ocak 4).
 • Öğretir, M. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sosyallesme Düzey- leri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Özkan, Y. (2004). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde okul yö- neticilerinin görevlerine ilişkin algıları (Ordu ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özkan, Y. (2005). Örgütsel sosyalleşme sürecinin öğretmenlerin örgüte bağlılıklarına etkisi (Ordu ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Parlak, C. (2005). Stajyer öğretmenlerin formal ve informal sosyalizasyon süreçleri (Iğdır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Saks, A. M. ve Ashforth, B. E. (1997). Organizational Socialization: Making Sense Of The Past And Present As A Prologue For The Future. Journal of Vocational Behavior, 51, 234-279.
 • Taormina, R. J. (1997). Domains Of Organizational Socialization. International Journal of Selection and Assesment, 5, (1).
 • Uğurlu, Z.,Kıral, E., Gülsen Aksoy, İ. (Nisan 2011). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin sosyalleşmesinde kullandıkları örgütsel sosyalleşme strateji ve taktikleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications’ da sunuldu, Antalya. http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/129.pdf ( 2013, Ocak 4).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeichner, K. ve Gore, J. (1989). Teacher Socialization. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of Rese- arch on Teacher Education. New York: Macmillan.
 • Zoba, A. (2000). İlköğretim okullarında varolan örgütsel değerlerle öğretmenlerin sosyalleş- mesi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Other ID JA42ND95SS
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem Uyguralp Gizdem
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Orta Okulu, Kocaeli, Türkiye

Author: Sadık Kartal
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Orta Okulu, Kocaeli, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241630, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1359 - 1370}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri}, key = {cite}, author = {Gizdem, Özlem Uyguralp and Kartal, Sadık} }
APA Gizdem, Ö , Kartal, S . (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1359-1370. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241630
MLA Gizdem, Ö , Kartal, S . "Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1359-1370 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241630>
Chicago Gizdem, Ö , Kartal, S . "Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1359-1370
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri AU - Özlem Uyguralp Gizdem , Sadık Kartal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1359 EP - 1370 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri %A Özlem Uyguralp Gizdem , Sadık Kartal %T Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD Gizdem, Özlem Uyguralp , Kartal, Sadık . "Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1359-1370.