Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1343 - 1358 2016-07-15

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri
The Views Of Pre-Service Social Studies Teachers Regarding The Teaching Of The Atatürk’s Princi-ples And History Of Revolution

Bülent Akbaba [1] , Bahattin Demirtaş [2] , Togay Seçkin Birbudak [3] , Bahadır Kılcan [4]

304 1055

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşlerini belirleyebilmektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören 437 sosyal bilgiler öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmeni adayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konularına orta ve üst düzeyde ilgi duymakta fakat konu ile ilgili az sayıda kitap okumaktadır. AİİT dersinin yükseköğretim düzeyinde zorunlu olarak okutulması, her Türk vatandaşının bu dersi alması, ders içeriğinin değişmemesi, amaçlarının gerçekleşme düzeyinin yeterli olduğu ifade edilmektedir.
This study aimed at determining the views of pre-service social studies teachers regarding the teaching of the Atatürk’s Principles and History of Revolution (APHR). Survey model was employed in the present study whose study group consisted of 437 pre-service social studies teachers from Gazi University, Karadeniz Technical University, Kastamonu University, and Aksaray University. According to the research results, pre-service social studies teachers have a medium-level and high-level interest in the subjects of the APHR, but read just a limited number of studies on such subjects. Based on the findings of the study, it is seen that the APHR should be compulsory in higher education, every Turkish citizen should receive this course, the lesson content does not change in the course of time, course hours allocated for this course are adequate, and the course objectives are achieved sufficiently, according to the views of the pre-service teachers.
 • Acun, İ. (2006). T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi öğretiminde bilgi ve iletişim tek- nolojilerinin etkili kullanımı, In Y. Doğaner (Ed.), Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçü- lük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi, (pp.151-157). Ankara: Hacettepe Üni- versitesi Yayınları,
 • Akbaba, B. (2007). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 339-352.
 • Akbaba, B. (2008). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan so- runlar (Gazi Üniversitesi örneği), Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1(2), 177-197.
 • Akbaba, B. (2009). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretimine yönelik bir durum değer- lendirmesi (Gazi Üniversitesi örneği), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 29-52.
 • Akgün, S. (2004). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amaç ve kapsamı, In B. Yediyıldız, T.F. Ertan ve K. Üstün. (Eds.), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinde Yöntem Arayışları, (pp.13- 58). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • Aksoy, İ. (2003). Yüksek öğretim kurumlarinda inkılâp tarihi öğretimi, Unpublished doc- toral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Aksoy, İ. (2006). T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi konularının yüksek öğretimde öğretimi, In Y. Doğaner (Ed.), Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cum- huriyeti Tarihi Öğretimi, (pp. 63-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 63-71.
 • Arslan, A. (2005). İnkılâp tarihi derslerinde başarı nasıl sağlanabilir? In M. Saray ve H. Tosun (Ed.), İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (pp. 65-71). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Aslan, E. (1998). Devrim tarihi ders kitapları, In S. Özbaran (Ed.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, (pp.305-321). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Babaoğlu, R. (2013). Yükseköğretimde “Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi” dersi (Amaç, kapsam ve güncel tartışmalar ışığında), Tarih Okulu Dergisi (TOD), 6(XVI), 589-603.
 • Biletska, Y., Şahin, C. ve Şükür, İ. (2014). Kolektif hafıza ve milli kimlik bağlamında Türkiye’de resmi tarih yazıcılığı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 94-116.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, (7. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Doğaner, Y. (2005). Yüksek öğrenimde atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğreti- minde karşılaşılan problemler ve yeni yaklaşımlar, Atatürk Araştırma Merkezi Der- gisi, 21(62), 589-611.
 • Gülmez, N. (2003), Üniversite gençliğinin Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersine bakışı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX(57), 1043-1088.
 • Hatipoğlu, M. (2004). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amaç ve kapsamı, In B. Yediyıldız, T.F. Ertan ve K. Üstün. (Eds.), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinde Yöntem Arayışları, (pp. 13-58). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları,
 • İnan, S. (2012). Türkiye’deki üniversitelerde inkılâp dersleri: tarihsel bakış. Yükseköğre- tim Dergisi, 2(1), 52-55.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Metin, C. (2006). T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi konularının ortaöğretimde öğre- timi: ders kitaplarının değerlendirilmesi, In Y. Doğaner (Ed.), Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi, (pp. 45-56). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Ozankaya, Ö. (1978). Türk devrimi ve yüksek öğrenim gençliği, Ankara: A.Ü. SBF Yayınları.
 • Safran, M. (2006). İnkılâp tarihi öğretimine yaklaşım sorunları, In Tarih eğitimi makale ve bildiriler, (pp.99-111). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta.
 • Şimşek, A. ve Güler, M. (2013). Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 543-575.
 • Yılmaz, M. (2004), Eğitim bilimi ve bilim teknolojisi ışığında yeni yöntem arayışları, In B. Yediyıldız, T.F. Ertan ve K. Üstün. (Eds.), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinde Yöntem Arayışları, (pp. 100-111). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2006). Açılış konuşması, In (Ed.), Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Tür- kiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi, (pp. 3-6). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Other ID JA42NB25RK
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent Akbaba
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Ankara

Author: Bahattin Demirtaş
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Author: Togay Seçkin Birbudak
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi ABD, Ankara

Author: Bahadır Kılcan
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Ankara

Bibtex @ { kefdergi241634, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1343 - 1358}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Akbaba, Bülent and Demirtaş, Bahattin and Birbudak, Togay Seçkin and Kılcan, Bahadır} }
APA Akbaba, B , Demirtaş, B , Birbudak, T , Kılcan, B . (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1343-1358. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241634
MLA Akbaba, B , Demirtaş, B , Birbudak, T , Kılcan, B . "Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1343-1358 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241634>
Chicago Akbaba, B , Demirtaş, B , Birbudak, T , Kılcan, B . "Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1343-1358
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri AU - Bülent Akbaba , Bahattin Demirtaş , Togay Seçkin Birbudak , Bahadır Kılcan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1343 EP - 1358 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri %A Bülent Akbaba , Bahattin Demirtaş , Togay Seçkin Birbudak , Bahadır Kılcan %T Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD Akbaba, Bülent , Demirtaş, Bahattin , Birbudak, Togay Seçkin , Kılcan, Bahadır . "Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1343-1358.