Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1309 - 1326 2016-07-15

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF EIGHTH GRADERS’ HANDWRITING SKILLS

Seher BAYAT [1]

252 2810

Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma başarı düzeylerini belirlemektir. El yazısı örnekleri araştırmacı tarafından geliştirilen “El Yazısı Yazma Becerisi Gözlem Formu” ile değerlendirilmiştir. Araştırma Ordu İli Merkez ilçesinde, şans yoluyla seçilen 100 8. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre ilkokuma yazma öğrenimine bitişik eğik yazı ile başlayan 8. Sınıf öğrencilerinin okunaklı el yazısı yazma başarı düzeylerinin orta seviyede olduğu, yazma hızı başarı düzeylerinin iyi seviyede olduğu, tercih edilen yazı biçimine göre okunaklılık ve yazma hızı başarı düzeylerinin anlamlı bir fark göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular yazın ışığında tartışılmıştır.
This study aims to identify the level of success of eighth graders in handwriting. The samples of handwritings have been evaluated by “handwriting skills observation form” designed by the researcher. The research has been conducted with 100 eighth grade students randomly picked at a central district in Ordu. The findings from the study shows that eighth graders have average success in legible cursive handwriting, a good level of success in writing speed and their legibility and writing speed does not necessarily change according to their writing style preferences. The findings have been discussed in the light of the literature.
 • Akkaya A. ve Ö. T. Kara (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-336.
 • Akyol, H. (2000) Yazı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi. 146, 37-48.
 • (2005) Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.249–261.
 • Alston, J. (1983). A legibility index: Can handwriting be measured? Educ. Rev. 35, 237–242.
 • Aslan, D. ve Ilgın H. (2012). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11( 2), 69–92
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33 (168), 27-34.
 • Başaran, M.(2006). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (109-114) 14-16 Nisan Ankara.
 • Bay, Y. (2010) Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 257-277.
 • Blumendfeld, S. (1997). Homescooling: a parents guide to teaching childeren. Boise, Idaho: The Paradingm Company.
 • Bulut, P., ve Aköz, Y.(2010). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı yazma özelliklerinin değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (173-180), 20-22 Mayıs, Elazığ.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık Çoşkun, N. (2003). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirel, Ö.(1996). Türkçe programı ve öğretimi. Ankara: Usem Yayıncılık.
 • Doğan, B., (2007). Denizli ili ilköğretim okullarında çalışan birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7, (85-97).
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değer- lendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.( 275-289).
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • ERIC Digest. (1997). ED409589 1997-00-00 Six Questions Educators Should Ask before Choo- sing a Handwriting Program.
 • Farris, P.J. (1997). Language arts process, product, and assessment (2nd edition). Madison, WI: Brown & Benchmark.
 • Freeman, F. N. (1959). A new handwriting scale. Elem. Sch. J. 59, 218–221.
 • Graham, S. (1992). Issues in handwriting instruction. Focus Except. Child. 25, 1–14.
 • Graham, S., Weintraub, N., & Berninger, V. W. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91(5), 290-297.
 • Güleryüz, H. (2001). Türkçe programlandırılmış ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Güneş, F. (2007) Bitişik eğik yazının yararları. Eğitim ve Denetim, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettiş- leri Sendikası Yayın Organı(TEM-SEN), 17 (5), 9-15. Hamstra-Bletz, L., and Blote, A. (1990). De- velopment of handwriting in primary school: A longitudinal study. Percept. Mot. Skills 70, 759–770.
 • Kaminsky, S., and Powers, R. (1981). Remediation of handwriting difficulties, a practical approach. Acad. Ther. 17, 19–25.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kuhl, D., and P. Dewitz (1994). The effect of handwriting style on alphabet recognition. New Orle- ans: Paper presented at the American Educational Research Association Meeting.
 • MEB. (2005). Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Montessori, M. (1997). Çocuk eğitimi «Montessori metodu» (çev. G. Yücel) (5. basım). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Mosse, H. (1982). You can prevent or correct learning disorders. Beaverton, Or: Riggs İnstitute.
 • Phelps, J., and Stempel, L. (1988). The children’s handwriting evaluation scale for manuscript wri- ting. Read. Improv. 25, 247–255.
 • Reason, R. (2000). Helping children with reading and spelling. London: Routledge.
 • Reisman, J. E. (1993). Development and reliability of the research version of the Minnesota hand- writing test. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 13(2), 41-55.
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L. ve Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties. Educational Psychology Review, 15(1),41-81.
 • Rubin, N. ve Henderson, S. E. Two sides of the same coin: variations in teaching methods and fai- lure learn to write. Special Education: Forward Trends, 9, 17-24.
 • Senior, A. ve Robinson, A. (1998). An off-line cursive handwriting recognition system. Ieee Tran- sactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 20.
 • Şahin, A., Akyol, H.(2006). İlk okuma yazma öğretiminde kullanılan özümleme ve bireşim yöntemlerinin uygulamalı olarak karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14- 16 Nisan 2006, (3-14).
 • Şahin. A.(2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Temur, T., Aksoy, C. C., ve Tabak, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(165),307-319.
 • Tinker, M.A. (1955). Prolonged reading tasks in visual research. Journal of Applied Psychology, 39, 444-445.
 • Trap-porter, J., Gladden, M. A., Hill, D. S., and Cooper, J. O. (1984). Space size and accuracy of second and third grade students cursive handwriting. J. Educ. Res. 76, 231–233.
 • Turan, M, Güher, Ö. ve Şahin, Ç.(2008). Sınıf öğretmenlerinin yazı türlerine ilişkin görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum Bildirileri, 2-4 Mayıs, (683-686), Çanakkale.
 • Turan, M., Gözler, A. ve Erdoğan, B.(2007). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri- nin ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüş ve önerileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir.
 • Uysal. S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S.(2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklı- lık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8 (75-88).
 • Ziviani, J., and Elkins, J. (1984). An evaluation of handwriting performance. Educ. Rev. 36.
Subjects
Other ID JA42MZ57BS
Journal Section Articles
Authors

Author: Seher BAYAT

Bibtex @ { kefdergi241638, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1309 - 1326}, doi = {}, title = {SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BAYAT, Seher} }
APA BAYAT, S . (2016). SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1309-1326. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241638
MLA BAYAT, S . "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1309-1326 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241638>
Chicago BAYAT, S . "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1309-1326
RIS TY - JOUR T1 - SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Seher BAYAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1309 EP - 1326 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Seher BAYAT %T SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD BAYAT, Seher . "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1309-1326.